Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » інші документи

Конкурсний відбір та визначення переможця на посаду Керівника проекту / Спеціаліста із закупівель для підготовки заключної версії Пропозиції щодо ринкової готовності для створення національного ринку обмеження викидів і торгівлі вуглецю в Українів рамках реалізації проекту "Партнерства задля створення вуглецевих ринків" за результатами відбору згідно процедур Світового банку 30.07.2014

 

Оголошення щодо визначення переможця на посаду Керівника проекту / Спеціаліста із закупівель для підготовки заключної версії Пропозиції щодо ринкової готовності для створення національного ринку обмеження викидів і торгівлі вуглецю в Україні в рамках реалізації проекту «Партнерства задля створення вуглецевих ринків» за результатами відбору згідно процедур Світового банку

 

 

Назва проекту: Партнерство задля створення вуглецевих ринків

Країна: Україна

Номер проекту: TF 012455

Тривалість проекту:  2012-2015

 

 

Визначена фірма / індивідуальний консультант:  Наталія Парасюк

Адреса: м. Київ, Україна

Посада: Керівник проекту / Спеціаліст із закупівель

Дата підписання Договору: 16.07.2014

Метод закупівлі/відбору: Індивідуальний консультант за відбором на поза конкурсній основі

Ціна Договору: 12 000,00 доларів США

Тривалість: 4 місяці

Зміст та обсяг робіт за договором:

 

Керівник проекту / Спеціаліст із закупівель (далі – «Керівник проекту»)  буде працювати в рамках Технічного завдання та буде відповідальним за загальну реалізацію другої фази Підготовчого етапу Партнерства задля створення вуглецевих ринків, а саме розробку заключної версії Пропозиції щодо ринкової готовності. Керівник проекту також буде надавати послуги із управління закупівлями та готувати всю документацію, пов’язану із закупівлями.

Керівник проекту має координувати діяльність інших консультантів, які залучені до розробки Пропозиції щодо ринкової готовності та інших експертів, в якості допомоги Держекоінвестагентству, в міру необхідності, з процедурами та правилами закупівель для підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності.

Керівник проекту буде надавати послуги з метою підготовки заключної версії Пропозиції щодо ринкової готовності. Керівник проекту буде звітувати перед Координатором проекту в Держекоінвестагентстві, призначеному листом до Світового банку.

Керівник проекту буде відповідальний за виконання наступних задач:

1.     Підготовка заключної версії Пропозиції щодо ринкової готовності, та його подача до Держекоінвестагентства для погодження.

2.     Представлення заключної версії Пропозиції України щодо ринкової готовності у жовтні 2014 року на Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків.

3.     Здійснення необхідних заходів для належної підготовки та переходу до Етапу впровадження Партнерства задля створення вуглецевих ринків.  

4.     Управління поточними операціями у процесі підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності, включаючи адміністративні та операційні питання, координацію консультантів, загальний контроль фінансової діяльності, підготовку необхідної документації.

5.     Координація ефективної взаємодії між Держекоінвестагентством, Світовим банком, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Національною академією наук України, міжнародними консалтинговими компаніями, експертами, українськими консалтинговими компаніями, неурядовими організаціями, Українським союзом промисловців і підприємців, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України та Бенефіціарами стосовно всіх питань, що пов’язані з проектом.

6.     Здійснення управління закупівлями відповідно до стандартів, правил та процедур Світового банку, зокрема:

a) планування закупівель, оновлення Плану закупівель відповідно до прогресу розробки Пропозиції щодо ринкової готовності  та його погодження із Світовим банком;

b) розробка документації відбору і торгів;

c) організація конкурсного відбору та торгів;

d) підготовка протоколу конкурсних торгів;

e) підготовка проектів контрактів;

f) звітування після проведення закупівель;

g) контроль за виконанням контрактів.

7.     У разі необхідності пошук міжнародних та місцевих експертів для розробки Пропозиції щодо ринкової готовності.

8.     Координація відбору Аудитора для розробки Пропозиції щодо ринкової готовності.

9.     Підготовка щомісячних звітів про стан реалізації проекту та остаточного звіту з впровадження підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності.

10.   Проведення ознайомчих нарад стосовно правил та процедур закупівель Світового банку для працівників Бенефіціара, якщо це буде необхідно.

11.   Інших завдань в ході реалізації розробки Пропозиції щодо ринкової готовності та Програми розвитку.

Для формулювання заключної версії Пропозиції щодо ринкової готовності під час Підготовчого етапу Керівник проекту має керуватись у своїй роботі процедурами, які визначені у Грантовій Угоді між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Керівник проекту зобов’язаний до 01.09.2014 р. забезпечити подачу заключної версії Пропозиції щодо ринкової готовності Держекоінвестагентству для її погодження. У разі наявності зауважень, Держекоінвестагентство в 15 денний термін надає перелік необхідних правок та зауважень, які мають бути  враховані до 03.10.2014 року.

Крім того, Керівник проекту зобов’язаний, у разі наявності зауважень та пропозицій  Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків, забезпечити їх вчасне виконання в установленому порядку.

Керівник проекту щомісяця звітує перед Держекоінвестагентством та Світовим банком щодо виконання поставлених завдань.

 

 

 

Contract award for the position of Project Manager/Procurement Specialist for the development of final Market Readiness Proposal for establishment of Ukrainian domestic cap and trade carbon market under implementation of Partnership for Marker Readiness (PMR) project based on the results of selection according to the World bank procedures

 

 

Project Name: Partnership for Market Readiness (PMR)

Country : Ukraine

Project Number : TF 012455

Project Period :  2012-2015

 

 

Awarded Firm/Individual : Nataliya Parasyuk

Address : Kyiv, Ukraine

Position : Project Manager/Procurement Specialist

Contract signature date  : 16.07.2014

Method of Procurement/Selection: Individual on Single-source Selection basis

Contract Price : 12 000,00 USD

Duration : 4 months

Summary scope of contract:

 

The Project Manager/Procurement Specialist (hereinafter – Project Manager) will work within the Terms of Reference and will be responsible for the overall realization of the PMR second stage of Preparation Phase, videlicet development of the final Market Readiness Proposal (hereafter – MRP). Project Manager will also provide services for the procurement management and all procurement documentation preparation.

The Project Manager shall coordinate activities of other consultants involved in  the development of the MRP and required experts as so as assistance to the SEIA, to help them, as need may be, in larding the rules and procedures of procurement management for the purposes of the MRP.

Project Manager will provide services for the development of the final MRP. The Project Manager will report to the Client’s Coordinator appointed by the Letter to World Bank.

Project Manager will be responsible for the following tasks:

1.     Preparation of the final MRP, and its submission to the SEIA for approval.

2.     Presentation of Ukrainian final MRP at the Partnership Assembly meeting in October, 2014.

3.     Implementation of activities required for preparation to Implementation Phase of PMR.

4.     Management of day-to-day operations on the activities under the development of the MRP, including administrative and operational issues, coordination of consultants, general control of the financial activities, preparation of necessary documentation.

5.     Coordination of effective interaction between the SEIA, the World Bank, Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Ministry of Infrastructure of Ukraine, National Academy of Science of Ukraine, international consulting companies, experts, Ukrainian consulting companies, NGOs, Ukrainian Unions of Industrialists and Entrepreneurs, Cabinet of Ministers of Ukraine, Administration of President of Ukraine and Beneficiary for all topics related to the Project.

6.     Provide procurement management according to the standards, rules and procedures of the World Bank, in particular:

a) procurement planning, updating the Procurement Plan in accordance with the implementation progress of the MRP and its approval with the World Bank;

b) development of selection and bidding documentation;

c) arrangement of competitive selection and bidding;

d) preparation of bid evaluation protocols;

e) preparation of draft contracts;

f) procurement reporting;

g) monitoring of the contracts’ performance.

8.   Search of international and local experts for the MRP development, if so required.

9.   Coordination of selection of an Auditor for the overall realization of the MRP development.

10.  Preparation of monthly reports on the status of project implementation and the final report on the MRP implementation.

11.  Conduct briefings on the World Bank procurement procedures for the staff of the Beneficiary, if so requested.

12.  Other assignments in accordance with the MRP implementation and project development.

The Project Manager shall be guided in her/his work by the procedures, set forth in Grant Agreement between Ukraine and IBRD for formulation of the final Market Readiness Proposal during the Preparation Phase.

Project Manager is required to ensure the final MRP submission to the SEIA for its approval by 01.09.2014. If any changes are required, the SEIA in 15 days period should provide its list of amendments and comments which should be applied to the MRP by 03.10.2014.

In addition, Project Manager is required to apply all the amendments and comments of the PMR Partnership Assembly to the MRP, if there are any, and to ensure their timely fulfillment in due course.

Project Manager should monthly report to the SEIA and the World Bank on her assignments fulfillment.

 

Ольга Юхимчук

версія для друку