Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Державні закупівлі » Документація конкурсних торгів

Конкурсна документація 19.03.2013

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

                                                                                           

                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                  Рішенням комісії з конкурсного відбору,

                                                                                                              протокол засідання № 1 від 19.03.2013

                                                                                                              Голова комісії з конкурсного відбору

 

                                                                                                               __________________  В.Ю. Пожарський

 

                                                                   

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

 

 

 

Об`єкт закупівлі: Проведення семінарів (тренінгів із залученням японських фахівців для технічних консультацій діагностування місцевого енергозбереження та іншого, що стосується захисту навколишнього природного середовища)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2013

 

 

Зміст

конкурсної документації

 

 

1.Загальні положення.

 

1.1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації.

1.2. Інформація про замовника конкурсного відбору.

1.3. Інформація про об’єкт закупівлі.

1.4. Недискримінація учасників.

1.5. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору.

1.6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору.

 

2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації.

 

3. Підготовка пропозицій конкурсного відбору.

3.1. Оформлення пропозиції конкурсного відбору.

3.2. Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника.

3.3. Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

3.4. Строк дії пропозиції конкурсного відбору.

3.5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта закупівлі.

3.6. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником.

 

4. Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору.

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору.

 

5. Розгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору.

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію.

5.2. Виправлення арифметичних помилок.

5.3. Відхилення пропозицій конкурсного відбору.

5.4. Відміна замовником конкурсу.

 

6. Укладання договору про закупівлю.

 

 

Додатки:

Додаток 1. Пропозиція конкурсного відбору на участь у конкурсі на закупівлю.

Додаток 2.  Характер та умови надання послуг.

 

 

 

 

 

 

                1. Загальні положення

                1.1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації.

                Конкурсна документація розроблена на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 672 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  (далі – Порядок).

                Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком.

                1.2. Інформація про замовника конкурсного відбору.

                Повне найменування – Державне агентство екологічних інвестицій.

                Місцезнаходження – 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

                Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Павліченко Юлія Володимирівна, заступник директора Департаменту-начальник Відділу фінансового планування, 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, к.630, тел. (044) 594 – 91 – 01, julia0880@ukr.net,

Шліхта Валентин Михайлович, начальник Відділу обліку парникових газів, 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 594-91-11.

               

                1.3. Інформація про об’єкт закупівлі.

                Найменування об’єкта закупівлі – проведення семінарів (тренінгів із залученням японських фахівців для технічних консультацій діагностування місцевого енергозбереження та іншого, що стосується захисту навколишнього природного середовища).

                Строк надання послуг: 2013 рік

                1.4. Недискримінація учасників.

                Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсному відборі на рівних умовах.

                1.5. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору.

                Валютою пропозиції конкурсного відбору є гривня. 

                1.6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору.

                Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

 

2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації

                За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі учасник має право не пізніше ніж за три календарні дні до дати розкриття пропозицій конкурсного відбору звернутися до замовника, який зобов’язаний подати їх протягом трьох календарних днів у письмовій формі.

                Інформація про будь-яку зміну умов конкурсного відбору доводиться до відома всіх учасників не менш як за п’ять календарних днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-порталі замовника. У такому разі замовник зобов’язаний продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору не менш як на п’ять календарних днів.

 

                3. Підготовка пропозицій конкурсного відбору

                3.1. Оформлення пропозиції конкурсного відбору.

                Пропозиція конкурсного відбору подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

                Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсного відбору. 

                Пропозиція конкурсного відбору запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

                На конверті повинно бути зазначено:

                - повне найменування і місцезнаходження замовника;

                - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу;

                - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

                - маркування: "Не відкривати до 27 березня 2013 року до 11 год. 00 хв." (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору).

                Документи пропозиції конкурсного відбору мають бути подані в послідовності, визначеній пунктом 3.2 цієї документації, та реєстром наданих документів.

                * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

                3.2. Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника.

                Для участі в конкурсі учасник подає пропозицію конкурсного відбору, яка, зокрема, містить:

                1) копії установчих документів, а також фінансової звітності за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою (для юридичних осіб);

                2) копію довідки про взяття на облік платника податків;

                3) довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (документальне підтвердження наявності обладнання);

                4)  довідку про виконання аналогічних договорів (копії договорів);

5) довідки банків, у яких відкрито рахунки учасника, про відсутність заборгованості за кредитами;

                6) проект договору про закупівлю, який повинен містити істотні умови;

                7) договір про забезпечення конкурсної пропозиції;

                8) оригінал банківської гарантії, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції, запечатується в одному конверті, не прошивається, а вкладається в конверт окремо;

                3.3. Забезпечення конкурсної пропозиції.

                Забезпечення конкурсної пропозиції – надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсного відбору шляхом укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції у виді банківської гарантії у розмірі 140 000,00 грн.        

Умови надання забезпечення конкурсної пропозиції. Учасник письмово звертається до замовника для укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції, в якому визначені умови надання забезпечення конкурсної пропозиції, але не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Разом з пропозицією конкурсного відбору учасник надає банківську гарантію, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції.

                Усі витрати, пов’язані з забезпеченням конкурсної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника.

        Забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю шляхом укладення договору про забезпечення виконання зобов’язань за договором у виді банківської гарантії у розмірі 140 000,00 грн.

Умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю. У разі визначення учасника переможцем конкурсу, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник одночасно з договором про закупівлю укладає з переможцем договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю.

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсного відбору визначаються у договорі про забезпечення конкурсної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю у договорі  про виконання зобов’язань за договором

                3.4. Строк дії пропозиції конкурсного відбору.

        Пропозиції конкурсного відбору вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсного відбору.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсного відбору.

3.5. Інформація про характер та умови об’єкта закупівлі.

                Учасники конкурсу повинні надати в складі пропозиції конкурсного відбору документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсного відбору учасника характеру та умовам об’єкту закупівлі відповідно до  Додатку 2.

                3.6. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником.

                Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсного відбору до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення конкурсної пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсного відбору враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсного відбору.

 

                4. Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

                4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору.

Спосіб подання пропозицій конкурсного відбору: особисто або поштою.  

У разі подання пропозиції конкурсного відбору особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде подавати пропозицію та назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 594-91-15.

Місце подання пропозицій конкурсного відбору: 03035, м. Київ,  вул. Митрополита Василя Липківського, 35, к.  630

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору (дата, час): 27.03.2013 о 1000  годині.

Пропозиції конкурсного відбору, які надійшли до замовника після закінчення строку їх подання, не розглядаються та повертаються учаснику.

                4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору.

                Місце розкриття пропозицій конкурсного відбору: 03035, м. Київ,  вул. Митрополита Василя Липківського, 35, к.  630

                Дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору: 27.03.2013 об 1100 год.

        До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсного відбору не є підставою для відмови в розкритті, розгляді або відхиленні його пропозиції конкурсного відбору.

Для участі у процедурі  розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер (044)594-91-15.                                                                                                                                                      

Повноваження представника учасника підтверджується одним або декількома із зазначених нижче документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та паспортом.

                Під час розкриття пропозицій конкурсного відбору перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених пунктом 9 Порядку, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору.

Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору складається комісією з конкурсного відбору у день розкриття пропозицій конкурсного відбору та повинен містити відомості про найменування учасника, його місцезнаходження, ціну пропозиції конкурсного відбору, об’єкт закупівлі, інформацію про наявність необхідних документів, передбачених пунктом 3.2. Конкурсної документації. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору підписується членами комісії з конкурсного відбору та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору. Завірена підписом голови комісії з конкурсного відбору та скріплена печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі замовника.

 

                5. Розгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення                                                                            переможця конкурсного відбору

        5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію.

      Комісія з конкурсного відбору визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у цій Конкурсній документації.

      Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсного відбору.

      Замовник визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки.

                Оцінка пропозиції конкурсного відбору здійснюється на основі наступного критерію:

ціна пропозиції конкурсного відбору

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсного відбору визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів по критерію:

Найменування критеріїв

Бали

Ціна

100

Всього

100

 

Переможцем обирається учасник, пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу сумарну кількість балів.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиція конкурсного відбору, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсного відбору визначається за формулою:

Б обчисл  = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсного відбору, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  «Ціна».

Переможцем визначається учасник, Пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу кількість балів.

 

                5.2. Виправлення арифметичних помилок.

      Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсного відбору під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсного відбору. 

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

5.3. Відхилення пропозицій конкурсного відбору.

      Комісія з конкурсного відбору відхиляє пропозицію конкурсного відбору учасника у разі: невідповідності її умовам конкурсної документації.

                5.4. Відміна замовником конкурсу.

        Замовник відміняє конкурс у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі; відхилення всіх пропозицій конкурсного відбору.

 

                6. Укладання договору про закупівлю та забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю.

        У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсного відбору, що визнана найбільш вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повинен надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати конкурсу та опублікувати повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, оголошення про результати конкурсу на веб-порталі.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

З переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору. Одночасно з договором про закупівлю замовник укладає з переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю (якщо вимагається).

Замовник протягом трьох робочих днів з дня підписання договору оприлюднює на веб-порталі оголошення про результати проведення конкурсного відбору, яке повинно містити інформацію про найменування замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування об’єкта конкурсного відбору, найменування переможця конкурсу, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, дату укладення договору, суму, визначену в договорі.

 


ДОДАТОК 1

                                                                                               до конкурсної документації

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ ___________________________________________________________________________________

                                                                     (зазначити об’єкт закупівлі)

 

Уважно вивчивши конкурсну документацію, цим подаємо на участь у конкурсі свою пропозицію конкурсного відбору:

1.Повне найменування Учасника: ___________________________________________________________________________

2.Адреса Учасника(юридична та фактична):

3. Код ЄДРПОУ_______________________________________________________________

4. Банківські реквізити__________________________________________________________

5. Телефон/факс Учасника: ______________________________________________________

6. Керівник (прізвище, ім’я по батькові)Учасника:

_____________________________________________________________________________                                                                            7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами конкурсу (посада, прізвище, ім’я, по батькові): _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Загальна вартість пропозиції конкурсного відбору (цифрою та прописом)______________

_____________________________________________________________________________ в тому числі ПДВ (цифрою та прописом) ________________________________________________

 

До акцепту нашої пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

        Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Наша пропозиція конкурсного відбору буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення терміну.

        Якщо наша пропозиція конкурсного відбору буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати із Замовником Договір про закупівлю одночасно з договором про забезпечення виконання  зобов`язань за договором про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору відповідно до вимог документації конкурсного відбору та акцептованої пропозиції.

 

_________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи учасника)                                                                                        М.П.

 

 

 

*Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

 

 


 

                                                                              Додаток 2

                                                                                               до конкурсної документації

 

Характер та умови надання послуг

 

1. Об’єкт закупівлі: Проведення семінарів (тренінгів) із залученням японських фахівців для технічних консультацій діагностування місцевого енергозбереження та іншого, що стосується захисту навколишнього природного середовища.”

 

2. Підстави для надання послуг.

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991р. № 1264-ХII.

                Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" від 29.10.1996 р. № 435/96-ВР.

                 Закон України "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату" від 04.02.2004 р. № 1430-IV.

                Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  23.03.2011р. № 348).

                План заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату і погоджені із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів  за бюджетною програмою по КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2013-2014 роки.

               

                3. Мета і призначення наданих послуг.

           Організація та проведення міжнародних відкритих семінарів – тренінгів та циклу семінарів – тренінгів у чотирьох обласних центрах України.

   Метою та призначенням наданих послуг є реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату.

Цей широкомасштабний проект покликаний привернути увагу влади та всіх зацікавлених сторін до нагальних питань в сфері екології та запобігання змінам клімату:

  Популяризація енергозберігаючих екологічних технологій;

  Удосконалення законодавчої бази в Україні для реалізації концепції сталого розвитку;

  Сприяння впровадженню сучасних енергозберігаючих екологічних технологій;

  Обмін досвідом та популяризація сучасних знань у сфері запобігання змінам клімату та адаптації до можливих його змін

 

   4. Характер та порядок наданих послуг.

Формат міжнародних відкритих семінарів - тренінгів:

  спеціалізована виставка для ознайомлення відвідувачів з інноваціями у галузі енергозбереження, «чистих» технологій;

          семінари-тренінги із залученням японських експертів за тематикою:

   національна система інвентирації ВПГ;

          адаптація до змін клімату;

          енергозбереження у будівництві та комунальному господарстві, енергетиці, промисловості, сільському господарстві.

  круглі столи за участі представників країн-донорів та міжнародних організацій, а також органів влади (центральних, регіональних);

  прес-конференції за участі керівництва Державного агентства екологічних інвестицій; представників країн-донорів, міжнародних організацій; науковців.

 

       Серед делегатів семінару очікуються представники:

  органів державного управління та місцевого самоврядування;

  українських підприємств, на яких реалізовувались проекти гнучких механізмів Кіотського протоколу (великі гірничі, машинобудівні, металургійні, енергетичні, цементні підприємства);

  японських та українських компаній, які пропонують зелені та енергозберігаючі технології;

  науково – дослідних інститутів;

  профільних асоціацій та громадських організацій;

  галузевих видань.

 

   Послуги надаються для забезпечення проведення наступних 9 семінарів (тренінгів):

1. Семінар (тренінг) за темою: «Застосування методів енергетичного менеджменту з метою підвищення ефективності енерговикористання».

Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

а) Представлення ситуації з енергоефективності в Україні:

-основні тенденції розвитку

- основні засади нормативної бази з енергозбереження

-діяльність підрозділу енергоменеджменту;

б) Управлінські методи для сприяння енергоефективності та енергозбереження – підходи України:

-  організація;

-  головні завдання;

-  визначення поточного енергоспоживання та норми енергоспоживання;

в) Управлінські методи для сприяння енергоефективності та енергозбереження – підходи України:

-  як визначити місце впровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження?

-  як оцінити заощадження від реалізованих заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження?

г) Діяльність з енергоефективності та енергозбереження на підприємствах України. Енергоефективне обладнання для систем опалення: бойлери, печі, теплообмінники, утилізація теплоти відходів, транспортування пари;

д)  Діяльність з енергоефективності та енергозбереження на підприємствах України.

Енергоефективні обертові машини: Насоси, вентилятори, компресори.

Енергоефективні системи кондиціонування повітря. Утилізація теплоти. Теплові насоси;

е) Надання інструкції та відкриття доступу до дистанційного курсу: «Управління інноваційними проектами у галузі енергозбереження».

 

           При розкритті тем також ознайомити з функціональними характеристиками японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

          

 Семінар (тренінг) проводиться  12 червня 2013р. у місті Києві.

 

2. Семінар (тренінг) за темою: «Енергетичний аудит: прилади, приклади, методи розрахунку».

В ході семінару розкрити такі питання:

а) методологія проведення енергоаудиту в Японії.

Методологія проведення енергоаудиту в Україні. Відмінності та спільні підходи;

б) Вимірювальні інструменти для енергетичного аудиту та їх застосування;

в) Приклади реалізованих в Україні енергоефективних заходів за результатами вимірювань в ході енергоаудиту;

г) Метод розрахунку заощаджень - практичне завдання (робота в групах);

д) Виїзд на об’єкт для проведення вимірювань;

е) Знайомство з системами розосередженої генерації.

 

          При розкритті теми також ознайомити з функціональними характеристиками  японських технологій із захисту навколишнього природного середовища. 

 

Семінар (тренінг) проводиться 13 червня 2013р. у місті Києві.

 

3. Семінар (тренінг) – група А, за темою: «Енергоефективність у будівлях – приклади енергоефективних заходів»

Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

а) Практичні приклади енергоефективності в фонді будівель України. Основи проектування енергоефективних будівель в Україні.

б) Енергоефективні джерела тепла (обладнання) та системи теплопередачі.

в) Енергоефективні системи кондиціонування повітря.

г) Енергоефективність в освітленні.

 

При розкритті теми  ознайомити з функціональними характеристиками  японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

 

Семінар (тренінг) проводиться 14 червня 2013р. у місті Києві.

Семінар (тренінг) – група Б, за темою: «Енергоефективність у комунальному секторі – приклади енергоефективних заходів».

Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

а) Практичні приклади енергоефективності в комунальному господарстві України.

б) Енергоефективні парові системи. Енергоефективні системи стисненого повітря.

в) Енергоефективність насосних систем. Енергоефективне освітлення.

 При розкритті теми  ознайомити з функціональними характеристиками  японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

Семінар (тренінг) проводиться 14 червня 2013р. у місті Києві.

4. Семінар (тренінг) – група А, за темою: «Технології горіння та утилізації теплоти. Практичні приклади в промисловості».

          Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

         а) нормативна база енергозбереження в промисловості;

         б) стандарт ISO50001 в Україні. Шляхи впровадження в промисловість;

         в) енергоефективні парові системи. Енергоефективні системи стисненого повітря;

         г) контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням;

         д) технології горіння та утилізація теплоти;

         е) практичний приклад. Впровадження енергозберігаючих заходів на виробничому об’єкті;

         є) практичний приклад. Впровадження енергозберігаючих заходів на виробничому об’єкті.

      

Семінар (тренінг) – група Б, за темою: «Технології горіння та утилізації теплоти. Практичні приклади на електростанціях».

         Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

          а) Загальні засади енергетичного менеджменту на підприємствах енергетики. Стандарт ІSO50001;

б) Нормативна база енергозбереження на підприємствах енергетики.

Екологічні аспекти;

в) Практичний приклад. Впровадження енергозберігаючих заходів на об’єкті;

г) Практичний приклад. Організація обліку і контролю енергії;

д) Контроль ефективності енерговикористання - ключова проблема управління енергозбереженням. Управління попитом споживачів;

е)  Технології горіння та утилізація теплоти.

 При розкритті теми ознайомити з функціональними характеристиками японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

Семінар (тренінг) проводиться 17 червня 2013р. у місті Києві.

 

5. «Заключний семінар (тренінг)»

а) Представлення звіту з проведеного енергетичного аудиту об’єкту та узагальнення результатів;

б) Вручення сертифікатів;

Семінар (тренінг) проводиться 18 червня 2013р. у місті Києві

 

6. Семінар (тренінг) за темою: «Енергозбереження в будівництві»

          Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

а)  Підвищення енергоефективності фонду будівель шляхом впровадження системи енергоменеджменту;

б) Нормативна база з питань підвищення енергоефективності будівель і споруд;

в) Будівлі як споживачі енергоресурсів;

г) Планування витрат на енергоносії. Моніторинг ефективності енерговикористання. Практичний приклад;

д) Пріоритетні технології виробництва енергії для України з відновлюваних джерел енергії з урахуванням зеленого тарифу;

е) Практичні приклади енергоефективності в фонді будівель. Японський досвід;

є) Енергетичний паспорт будівель

         При розкритті теми ознайомити з функціональними характеристиками японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

Семінар (тренінг) проводиться 31 травня 2013р. у місті Харкові.

 

7. Семінар (тренінг) за темою: «Енергоефективність у промисловості»

Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

а)  Нормативна база енергозбереження в промисловості;

б)  Енергоефективні парові системи. Енергоефективні системи стисненого повітря.

в)  Технології горіння та утилізації теплоти;

г) Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням;

д) Практичний приклад. Впровадження енергозберігаючих заходів на виробництві. Енергетичний аудит.

 

При розкритті теми ознайомити з функціональними характеристиками японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

Семінар (тренінг) проводиться 03 червня 2013р. у місті Донецьку.

8. Семінар (тренінг) за темою: «Енергоефективність в енергетиці».

          Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

а) Енергетичний менеджмент в світлі національної системи стандартизації;

б) Управлінські методи для сприяння енергоефективності та енергозбереження;

в) Енергоефективні системи освітлення. Енергоефективність насосних систем;

г) Виробничі будівлі як споживачі енергоресурсів. Нормативна база, розрахункові параметри повітря. Методи енергозбереження;

д) Використання відходів сільського господарства як джерел енергії;

е) Розосереджена генерація енергії;

є) Практичний приклад впровадження заходів з енергозбереження на підприємстві з переробки сільськогосподарської продукції;

При розкритті теми ознайомити з функціональними характеристиками японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

Семінар (тренінг) проводиться 05 червня 2013р. у місті Хмельницьку.

 

         9. Семінар (тренінг) за темою: «Енергоефективність у сільському господарстві».

         Під час проведення семінару висвітлити такі питання:

         а) Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням. Управління попитом споживачів на електричну потужність;

         б) Енергоефективні системи освітлення. Енергоефективність насосних систем;

         в) Технології горіння та утилізація теплоти;

         г) Заходи з енергозбереження на підприємствах енергетики;

         д) Нормативна база щодо підвищення енергоефективності споживачів. Енергетичний паспорт будівель;

        е) Управлінські методи для сприяння енергоефективності та енергозбереження. Моніторинг ефективності енерговикористання. Планування енергоспоживання.

 

При розкритті теми ознайомити з функціональними характеристиками японських технологій із захисту навколишнього природного середовища.

Семінар (тренінг) проводиться 07 червня 2013р. у місті Івано - Франківську.

 

5. Вимоги до надання послуг.

Семінари (тренінги) повинні бути проведені на високому професійному рівні фахівцями (експертами) з питань енергоефективності у відповідних галузях господарства.

Фахівцями повинні бути інженерно-технічні працівники з вищою технічною освітою чи наукові працівники з науковим ступенем або працівники з тривалим досвідом роботи в енергозбереженні та власними технічними розробками. Освітньо-кваліфікаційний рівень чи досвід роботи фахівців в енергозбереженні повинен підтверджуватися відповідними документами (учасниками надаються належно засвідчені копії цих документів).

До проведення семінарів (тренінгів) повинні бути залучені 4 відповідних  фахівців з Японії (у тому числі можливі фахівці представництв японських фірм в Україні чи інших державах)  і 10 фахівців з України.

 

6. Умови надання послуг.

Виконавець (переможець конкурсного відбору) забезпечує проведення семінарів (тренінгів) відповідними фахівцями (п.5 цього Додатку), приміщеннями для проведення семінарів (тренінгів), відповідною аудиторією слухачів, перекладачами та необхідними для синхронного перекладу технічними засобами, транспортними засобами тощо. Перелік та вимоги до технічних засобів, інші вимоги до виконуваних робіт визначаються договором про закупівлю.

Усі витрати на виконання своїх зобов’язань оплачує виконавець за рахунок коштів, отриманих за укладеним з ним договором закупівлі (договором про надання послуг) як з переможцем конкурсного відбору.

                Надання певних послуг виконавець може покласти на третіх осіб за укладеними з ними  договорами.

                Інші умови надання послуг визначаються укладеним з виконавцем як з переможцем конкурсного відбору договором закупівлі (договором про надання послуг).

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павліченко Юлія

версія для друку