Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Обговорення проектів документів

Обговорення на узгоджувальній нараді проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206" 20.09.2012

 

                Звіт за результатами обговорення на узгоджувальній нараді проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206», що відбулася 18 вересня 2012 року

 

                З метою дотримання вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства України 30 липня 2012 року було розміщено для обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206» (далі – проект постанови).

         Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений Державним агентством екологічних інвестицій України.

                Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України обумовлена внесенням змін з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, а також для створення необхідних умов для ефективної реалізації проектів спільного впровадження (стаття 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

                В обговоренні проекту постанови Кабінету Міністрів України взяло  участь дтри суб’єкта – ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій», який представляє виконуючий обов’язки директора О. Хабатюк  (лист від 27.08.2012 № 04/08-12), Інститут проблем екології та енергозбереження, який представляє директор В. Вовчак                                 (лист від 30.08.2012 № 30-08-1) та Joint Implementation Action Group (Ініціативна група Спільного впровадження), зауваження надійшли на офіційну електронну пошту Держекоінвестагентства (seia@seia.gov.ua) від 29.08.2012.

 

 

Зауваження  та пропозиції Інституту проблем екології та енергозбереження

    

Текст проекту Порядку

Пропозиції та зауваження

Враховано/не враховано

Абзац перший підпункту 5.2. пункту 5 проекту Порядку:

«Для отримання листа-підтримки власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається із заяви, проектної пропозиції щодо обґрунтування скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів (далі – проектна пропозиція) українською та англійською мовами та супровідних документів.».

Запропоновано абзац перший підпункту 5.2 пункту 5 проекту Порядку доповнити словами:                          «Для отримання листа-підтримки необхідно подавати проектну документацію та (PDD) детермінаційний звіт.

Не враховано, оскільки PDD та детермінаційний звіт подаються на стадії листа-схвалення.

Абзац п’ятий підпункту 5.7. пункту 5 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство затверджує проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за національною процедурою, на підставі заяви власника проекту, листа-схвалення, листа-погодження іноземної держави і зареєстрованого Держекоінвестагентством контракту з покупцем та резервує у Національному реєстрі одиниці (частини) установленої кількості у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшення поглинання парникових газів.».

Запропоновано в абзаці п’ятому підпункту 5.7. пункту 5 проекту Порядку зняти вимоги: «листа-погодження іноземної держави і зареєстрованого Держекоінвестагентством контракту (попереднього контракту) з покупцем» та вказати: «Держекоінвестагентство резервує для проекту одиниці (частини) установленої кількості в обсязі запланованих проектом скорочень викидів.

Слід написати, Держекоінвестагентство реєструє проект, а не затверджує проект, бо у разі підприємство захоче реалізувати проект СВ як звичайний проект, воно не питатиме згоди Держекоінвестагентства. Водночас потрібно вказати обов’язковість ухвалення рішення Держекоінвестагентством у 30-ти денний термін.

Не враховано, оскільки це суперечить рішенню 9.СМР.1.

Абзац перший підпункту 5.8. пункту 5 проекту Порядку:

«На підставі листа-схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.».

Абзац третій підпункту 5.8. пункту 5 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство у сорокап'ятиденний строк розглядає звіт про моніторинг та верифікаційний звіт і в разі прийняття позитивного рішення – здійснює їх реєстрацію. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту власникові проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.».

Запропоновано у підпункті 5.8. пункту 5 проекту Порядку:

1. Абзац перший вилучити, оскільки лист-схвалення надає право власнику проекту надавати до Держекоінвестагентства звіт про моніторинг скорочення антропогенних викидів разом з верифікаційним звітом, але остаточне рішення за власником проекту.

2. Абзац третій викласти у наступній редакції:

«Держекоінвестагентство протягом п’яти робочих днів погоджує верифікаційний звіт за результатами моніторингу проекту та повідомляє власника проекту і Національний реєстр про ухвалене рішення.

У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту власникові проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.».

 

1. Не враховано, оскільки лист-схвалення є підставою для підготовки звіту про моніторинг скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів з подальшим поданням його на верифікацію.

2. Не враховано, оскільки абзац третій підпункту 5.8. пункту 5 проекту Порядку містить  термін розгляду звіту про моніторинг та верифікаційний звіт, який закінчується рішенням про їх реєстрацію або про відмову у їх реєстрації (із зазначенням підстав) про що повідомляється заявник.

 

 Пункт 7 проекту Порядку:

«Вимоги до порядку підготовки та оформлення проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, зразки заяв, форми проектної пропозиції та проектно-технічної документації, перелік супровідних документів, вимоги до їх форми та змісту, а також вимоги до змісту проектно-технічної документації за проектами, які реалізуються за національною процедурою затверджує Міністр екології та природних ресурсів за поданням Держекоінвестагентства.,».   

Запропоновано переглянути пункт 7 проекту Порядку, оскільки вимоги до проектів та склад проектної документації мають базуватися на керівництвах Комітету з нагляду за спільним впровадженням Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Не враховано, оскільки вимоги до проектів та склад проектної документації мають базуються на керівництвах Комітету з нагляду за спільним впровадженням Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та затверджуються Міністром екології та природних ресурсів за поданням Держекоінвестагентства.

Пункт 8 проекту Порядку:

«Підставами для відмови у видачі листа – підтримки або листа – схвалення є:

  некомплектність наданих документів;

  недостовірність, недоведеність або помилковість будь-якої складової проектної пропозицій чи проектно-технічної документації;

  наявність негативного висновку центрального органу виконавчої влади, профільної установи, експертної організації, підприємства або дорадчого органу;

  відсутність або недостовірність відомостей стосовно власника проекту;

  проектна пропозиція чи проектно-технічна документація не містить усіх відомостей, які передбачені відповідними вимогами та/або рекомендаціями з її підготовки.».

Запропоновано переглянути пункт 8 проект Порядку та вилучити підстави, що наведені у пункті.

Підставою для відмови у видачі листа-підтримки є очевидна неправдивість наведених даних.

Решту підстав потрібно вилучити, як неоднозначні та надумані.

Наприклад, четвертий абзац має бути вилучений, бо інакше в проекті Постанови потрібно описати, який ще центральний орган виконавчої влади (крім Держекоінвестагентства), яка профільна установа, яка експертна організація (крім де термінатора), яке підприємство, який дорадчий орган розглядають документи? І скільки на це потрібно часу?

Не враховано, оскільки пункт 8 проекту Порядку чітко визначає підстави  для відмови у видачі листа-підтримки або листа-схвалення.

Абзац перший пункту 14 проекту Порядку:

«У випадку необхідності перевірки технічної документації, Держекоінвестагентство має право отримувати від власника проекту додаткові матеріали (офіційні статистичні відомості, довідки, обґрунтування тощо) та направляти проектно-технічну документацію, детермінаційний звіт, звіт про моніторинг та верифікаційний звіт для отримання висновку до профільних установ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для отримання відповідної інформації.».

Абзац другий пункту 14 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство для проведення оцінки та аналізу проектної діяльності, у разі необхідності, залучає відповідні експертні організації, установи, підприємства та створює дорадчі органи.».

 

Запропоновано у пункті 14 проекту Порядку:

1. Абзац перший вилучити, оскільки в ньому порушуються міжнародна процедура розгляду проект СВ.

Наглядовий комітет проектів спільного впровадження довіряє верифікатору і на підставі його позитивного висновку схвалює проект.

 

 

 

 

 

2.Абзац другий вилучити, бо можливість залучення експертів для розгляду та підготовки документів та створювати дорадчі органи передбачені в Положенні про Держекоінвестагентство.

Враховано, пункт 14 проекту Порядку буде викладено у новій редакції з урахуванням наданих зауважень.

 

 

 

Пункт 2 проекту Порядку:

«Проектна діяльність - діяльність власника проекту по підготовці та реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів».

 

Запропоновано переглянути пункт 2 проекту Порядку, оскільки пункт містить низку довільних термінів, які є неоднозначними та неправильно визначеними. Непотрібно кваліфікувати слова як терміни, у випадку, коли вони використовуються у загальновживаному смислі, або давати визначення терміну через його синонім типу «скорочення викидів  - зменшення обсягу антропогенних викидів».

Слова «недоведеність» та «помилковість» потрібно вилучити, як неоднозначні, а слово «недостовірність» - використовувати у загальновживаному смислі і не намагатися якимсь чином його визначати. Пункт потребує доопрацювання.

Словосполучення «проектна діяльність» є калькою з англійською мови виразу «project activity», яка суперечить правилам синтаксису української мови.

Наприклад, замість виразу «особа…., яка здійснює проектну діяльність за програмою діяльності спільного впровадження…..» потрібно просто писати: «особа, яка реалізує проект у рамках програми здійснення пакету проектів спільного впровадження….» і так далі.

Враховано частково.  Слова «недоведеність» , «помилковість» та «недостовірність» відсутні у пункті 2 проекту Порядку.

Словосполучення «проектна діяльність» буде переглянуто з урахуванням правил синтаксису української мови.

Пункт 3 проекту Порядку:

«Власник проекту має право здійснювати проектну діяльність за національною або міжнародною процедурою за погодженням з Держекоінвестагентством.

Проектна діяльність повинна містити ознаки додатковості, відповідно до статті 6  Кіотського протоколу та може бути реалізована у вигляді:

-          проекту спільного впровадження;

-          дрібномасштабного проекту спільного впровадження;

-          пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

-          програми діяльності спільного впровадження.

Проектна діяльність за проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки або  оператором поглинача.

Проектна діяльність за дрібномасштабним проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки.

Проектна діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження.

Проектна діяльність за програмою діяльності спільного впровадження здійснюється координатором програми діяльності спільного впровадження.».

Запропоновано у пункт 3 проекту Порядку внести наступні зміни:

1. Потрібно записати: «Власник проекту має право здійснювати проекти спільного впровадження…..» і далі за тексом.

2. Вираз «програма діяльності спільного впровадження» є неправильним. Потрібно написати: «Програма реалізації пакету проектів спільного впровадження».

Для нас важлива не діяльність як така, а реалізовані конкретні проекти, які мають свої просторові та часові межі.

Не враховано, оскільки Держекоінвестагентство погоджує власнику проекту проектну діяльність за національною або міжнародною процедурою.

 Абзац дев`ятий пункту 4 проекту Порядку:

«- отримання листа-погодження іноземної держави.

 

 

 

Абзац шістнадцятий пункту 4 проекту Порядку:

«Покупцем може бути фізична або юридична особа іноземної держави – Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, яка отримала лист-погодження іноземної держави Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, уклала контракт з власником проекту та відкрила рахунок в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави для зарахування одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання.».

 

 

Абзац перший пункту 4 проекту Порядку:

«Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

- розроблення проектної пропозиції та її подання до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-підтримки;

- розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

- отримання детермінаційного звіту;

- подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-схвалення;

- підписання контракту з покупцем;

- отримання листа-погодження іноземної держави;

- подання проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, до Держекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

- реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

- підготовка звіту про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності та подання цього документу на верифікацію;

- отримання верифікаційного звіту;

- подання звіту про моніторинг та верифікаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- подання до Держекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю верифікованих одиниць скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць поглинання.»

 

Абзац двадцять перший пункту 4 проекту Порядку:

«Власник проекту зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ національного або міжнародного акредитованого органу та уповноважених представників Держекоінвестагентства до установки або поглинача та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, що відносяться до проектної діяльності.».

Запропоновано у  пункті 4 проекту Порядку:

1. У абзаці дев`ятому   скасувати вимоги надання листа-погодження держави-партнера, оскільки ця норма буде вилучена з реформованої процедури «шлях -2».

 

 

2. Абзац шістнадцятий викласти у редакції: «Покупцем може бути фізична або юридична особа, яка має рахунок в Національному реєстрі вуглецевих одиниць, Сторони Кіотського протоколу та яка уклала контракт з власником проекту».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Абзац перший потребує доопрацювання, оскільки до реалізації проекту мають відношення, власне, лише два етапи:

«розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію»;

«реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

Решта етапів – пов’язані з оформленням проекту модернізації виробництва, як проекту спільного впровадження, тому цей пункт потребує доопрацювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. У абзаці двадцять першому потрібно вказати, у яких випадках така вимога застосовується. Вимога про надання документів та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, що відноситься до проектної діяльності» є недоречним, бо документація проекту надається Агентству за визначеним форматом PDD.              

 

1. Не враховано, оскільки стосується зауваження стосуються нової моделі, яка буде запроваджена через 2-3 роки.

 

 

2. Не враховано, оскільки лист-погодження іноземної держави Сторони Додатку В до Кіотського протоколу є обов’язковим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Не враховано, оскільки до реалізації проекту мають відношення всі етапи, не тільки два зазначених етапи, які зазначені у зауваженнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Не враховано, оскільки йдеться про доступ до первинних документів та даних, які можуть не надаватися до Держекоінвестагентства.

Підпункт 5.4. пункту 5 проекту Поряду:

«Оцінка скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів у межах проекту виконується для кожного виду газу та поглиначів в одиницях еквівалента двоокису вуглецю з використанням усіх формул та алгоритмів або наводяться безпосередньо отримані оцінки скорочень антропогенних викидів у результаті проекту, в залежності від обраного власником проекту варіанту здійснення моніторингу.».

Запропоновано підпункт 5.4 пункту 5 проекту Порядку вилучити, бо зазначені в підпункті заходи регулюються положеннями керівництв Комітету з нагляду за спільним впровадженням.

Враховано, підпункт 5.4. пункту 5 проекту Порядку буде викладено у новій редакції з  урахуванням наданих зауважень.

Абзац перший підпункту 5.7 пункту 5 проекту Порядку:

«Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається із заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.».  

Запропоновано абзац перший підпункту 5.7. пункту 5 проекту Порядку викласти у наступний редакції:

«Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству проекту документацію (PDD) та детермінаційний звіт.

Не враховано, оскільки заява для отримання листа-схвалення – є необхідним документом.

Абзац перший підпункту 5.8. пункту 5 проекту Порядку:

«На підставі листа-схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.».

Запропоновано абзац перший підпункту 5.8.  пункту 5 проекту Порядку викласти у наступній редакції:

«Лист-схвалення надає право власнику проекту надавати до Держекоінвестагентства звіт про моніторинг скорочення антропогенних викидів або збільшення абсорбції разом з верифікаційним звітом».

Враховано, абзац третій підпункту 5.8. проекту Порядку буде викладено у новій редакції з  урахуванням наданих зауважень.

Абзац третій пункту 10 проекту Порядку:

«В разі, якщо Міжнародний журнал трансакцій, інший перевіряючий журнал або реєстр країни рахунку покупця не мають можливості прийняти участь у такому переказі з технічних причин, то переказ здійснюється не пізніше десяти робочих днів з дня отримання Держекоінвестагентством повідомлення від Міжнародного журналу трансакцій, Національного реєстру, інших перевіряючих журналів або реєстру країни рахунку покупця про поновлення технічних можливостей здійснення переказу.».

Запропоновано у абзаці третьому пункту 10 проекту Порядку необхідно надати визначення «інший перевіряючий журнал» або вилучити це твердження і закінчити речення зазначеного абзацу «реєстру Сторони Кіотського протоколу, у якому відкрито рахунок покупця».

Не враховано, оскільки  є інші перевіряючи журнали, такі як – перевіряючий журнал європейського реєстру (STL).

 

Пункт 4 проекту Порядку:

«Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

- розроблення проектної пропозиції та її подання до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-підтримки;

- розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

- отримання детермінаційного звіту;

- подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-схвалення;

- підписання контракту з покупцем;

- отримання листа-погодження іноземної держави;

- подання проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, до Держекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

- реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

- підготовка звіту про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності та подання цього документу на верифікацію;

- отримання верифікаційного звіту;

- подання звіту про моніторинг та верифікаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- подання до Держекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю верифікованих одиниць скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць поглинання.

    Покупцем може бути фізична або юридична особа іноземної держави – Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, яка отримала лист-погодження іноземної держави Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, уклала контракт з власником проекту та відкрила рахунок в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави для зарахування одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання.

  Усі документи, що подаються власником проекту, мають бути оформлені в письмовому вигляді та подані в двох ідентичних примірниках, перший примірник подається на паперових носіях та завірений відповідно до чинного законодавства, другий примірник подається як електронний документ на електронному носії інформації (оптичний компакт-диск або USB флеш-пам'ять) з накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) власника проекту (відповідно до законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”).

  Власник проекту використовує ЕЦП акредитованого центру сертифікації ключів надійний засіб електронного цифрового підпису якого інтегровано в систему електронного документообігу Держекоінвестагентства.

  Формати електронних документів та перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, надійні засоби електронного цифрового підпису яких інтегровано в систему електронного документообігу Держекоінвестагентства, розміщується на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства.

  У ході здійснення проектної діяльності власник проекту зобов'язаний укласти договір на проведення детермінації та верифікації з міжнародним або національним акредитованим органом.

  Власник проекту зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ національного або міжнародного акредитованого органу та уповноважених представників Держекоінвестагентства до установки або поглинача та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, що відносяться до проектної діяльності.

  Власник проекту зобов’язаний здійснювати збір та архівування усіх даних та документів, що стосуються проектної діяльності, в тому числі необхідних для оцінки та/або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або збільшення поглинання парникових газів в межах проекту протягом періоду реалізації проекту. Термін зберігання усіх даних та документів повинен перевищувати період реалізації проекту на три роки.

  Власник проекту несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність подання інформації та документів за цим Порядком відповідно до чинного законодавства.

  Держекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю на установках та/або поглиначах, якщо така діяльність дублює вже схвалену Держекоінвестагентством діяльність на тих же установках та/або поглиначах.

Запропоновано у пункті 4 проекту Порядку словосполучення «іноземна держава» замінити.

Вираз «іноземна держава» є неправильним. Україна є унітарна держава, а не федеративна і не має внутрішніх держав, тому цей вираз виступає в супереч правил синтаксису української мови. Потрібно писати інша держава або держава-партнер або держава-Сторона Кіотського протоколу або краще просто Сторона Кіотського протоколу, бо зрозуміло, що це є держава.

Зауваження до словосполучення  «іноземна держава» буде переглянуто.

 

 

 

 

Омельченко Вікторія

версія для друку