Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Державні закупівлі » Документація конкурсних торгів

Конкурсна документація 09.12.2013

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням комісії з конкурсного відбору

протокол засідання № 9 від 06.12.2013

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ З КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 

__________________ Г.М. Пашко                 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

 

 

Об`єкт закупівлі: послуги із Міжнародного фінансового аудиту проектів та заходів згідно з вимогами договору продажу одиниць (частин) установленої кількості, укладеного із компанією 4, уповноваженою Урядом Японії, щодо дотримання вимог договору, настанов з озеленення і додатків до нього та законодавства України під час отримання, розподілу та використання договірної ціни

 

 

Зміст

конкурсної документації

1.             Загальні положення

1.2 Терміни, які вживаються в конкурсній документації

1.3 Інформація про замовника конкурсного відбору

1.4 Інформація про об’єкт закупівлі

1.5 Недискримінація учасників

1.6 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

1.7 Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

 

2.             Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації

 

3.             Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1    Оформлення пропозиції конкурсного відбору

3.2    Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

3.3    Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору про закупівлю

3.4    Строк дії пропозиції конкурсного відбору.

3.5    Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта закупівлі

3.6    Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

 

4.             Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1   Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

4.2   Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

 

5.     Рзгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1   Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

5.2   Виправлення арифметичних помилок

5.3   Відхилення пропозицій конкурсного відбору

5.4   Відміна замовником конкурсу.

 

6.             Укладання договору про закупівлю

 

Додатки

Додаток 1    ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ

Додаток 2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ`ЄКТА ЗАКУПІВЛІ

Додаток 3  ПРИНЦИПИ АУДИТУ для перевірки та підтвердження отримання та цільового використання Загальної Суми Договору або будь-якої її частини, за Договором продажу одиниць установленої кількості, протягом Періоду Моніторингу у зв’язку з Процедурою Озеленення при виконанні Діяльності з Озеленення

 


1.             Загальні положення

1.1   Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 672 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  (далі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком.

1.2   Інформація про замовника конкурсного відбору

Повне найменування - Державне агентство екологічних інвестицій України.

Місцезнаходження - м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 03035.

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Павліченко Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу фінансового планування, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, телефон (044) 594-91-01, julia0880@ukr.net

Литвиненко Людмила Валентинівна – директор Департаменту бухгалтерського обліку, фінансовго планування та забезпечення діяльності-головний бухгалтер, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. 594-91-06.

1.3   Інформація про об’єкт закупівлі

Найменування об’єкта закупівлі - послуги із Міжнародного фінансового аудиту проектів та заходів згідно з вимогами договору продажу одиниць (частин) установленої кількості, укладеного із компанією 4, уповноваженою Урядом Японії, щодо дотримання вимог договору, настанов з озеленення і додатків до нього та законодавства України під час отримання, розподілу та використання договірної ціни

Строк надання послуг – весь період дії договору про продаж одиниць (частин) установленої кількості.

1.4   Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсному відборі на рівних умовах.

1.5   Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

Валютою пропозиції конкурсного відбору є гривня. 

1.6   Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

 

2.     Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації

За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі учасник має право не пізніше ніж за три календарні дні до дати розкриття пропозицій конкурсного відбору звернутися до замовника, який зобов’язаний подати їх протягом трьох календарних днів у письмовій формі.

Інформація про будь-яку зміну умов конкурсного відбору доводиться до відома всіх учасників не менш як за п’ять календарних днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-порталі замовника. У такому разі замовник зобов’язаний продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору не менш як на п’ять календарних днів.

 

3.             Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1   Оформлення пропозиції конкурсного відбору

Пропозиція конкурсного відбору подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсного відбору. 

Пропозиція конкурсного відбору запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до 16 грудня 2013 року до 11.00" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору").

Документи пропозиції конкурсного відбору мають бути подані в послідовності, визначеній пунктом 3.2 цієї документації, та реєстр наданих документів.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

3.2   Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

Для участі в конкурсі учасник подає пропозицію конкурсного відбору, яка, зокрема, містить:

1)     копії установчих документів, а також фінансової звітності за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою (для юридичних осіб);

2)     копію довідки про взяття на облік платника податків;

3)     довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (документальне підтвердження наявності обладнання);

4)     довідку про виконання аналогічних договорів (копії договорів);

5)     довідки банків, у яких відкрито рахунки учасника, про відсутність заборгованості за кредитами;

6)     проект договору про закупівлю, який повинен містити істотні умови;

7)     договір про забезпечення конкурсної пропозиції.

8)     відповідно або оригінал платіжного доручення з відміткою банку або оригінал банківської гарантії або оригінал поруки, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції, запечатується в одному конверті, не прошивається, а вкладаються в конверт окремо;

9)     підтвердження того, що учасник має представництва в Японії, Німеччині та Україні та бути членом міжнародної аудиторської мережі, яка має такі представництва.

 

3.3   Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору прозакупівлю.

Забезпечення конкурсної пропозиції – надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсного відбору шляхом укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції у виді або застави грошових коштів або банківської гарантії або поруки  у розмірі 40 000,0 грн.

Умови надання забезпечення конкурсної пропозиції. Учасник письмово звертається до замовника для укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції, в якому визанчені умови надання забезпечення конкурсної пропозиції, але не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Разом з пропозицією конкурсного відбору учасник надає відповідно або оригінал платіжного доручення з відміткою банку або оригінал банківської гарантії або оригінал поруки, що підтверджує  забезпечення конкурсної пропозиції.

Усі витрати, пов’язані з забезпеченням конкурсної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

 

Забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю шляхом укладення договору про забезпечення виконання зобов’язань за договором у виді або застави грошових коштів або банківської гарантії або поруки у розмірі 40 000,0 грн.

Умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю. У разі визначення учасника переможцем конкурсу, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник одночасно з договором про закупівлю укладає з переможцем договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю.

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсного відбору визначаються у договорі про забезпечення конкурсної пропозиції та умови повернення чи неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю у договорі  про виконання зобов’язань за договором.

3.4   Строк дії пропозиції конкурсного відбору

Пропозиції конкурсного відбору вважаються дійсними протягом 150 днів з дати розкриття пропозицій конкурсного відбору.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсного відбору.

3.5   Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта  закупівлі

Учасники конкурсу повинні надати в складі пропозиції конкурсного відбору документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсно відбору учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до об’єкту закупівлі відповідно до  Додатку 2.

3.6   Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсного відбору до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення конкурсної пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсного відбору враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсного відбору.

4.             Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1   Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

Спосіб подання пропозицій конкурсного відбору.  Особисто або поштою

У разі подання пропозиції конкурсного відбору особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде подавати пропозицію та назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 594-91-15.

Місце подання пропозицій конкурсного відбору. 03035, м. Київ,  вул. Митрополита Василя Липківського, 35, к.  630

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору (дата, час).  16.12.2013 об 1000 годині

Пропозиції конкурсного відбору, які надійшли до замовника після закінчення строку їх подання, не розглядаються та повертаються учаснику.

4.2   Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

Місце розкриття пропозицій конкурсного відбору. 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, к. 630

Дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору. 16.12.2013 об 1100 годині

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсного відбору не є підставою для відмови в розкритті, розгляді або відхиленні його пропозиції конкурсного відбору.

Для участі у процедурі  розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер (044)594-91-15.                                                                                                                                                      

Повноваження представника учасника підтверджується одним, або декількома із зазначених нижче документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та паспортом.

Під час розкриття пропозицій конкурсного відбору перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених пунктом 9 Порядку, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору.

Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору складається комісією з конкурсного відбору у день розкриття пропозицій конкурсного відбору та повинен містити відомості про найменування учасника, його місцезнаходження, ціну пропозиції конкурсного відбору, об’єкт закупівлі, інформацію про наявність необхідних документів, передбачених пунктом 3.2 конкурсної документації. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору підписується членами комісії з конкурсного відбору та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору. Завірена підписом голови комісії з конкурсного відбору та скріплена печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі замовника.

 

5.             Розгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1   Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

Комісія з конкурсного відбору визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у конкурсній документації.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсного відбору.

Оцінка пропозиції конкурсного відбору здійснюється на основі наступного критерію:

ціна пропозиції конкурсного відбору

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсного відбору визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів по критерію:

Найменування критеріїв

Бали

Ціна

100

Всього

100

 

Переможцем обирається учасник, пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу сумарну кількість балів.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиція конкурсного відбору, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсного відбору визначається за формулою:

Б обчисл  = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсного відбору, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  "Ціна".

Переможцем визначається учасник, Пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу кількість балів.

5.2   Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсного відбору під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсного відбору. 

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

5.3   Відхилення пропозицій конкурсного відбору

Комісія з конкурсного відбору відхиляє пропозицію конкурсного відбору учасника у разі: невідповідності її умовам конкурсної документації.

5.4   Відміна замовником конкурсу.

 Замовник відміняє конкурс у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі; відхилення всіх пропозицій конкурсного відбору.

6.             Укладання договору про закупівлю

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсного відбору, що визнана найбільш вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повинен надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати конкурсу та опублікувати повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, оголошення про результати конкурсу на веб-порталі.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

З переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору, але виключно після того, як переможиць буде визначений прийнятним для сторони договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів, укладеного Нацекоінвестагентством, крім випадку отримання раніше такої прийнятності.

  Одночасно з договором про закупівлю замовник укладає з переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю (якщо вимагається).

Замовник протягом трьох робочих днів з дня підписання договору оприлюднює на веб-порталі оголошення про результати проведення конкурсного відбору, яке повинно містити інформацію про найменування замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування об’єкта конкурсного відбору, найменування переможця конкурсу, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, дату укладення договору, суму, визначену в договорі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

                                                                                               до конкурсної документації

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ ____________________________________________________________________________________

                                                                     (зазначити об’єкт закупівлі)

 

Уважно вивчивши конкурсну документацію, цим подаємо на участь у конкурсі свою пропозицію конкурсного відбору:

1.Повне найменування Учасника: ___________________________________________________________________________

2.Адреса Учасника(юридична та фактична):

3. Код ЄДРПОУ_______________________________________________________________

4. Банківські реквізити__________________________________________________________

5. Телефон/факс Учасника: ______________________________________________________

6. Керівник (прізвище, ім’я по батькові)Учасника:

_____________________________________________________________________________                                                                            7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами конкурсу (посада, прізвище, ім’я, по батькові): _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Загальна вартість пропозиції конкурсного відбору (цифрою та прописом)______________

_____________________________________________________________________________ в тому числі ПДВ (цифрою та прописом) ________________________________________________

 

До акцепту нашої пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

        Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 150 днів з дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Наша пропозиція конкурсного відбору буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення терміну.

        Якщо наша пропозиція конкурсного відбору буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати із Замовником Договір про закупівлю одночасно з договором про забезпечення виконання  зобовязнаь за договором про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору відповідно до вимог документації конкурсного відбору та акцептованої пропозиції, але виключно після того, як нас буде визначено прийнятним для сторони договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів, укладеного Нацекоінвестагентством, крім випадку отримання раніше такої прийнятності

_________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи учасника)                                                                                        М.П

*Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

 

 

 

ДОДАТОК 2

                                                                                               до конкурсної документації

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ`ЄКТА ЗАКУПІВЛІ

 

Технічне завдання

 

1. Назва послуги: Міжнародний фінансовий аудит проектів та заходів згідно з вимогами договору продажу одиниць (частин) установленої кількості, укладеного із  компанією 4, уповноваженою Урядом Японії, щодо дотримання вимог договору, настанов з озеленення і додатків до нього та законодавства України під час отримання, розподілу та використання договірної ціни.

2. Учасник повинен проводити аудит самостійно та не має права залучати третіх осіб (інших суб’єктів господарювання) для проведення аудиту.

3. Аудитор проводе фінансовий аудит проектів та заходів, які планом заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату і погоджені із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів на 2013-2014 рік Замовника передбачено профінансувати та фактично профінансовано повністю або частково.

4. Аудитор надає аудиторський висновок у письмовій формі українською та англійською мовами по 4 примірники кожною мовою.

5. У разі наявності зауважень Замовника до якості/обсягу наданої послуги або аудиторського висновку, аудитор здійснить всі необхідні заходи задля врахування таких зауважень та підвисить якість/збільшить обсяг надання послуг із наданням відповідного аудиторського висновку, але в межах цього завдання для надання послуг.

6. Аудитор надасть послуги, якість яких буде відповідати Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол від 18 квітня 2003 року № 122).

 Під час проведення аудиту повинні бути досліджені питання викладені в Принципах Аудиту для перевірки та підтвердження отримання та цільового використання Загальної Суми Договору або будь-якої її частини, за Договором продажу одиниць установленої кількості, протягом Періоду Моніторингу у зв’язку з Процедурою Озеленення при виконанні Діяльності з Озеленення (дадаток 3).

У разі внесення змін та доповненнь в перелік проектів погоджених Державним агентством екологічних інвестицій України та компанією 4, уповноваженою Урядом Японії, відповідні зміни вносяться до переліку проектів, що підлягають Міжнародному фінансовому аудиту.

 

Інформація про об’єкт закупівлі

 

Загальні положення

 

Уряди України та Японії уклали Меморандум про співпрацю з впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського Протоколу згідно зі Статтями 6 та 17 Кіотського Протоколу від 14 липня 2008 року, Договору продажу ОУК, а також Керівництво для впровадження схеми зелених інвестицій (СЗІ) від 18 березня 2009 року.

 

Статтею 17 Кіотського Протоколу передбачено, що сторони, які включені до Додатку В Кіотського Протоколу можуть брати участь у торгівлі викидами з метою виконання зобов'язань за Статтею 3 Кіотського Протоколу.

 

Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату 29 жовтня 1996 та Кіотський Протокол 4 квітня 2004 року, який набув чинності 16 лютого 2005 року.

 

Японія ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату 28 травня 1993 року та Кіотський Протокол 4 червня 2002 року, який набув чинності 16 лютого 2005 року:

 

Уряд Японії уповноважив компанією 4, уповноваженою Урядом Японії, брати участь у торгівлі викидами відповідно до Статті 17 Кіотського Протоколу.

 

Компанія 4, уповноважена Урядом Японії, здійснює Програму Залучення Одиниць Кіотського Механізму для придбання необхідної кількості одиниць з метою досягнення скорочення викидів, запланованих урядом Японії відповідно до вимог Кіотського Протоколу.

 

Уряд України уповноважує Державне агентство екологічних інвестицій України (далі – ДАЕІ) на провадження міжнародної діяльності за Кіотським Протоколом до рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

ДАЕІ зобов’язане спрямувати надходження від продажу ОУК на досягнення скорочень або обмеження викидів парникових газів або забруднення (повітря, води, землі тощо) в Україні та на реалізацію інших цілей для виконання зобов'язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським Протоколом, як прямо передбачено чинним законодавством України, а також ДАЕІ при виконанні зобов’язань за Статтею IV Договору продажу ОУК має дотримуватися чинного бюджетного, природоохоронного та іншого законодавства України, у тому числі стосовно закупівель, що застосовується до ДАЕІ та його діяльності.

 

 

Послуги зі складання звітів і проведення ревізій

Відповідно до вимог контракту ДАЕІ та укладеного із компанією 4, уповноваженою Урядом Японії погодили та ДАЕІ впроваджує наступні проекти, що фінансуються з коштів Договору ОУК:

           

Кількість об'єктів

Сума (млн. євро)

Проекти з енергозбереження у соціальній сфері

 

 

Проекти по теплосанації об'єктів соціальної сфери

64

38,62

Донецька область

13

6,69

М. Київ

51

31,93

Проекти із заміни пасажирських ліфтів в будинках

75

16,07

Донецька область

31

3,52

Запорізька область

43

2,53

Луганська область

1

10,02

Проекти з переоснащення світильників на основі ламп рожарювання на світильники на основі LED технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов

23

19,96

Житомирська область

1

3,01

Запорізька  область

11

2,54

Одеська область

11

14,41

 

 

 

Створення інституційної спроможності для здійсненя процедури Озелення та Діяльності з Озеленення

 

4,25

Управління та адміністрування Процедури Озеленення та Діяльносіт з Озеленення

 

0,7

Передача технологій і захисту навколишнього природного середовища з Японії

 

0,4

Всього

162

80,0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit Guidelines

Принципи Аудиту

for review and confirmation of receipt and designated use of

для перевірки та підтвердження отримання та цільового використання

the Total Contract Price or any part of it, under

Загальної Суми Договору або будь-якої її частини, за

Agreement for sale of assigned amount units

Договором продажу одиниць установленої кількості,

During the Monitoring Period due to

протягом Періоду Моніторингу у зв’язку з

Procedure of Greening when performing Greening Activities

Процедурою Озеленення при виконанні Діяльності з Озеленення

 

 

 

 

 

 

 

 


1. General provisions

1        Загальні положення

1.1 Basic contract terms and definitions

1.1                       Основні положення та визначення Договору

According to the requirements of the Agreement for Sale of Assigned Amount Units (as amended, hereinafter referred to as the Agreement) the National Environmental Investments Agency of Ukraine (hereinafter referred to as the Seller) appoints and employs the Auditor with the offices in Ukraine, Japan and Germany (whose name is indicated in the signature block of this Audit Guidelines), which shall be acceptable to the New Energy and Industrial Technology Development Organization (hereinafter referred to as the Buyer) for the verification and confirmation of the receipt and designated use of the Total Contract Price, or any of its parts during the Monitoring Period in connection with the Greening Framework.

Відповідно до вимог Договору продажу одиниць установленої кількості (зі змінами, в подальшому - Договір) «Національне агентство екологічних інвестицій України» (в подальшому - Продавець) призначає та наймає Аудитора, що має офіси в Україні, Японії та Німеччині (чия назва зазначена у частині підписів цих принципів Аудиту), який має бути прийнятним для Компанії 4  (в подальшому - Покупцем) для перевірки та підтвердження отримання та цільового використання Загальної Суми Договору, або будь-якої її частини протягом Періоду Моніторингу у зв’язку з Процедурою Озеленення.

In case of any discrepancies between the English and Ukrainian versions of this Audit Guidelines, the English version shall prevail.

У випадку будь-яких розбіжностей між англійським та українським текстами цих Принципів Аудиту, текст, викладений англійською мовою має переважну силу.

Upon proceeding the Greening Framework, the Seller ensures the use of the Total Contract Price in compliance with the requirements and criteria of Section 4.1 of the Agreement; that the Seller uses the Total Contract Price throughout the Disbursement Period for Greening Activities. Greening Activities are chosen via consultations between the Buyer and the Seller in accordance with the Agreement.

За Процедурою Озеленення Продавець забезпечує використання Загальної Суми Договору у відповідності до вимог та критеріїв Розділу 4.1. Договору, що Продавець використовує Загальну Суму Договору протягом Періоду Використання Коштів на Діяльність з Озеленення. Діяльність з Озеленення обирається шляхом спільних консультацій Продавця та Покупця відповідно до Договору.

Unless the context so requires, capitalized terms used but not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to such terms in the Agreement.

Якщо контекст не вимагає іншого, терміни з великих літер, які використовуються, але не визначені в цих Принципах, мають значення, описані в таких термінах в Договорі.

 

 

Participant is the entity of all types of ownership, which was selected for the state procurements or defined as recipients of budget funds in accordance to the framework of servicing the state budget under expenditures and transactions of granting and refund of loans provided against the state budget funds, approved by the State Treasury.

 

Виконавець означає юридичні особи всіх форм власності, які стали переможцями процедур здійснення державних закупівель або визначені як одержувачі бюджетних коштів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

1.2 Monitoring and Reporting Requirements

1.2                       Моніторинг та вимоги до звітності

In order to ensure the restricted use of the Total Contract Price the Buyer and the Seller have agreed the following Audit Principles that will be applied by the Auditor during the audit.

Для забезпечення належного використання Загальної Суми Договору Продавець та Покупець погодили наступні Принципи Аудиту, що будуть використовуватись Аудитором при проведені аудиту.

Audit Principles include the rules and procedures, as described in Section 4.7 of the Agreement for the transparent supervision and reporting of the designated use of Total Contract Price, or any its part, during the Monitoring Period due to Greening Framework.

Принципи Аудиту включають норми та процедури, описані в Розділі 4.7 Договору для прозорого нагляду та звітності щодо цільового використання Загальної Суми Договору, або будь-якої її частини протягом Періоду Моніторингу у зв’язку з Процедурою Озеленення.

Monitoring Period is the period starting on the date of payment for the First Contract AAUs according to Section 2.4 of the Agreement and ending on 31 July 2013.

Період Моніторингу означає період від дати оплати Перших Договірних одиниць установленої кількості у відповідності до Розділу 2.4 Договору і до 31 липня 2013 року.

During the Monitoring Period the Auditor prepares the Financial Auditor’s Report (further – the Auditor’s Report) for the period ending 31 December each year (except 2013), in written form in Ukrainian and in English, reflecting the use of the Total Contract Price, amount of any unused part of Total Contract Price, compliance of the Greening Framework and the stage of performance of the Greening Activities. The Auditor shall provide the Auditor’s Report in written form in Ukrainian and in English, which is an inherent part of Annual Report presented by the Seller to the Buyer in accordance with 4.7 (a) of the Agreement, to the Seller during the 90 (ninety) calendar days following the end of the corresponding calendar year.

Протягом Періоду Моніторингу Аудитор готує за період, що закінчується 31 грудня кожного року фінансовий звіт Аудитора (надалі – «Звіт Аудитора») у письмовій формі українською та англійською мовами, в якому відображається використання Загальної Суми Договору, суму будь-якої невикористаної частини Загальної Суми Договору, відповідність Процедури Озеленення та стадія виконання Діяльності з Озеленення. Аудитор надає Звіт Аудитора в письмовій формі українською та англійською мовами, який є складовою Річного Звіту, наданий Продавцем Покупцю відповідно до пункту 4.7 (a) Договору, Продавцю протягом 90 (дев’яносто) календарних днів після закінчення відповідного календарного року.

The Auditor shall prepare and provide to the Seller respectively annual Auditor’s Report and final Auditor’s Report.

 

Аудитор повинен підготувати та надати Продавцю в установленому порядку Річний Звіт Аудитора  та Остаточний Звіт Аудитора.

 

After the Monitoring Period is over, the Auditor shall prepare the final Auditor’s Report, which is an inherent part of Final Report presented by the Seller to the Buyer in accordance with 4.7 (b) of the Agreement, in written form in Ukrainian and in English.

По закінченню періоду Моніторингу Аудитор готує Остаточний Звіт Аудитора, який є складовою Остаточного Звіту представленого Продавцем Покупцю у відповідності з 4.7 (b) Угоди у письмовій формі українською та англійською мовами.

The Auditor shall provide the final Auditor’s Report to the Seller during the 60 (sixty) calendar days following the end of the Monitoring Period.

Аудитор надасть Остаточний Звіт Аудитора, який є складовою Остаточного Звіту, Продавцю протягом 60 (шістдесят) календарних днів після закінчення Періоду Моніторингу.

The Auditor shall assess the compliance of the utilization of the Total Contract Price, the status of Greening Framework and status of fulfillment of the Greening Activities, including verification and confirmation of existence and designated use of Contract Price or any part thereof during the effective period of the Agreement.  

Аудитор повинен оцінити відповідність використання Загальної Суми Договору, стан Процедури Озеленення та стан виконання Діяльності з Озеленення, включаючи  перевірку та підтвердження наявності та цільового використання Суми Договору або будь-якої його частини протягом дії Договору у зв’язку з Процедурою Озеленення.

1.3 Certificate of the unused balance on the account where the Total Contract Price is deposited

1.3 Довідка про невикористаний залишок на рахунку, де зберігається Загальна Сума Договору.

 

The Auditor, upon the Buyer’s request to the Seller, shall verify the certificates if such verification is required by the Agreement.

 

The Seller provides the Auditor with the authority that is necessary for the auditing, reports preparation, certificates verification to the extent of foreseen by Ukrainian laws, International Standards on Auditing and an agreement between Seller and Auditor.  

 

Аудитор, на вимогу Покупця до Продавця, має підтвердити довідки, якщо таке підтвердження  вимагається Договором.

 

Продавець надає Аудитору повноваження необхідні для проведення аудиту, підготовки звітів, підтвердження довідок в обсязі передбаченим законодавством України, Міжнародними Стандартами Аудиту та договором між Продавцем та Аудитором.

2 Audit as per the existence of the Total Contract Price

2        Звіт аудиту щодо наявності Загальної Суми Договору

The purpose of the audit as to the existence of the Total Contract Price is to obtain the Auditor’s opinion on the existence of funds for the Greening Activities whose amount should be equivalent to the Total Contract Price transferred by the Buyer to the Seller. The opinion shall include:

·         details of the account where such fund is deposited;

·         owner of such account;

·         balance of such fund;

·         any incomings or expenditures, if any, of such account and their use;

·         commencement of such deposit; and

·         time variance, if any, between such commencement of the deposit and transfer of the Total Contract Price by the Buyer.

 

In order to perform the above mentioned assignment, the Auditor shall comply with International Standards on Auditing and Ukrainian laws.

 

3 Audit of financial statements

Метою аудиту щодо наявності Загальної Суми Договору є отримання позиції Аудитора щодо наявності коштів для Діяльності з Озеленення, величина яких має бути еквівалентна Загальній Сумі Договору, переданій Покупцем Продавцю. Позиція має включати:

·         Деталі щодо рахунку, на якому зберігаються кошти;

·         Власник цього рахунку;

·         Залишок на такому рахунку;

·         Будь-які зарахування  або списання, якщо такі є з рахунку, та опис щодо них;

·         Початок виконання такого зберігання; та

·         Час зміни, якщо такий є, між початком виконання такого зберігання та передачею Загальної Суми Договору Покупцем.

 

З метою виконання вищезгаданого завдання, Аудитор має керуватися Міжнародними Стандартами Аудиту та законодавством України. 

 

3        Аудит фінансової звітності

The purpose of the audit of the project financial statements is to obtain the Auditor’s opinion of designated use of the Total Contract Price provided under Agreement.

Метою аудиту фінансової звітності по проектам є отримання висновку Аудитора відносно цільового використання Загальної Суми Договору, які надійшли згідно Договору.

General model of the special (project) financial statements audit

Загальна модель спеціального (проектного) аудиту фінансової звітності

 

The audit practices of the Auditor provide for the consolidation of general procedures that are usually used for the audit of special (project) financial statements in accordance with International Standards on Auditing, which enable the testing of the most significant aspects of the Greening Activity.

Аудиторська практика Аудитора передбачає консолідацію загальних процедур, які зазвичай використовуються для проведення аудиту спеціальних (проектних) фінансових звітів згідно з Міжнародними Стандартами Аудиту, які надають можливість перевірити найбільш суттєві аспекти Діяльності з Озеленення.

Major audit procedures used in the assignment are performed in accordance with International Standards on Auditing:

The Auditor will form a list of Greening Activities supported by the Total Contract Price then conducted under the Greening Framework.

Основні процедури аудиту використані в завданні, проводять згідно з Міжнародними Стандартами Аудиту.

Аудитор сформує список Діяльностей з Озеленення підтверджений Загальною Сумою Договору та проведений згідно Процедури Озеленення

The Auditor will form general knowledge about each Greening Activity selected in accordance with the Agreement and the operations for its implementation:

Аудитор сформує загальне уявлення про кожну Діяльність з Озеленення, вибрану у відповідності до Договору і про операції по його здійсненню:

·         The Auditor will study the aims, tasks, and methods of the each Greening Activity implementation;

·         Аудитор вивчить цілі, задачі і методи здійснення кожної з Діяльностей з Озеленення;

·         The Auditor will study the activities of the company that is implementing the Greening Activity;

·         Аудитор вивчить характер діяльності організації, що реалізовує Діяльність з Озеленення ;

·         The Auditor will get to know the project’s mission, organization, and structure of each Greening Activity.

·         Аудитор отримає уявлення про місію, організацію і структуру Діяльності з Озеленення .

The Auditor will review documentation for each Greening Activity, measures or other activities, necessary for understanding respective financial and other requirements or key principles of the following documents:

Аудитор проведе огляд документації по кожної з Діяльності з Озеленення , заходу або іншої діяльності, необхідної для встановлення і розуміння відповідних фінансових та інших вимог або основних принципів, сформульованих в наступних документах:

·         Agreement for each Greening Activity, measure or other activity and respective appendices thereto;

·         Договір по кожній з Діяльностей з Озеленення, заходу або іншої діяльності та відповідні доповнення до неї;

·         Corresponding agreements with third parties-subcontractors;

·         Відповідні субпідрядні угоди з третіми сторонами;

·         If necessary – other correspondence and documents, related to the realization of each Greening Activity, measure and other activities.

·         У разі необхідності – інша переписка та документація, пов'язана з реалізацією кожної Діяльності Озеленення, заходу або іншої діяльності.

·         The Auditor will define key rules and principles that each Greening Activity, measure or other activities realization should comply with, and will work out corresponding stages of audit.

·         Аудитор визначить основні правила та принципи, яким повинна відповідати кожна Діяльність з Озеленення, заходу або іншої діяльності і розробить відповідні етапи проведення аудиту.

The Auditor will define important for audit cycles of operations (e.g. incoming and write-off of funds), captions of Financial Statements or balances on accounts, which the Auditor plans to review. Questioning key management personnel, the Auditor will establish important to audit events and issues concerning accounting and any significant changes in policy or established procedures that took place during the current year.

Аудитор визначить важливі для аудиту види операцій (наприклад, надходження і списання капіталу), статті Фінансової Звітності або залишки на рахунках, які Аудитор планує перевірити. За допомогою опитування основного управлінського персоналу, Аудитор встановить важливі для аудиту події і проблеми, що стосуються ведення обліку та будь-які значні зміни в політиці або встановлених процедурах, що мали місце впродовж поточного року.

The Auditor will determine the purposes of the control system and the corresponding control procedures.

Аудитор встановить цілі системи контролю і відповідні ним контрольні процедури.

The Auditor will audit of caption – Balances of Total Contract Price under special fund of the State budget:

Аудитор проведе аудит статті— Залишки Загальної Суми Договору по спеціальному фонду Державного бюджету:

·         The Auditor will check what accounts have been opened and used.  The Auditor will make sure that accounts were opened in accordance with the established procedures.

·         Аудитор перевірить, які рахунки були відкриті та використовуються. Аудитор пересвідчиться, що рахунки були відкриті у відповідності до встановлених процедур.

·         The Auditor will check, that account balances on the end of the year, which proceeds to the current year have been correctly reflected in the Annual Report and Final Report as the case may be. The Auditor will receive confirmation from banks and the National Treasury of Ukraine and will compare them to the accounting data.

·         Аудитор перевірить, що залишки на рахунках на кінець року, що передує звітному, були вірно відображені в Річному Звіті та Остаточному Звіті відповідно. Аудитор отримає підтвердження з банків та Державного казначейства України та порівняє їх з обліковими даними.

·         The Auditor will make sure that the monetary resource of one Greening Activity is not incorporated with the resources of other Greening Activities.

·         Аудитор пересвідчиться, що кошти по Діяльності з Озеленення  не об’єднані з коштами інших Діяльностей з Озеленення.

·         The Auditor will make sure that monetary resources are properly reported in the Auditor’s Report in accordance with the requirements of the Agreement and legislation.

·         Аудитор пересвідчиться в тому, що грошові кошти відображені відповідним чином у  Звіті Аудитора відповідно до вимог Договору та законодавства.

The Auditor will audit the caption – Incomings of monetary resources under special fund of the State budget:

Аудитор проведе аудит статті – Надходження грошових коштів по спеціальному фонду Державного бюджету:

·         The Auditor will define whether there are other sources of financing for every Greening Activity. When such will be, will learn the terms, total amount, and the objects and subjects of such financing.

·         Аудитор встановлює чи існують інші джерела фінансування для кожної Діяльності з Озеленення . Якщо вони існують, Аудитор вивчить умови, загальні суми та об’єкти і суб’єкти такого фінансування.

·         The Auditor will compare the total financing amount, according to the Annual Report and the Final Report, with the corresponding information received from the Buyer.

·         Аудитор порівняє загальну суму фінансування згідно Річного Звіту та Остаточному Звіту з відповідною інформацією, отриманою від Покупця.

·         The Auditor will check up an arithmetic coordination between financing for the reporting period and an increasing result.

·         Аудитор перевірить арифметичну узгодженість між фінансуванням за звітний період та наростаючим підсумком.

·         The Auditor will summarize all monetary resource receipts by accounts of the banks and the National Treasury of Ukraine during the current year and increasing result. The Auditor will compare this summary with the Buyer’s data and with data which is fixed in contracts and bills.

·         Аудитор підсумує всі надходження грошових коштів на рахунки банків та Державного казначейства України протягом звітного року та наростаючим підсумком. Аудитор порівняє цей підсумок з даними Покупця та з даними, що наведені в договорах та рахунках.

·         The Auditor will check monetary resource receipts, according to the accounting data and the data in bank statements and statements from National Treasury of Ukraine accounts.

·         Аудитор перевірить надходження грошових коштів згідно з обліковими даними та даними в банківських виписках та в виписках з рахунків Державного казначейства України.

·         In the case of financing of each Greening Activity, the Auditor will verify the bank statements of the financing accounts and statements from National Treasury of Ukraine accounts with the account data respectively.

·         У випадку фінансування кожної з Діяльностей з Озеленення  з різних джерел Аудитор звірить банківські виписки по рахункам фінансування та виписки з рахунків Державного Казначейства України з обліковими даними в установленому порядку.

·         The Auditor will make sure that monetary proceeds are performed in accordance with the requirements of the Agreement and legislation.

·         Аудитор пересвідчиться в тому, що надходження грошових коштів здійснені відповідно до вимог Договору та законодавства.

The Auditor will audit the caption – Expenditures for each Greening Activity, measures or other activities:

Аудитор проведе аудит статті – Видатки на здійснення Діяльності з Озеленення , заходів або іншої діяльності.

·         The Auditor will confirm the total amount of monetary resources which are allocated in the current period for financing each Greening Activity. The Auditor will obtain the bank statements or statements from the National Treasury of Ukraine which confirm payment of resources from the relevant accounts.

·         Аудитор підтвердить загальну суму грошових коштів, які виділені в звітному періоді для здійснення фінансування кожної з Діяльностей з Озеленення , заходів або іншої діяльності. Аудитор отримає банківські виписки чи виписки Державного Казначейства України, які підтверджують виплату коштів з відповідних рахунків.

·         The Auditor will make a summary list of costs for the Greening Activity for the current period divided into categories. The Auditor will verify the given list of costs with the costs reflected in the Greening Activity reporting. The Auditor will check mathematical accuracy.

·         Аудитор складе зведену відомість витрат по Діяльностям з Озеленення, заходам та іншій діяльності за звітний період з відповідним розподілом. Аудитор звірить даний перелік витрат з витратами, що відображені в фінансовій звітності Діяльності з Озеленення . Аудитор перевірить математичну точність.

·         Purchases within the context of each contract on the Greening Activity:

·         Закупки в розрізі кожного договору за Діяльністю з Озеленення :

o    The Auditor will make sure through available contracts and make the register of contracts.

o    Аудитор запевниться щодо наявних договорів та складе реєстр договорів.

o    The Auditor will make sure that the Participant in the contract has been selected in accordance with the requirements of the Seller and the legislation of Ukraine.

o    Аудитор впевниться в тому, що Виконавець договору про закупівлю був відібраний  згідно з вимогами Продавця та законодавства України.

o    The Auditor will make sure that the total amount of actual payments on the contract has not exceeded the amount of the contract and corresponds to the contract subject.  The Auditor will make an analytical table on each contract.

o    Аудитор впевниться в тому, що загальна сума фактичних платежів по договору про закупівлю не перевищила суми договору про закупівлю та відповідає предмету договору про закупівлю. Аудитор складе аналітичну таблицю по кожному договору про закупівлю.

·         The Auditor will conduct a review of accordance with the Greening Activity budget and actual expenditures.

·         Аудитор проведе огляд відповідності між обсягами видатків на Діяльність з Озеленення та фактичними витратами.

·         The Auditor will make sure that monetary resource payments are properly classified, described and submitted in accordance with the requirements of the Agreement and legislation.

·         Аудитор пересвідчиться в тому, що виплати грошових коштів відповідним чином витрачені за цільовим призначенням відповідно до вимог Договору та законодавства.

The Auditor will make sure that Greening Activity funds are used according with the Greening Activity agreement between the Seller and the Participant.  The Auditor will obtain a list of the contracts, according to which payments were made, and will check the availability of tender documents. The Auditor will make sure that all payments have an equal opportunity to be included in the sampling.

Аудитор пересвідчиться, що кошти Діяльності з Озеленення  використовуються відповідно до Договору Діяльності з Озеленення між Продавцем та Стороною договору про закупівлю. Аудитор складе список договорів про закупівлю, по яких були зроблені платежі і перевірить наявність тендерної документації. Аудитор пересвідчиться, що всі виплати мають рівну можливість бути включеними у вибірку.

With respect to the Annual Reports and the Final Report, the Buyer shall be entitled, to a reasonable extent, to make comments on the reports and demand further data, information, and documents that are reasonably connected to the Greening Activities and the Greening Framework.

Стосовно Річного Звіту та Остаточного Звіту, Покупець має право в розумних межах коментувати звіти та вимагати додаткові дані, інформацію та документи, які обґрунтовано пов’язані з Діяльністю з Озеленення та Процедурою Озеленення.

The Auditor will check the following and summarize the results in the standard working document:

Аудитор перевірить наступні ознаки і підсумує результати у стандартному робочому документі:

·         Proper valuation and purpose. The Auditor will check the expenses and determine whether they have been incurred for the Greening Activity’s purposes. If competitive application procedures are necessary, the Auditor will review the evidence of such procedures.

·         Вірна оцінка і призначення. Аудитор перевірить витрати і визначить, чи витрачені вони на цілі Діяльності з Озеленення. У разі необхідності застосування процедури конкурсних торгів Аудитор перегляне докази такої процедури.

·         Proper approval. The Auditor will check the purchase orders (or other similar documents) and determine whether the expenses were duly authorized by an official within his/ her competence.  The Auditor will determine whether a purchase was made according to legislation from a supplier and whether the party to the purchase order has any negative history of in relation to the Participant.

·         Належне твердження. Аудитор перевірить замовлення на закупівлю (або інші аналогічні документи) і визначить, чи були належно дозволені витрати посадовою особою в межах його/її компетенції. Аудитор визначить, чи згідно з законодавством зроблена закупівля у постачальника, і чи не має сторона договору про закупівлю негативної історії взаємовідносин з Виконавцем проекту.

·         Proper receipt. If goods or services were received, the Auditor will obtain and review the evidence that they were received (for example, acceptance certificate, business notes).

·         Належне отримання. Якщо товари або послуги були отримані, Аудитор отримає і перевірить докази того, що вони були прийняті (наприклад, акт здачі-приймання, накладна).

·         Accuracy. The Auditor will check that invoices supporting payments are mathematically correct, and that the information in the invoices (quantity, price, and delivery terms) corresponds to the data in the relevant purchase orders.  

·         Точність. Аудитор перевірить, що рахунки, підтверджуючі виплату, математично точні, і що інформація в рахунках (кількість, ціна, умови постачання) відповідає укладеним договорам про закупівлю.

·         Proper accounting. The Auditor will check that payments are accurately reflected in the accounting in the correct respective classifications and categories under project, measure or other activity.

·         Належний облік. Аудитор перевірить, що виплати точно відображені в обліку та фінансовій звітності у вірній відповідності класифікаціям та категоріям по проекту, заходу або іншій діяльності.

The Auditor shall prepare final documentation.

Аудитор складе підсумкову документацію.

The Auditor’s Report signed by the Auditor shall be included in the Annual Report and the Final Report.  

Звіт Аудитора, підписаний Аудитором має бути включеним до Річного Звіту та Остаточного Звіту.

 

 

Павліченко Юлія

версія для друку