Державне агентство екологічних інвестицій України
03035, м.Київ, вул. Урицького, 35
повернутись 

Положення про Громадську раду при Державному агентстві екологічних інвестицій України 09.09.2011

ПОГОДЖЕНО

Голова Держекоінвестагентства

Орленко С.Л.

 

 

 

 

 

Положення про Громадську раду при Державному агентстві екологічних інвестицій України

1.           Громадська рада при Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним при Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі – Держекоінвестагентство)  для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Держекоінвестагентства, налагодження ефективної взаємодії Держекоінвестагентства з громадськістю, врахування громадської думки під час формування і реалізації державної політики та виконання вимог міжнародних договорів і угод  у сфері зміни клімату.

2.           У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Держекоінвестагентства, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення про громадську раду.

Це Положення про громадську раду погоджується з Держекоінвестагентством, при якому вона утворена та схвалюється на її засіданні.

3.           Основними завданнями громадської ради є:

             створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

             здійснення громадського контролю за діяльністю Держекоінвестагентства у сфері зміни клімату;

             сприяння врахуванню Держекоінвестагентством громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Держекоінвестагентству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Держекоінвестагентству пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

 3) подає Держекоінвестагентству обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату, удосконалення роботи  Держекоінвестагентства; 

  4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Держекоінвестагентством пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті  Держекоінвестагентства та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Держекоінвестагентству інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;  

 8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань про зміну клімату;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

   1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

   2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

  3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

  4) отримувати в установленому порядку від Держекоінвестагентства, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради, в тому числі інформацію з питань розроблення та реалізації політики з питань зміни клімату в Україні, виконання міжнародних зобов’язань з питань зміни клімату, реалізації механізмів спільного впровадження та міжнародною торгівлі одиницями встановленої кількості.

 5) отримувати від Держекоінвестагентства  проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

6) брати участь у процесі прийняття рішень з питань розроблення та реалізації політики у сфері зміни клімату згідно чинного законодавства України.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

 Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

 Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

До складу громадської ради можуть бути обрані нові члени шляхом голосування.

 Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради Держекоінвестагентство утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. 

Якщо при Держекоінвестагентстві вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

  До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та Держекоінвестагентства, при якому утворюється громадська рада.

  Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Держекоінвестагентство в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:      

·         рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

·         біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

·         копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

·         інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Держекоінвестагентство повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при Держекоінвестагентстві до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

   Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Держекоінвестагентство оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Держекоінвестагентство затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

             систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

             повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

             скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

             неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

             подання членом громадської ради відповідної заяви.           

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

  Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

  Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

  Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

12. Голова громадської ради:

             організовує діяльність громадської ради та пропонує розподіл повноважень між заступниками та членами громадської ради;

             скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

             підписує документи від імені громадської ради;

             представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, чи направляє представників від громадської ради;

             може брати участь у засіданнях колегії органу, чи направляти представників від громадської ради.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю Держекоінвестагентства, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

  Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

  Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник та фахівці Держекоінвестагентства з питань,  що розглядаються на засіданні.

  За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держекоінвестагентством.

  Рішення Держекоінвестагентства, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

  16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Держекоінвестагентство.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

Ухвалено на засіданні Громадської ради від 26.07.2011

 

Голова Громадської ради                                                                                                                     Святослав Куруленко

 

версія для друку
повернутись