Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Обговорення проектів документів

Обговорення на узгоджувальній нараді проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206" 20.09.2012

 

Звіт за результатами обговорення на узгоджувальній нараді проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206», що відбулася  18 вересня 2012 року

 

                З метою дотримання вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства України 30 липня 2012 року було розміщено для обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206» (далі – проект постанови).

                Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений Державним агентством екологічних інвестицій України.

                Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України обумовлена внесенням змін з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, а також для створення необхідних умов для ефективної реалізації проектів спільного впровадження (стаття 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

                В обговоренні проекту постанови Кабінету Міністрів України взяло  участь три суб’єкта – ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій», який представляє виконуючий обов’язки директора О. Хабатюк  (лист від 27.08.2012 № 04/08-12), Інститут проблем екології та енергозбереження, який представляє директор В. Вовчак                                 (лист від 30.08.2012 № 30-08-1) та Joint Implementation Action Group (Ініціативна група Спільного впровадження), зауваження надійшли на офіційну електронну пошту Держекоінвестагентства (seia@seia.gov.ua) від 29.08.2012.

 

 

Зауваження  та пропозиції Joint Implementation Action Group (Ініціативна група Спільного впровадження)

    

Текст проекту Порядку

Пропозиції та зауваження

Враховано/не враховано

Пункт 4 проекту Порядку:

абзаци перший – п’ятнадцятий:

«Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

- розроблення проектної пропозиції та її подання до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-підтримки;

- розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

- отримання детермінаційного звіту;

- подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-схвалення;

- підписання контракту з покупцем;

- отримання листа-погодження іноземної держави;

- подання проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, до Держекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

- реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

- підготовка звіту про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності та подання цього документу на верифікацію;

- отримання верифікаційного звіту;

- подання звіту про моніторинг та верифікаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- подання до Держекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю верифікованих одиниць скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць поглинання.»

 

Абзац двадцять другий:

«Власник проекту зобов’язаний здійснювати збір та архівування усіх даних та документів, що стосуються проектної діяльності, в тому числі необхідних для оцінки та/або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або збільшення поглинання парникових газів в межах проекту протягом періоду реалізації проекту. Термін зберігання усіх даних та документів повинен перевищувати період реалізації проекту на три роки.».

 

Абзац двадцять четвертий:

«Держекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю на установках та/або поглиначах, якщо така діяльність дублює вже схвалену Держекоінвестагентством діяльність на тих же установках та/або поглиначах.».

Запропоновано у пункті 4 проекту Порядку:

 

1. В абзацах першому – п’ятнадцятому замінити формулювання «проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів  на «впровадження проекту включає наступні етапи».  У запропонованій редакції пункту 4 перелічено етапи впровадження проекту СВ, що означає початок одного етапу після завершення іншого, тобто розробку ПТД необхідно розпочати лише після отримання листа-підтримки, впровадження проекту – після видачі листа-схвалення. Насправді, певні стадії циклу проекту трапляються одночасно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В абзаці двадцять другому залишити у відповідності до діючого міжнародного керівництва щодо критеріїв встановлення базового сценарію та моніторингу: «два роки після останньої передачі одиниць скорочення викидів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В абзаці двадцять четвертому внести зміни, в частині доказів, які б підтверджували, що запропонований проект не є частиною попередньо схвалених проектів.

Зауваження та пропозиції до пункту 4 враховані частково.

1.Враховано. Абзаци перший – п’ятнадцятий пункту 4 проекту Порядку будуть доопрацьовані  з урахуванням наданих зауважень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Враховано частково. Із абзацу двадцять другого вилучено слово «усіх». Терміни зберігання усіх даних та документів залишається без змін – три роки.

 

 

 

 

 

 

3. Не враховано, оскільки в абзаці двадцять четвертому чітко вказані вимоги, чому Держекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю на установках та/або поглиначах.

 

Підпункти 5.2. – 5.8. пункту 5 проекту Порядку:

«5.2. Для отримання листа-підтримки власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається із заяви, проектної пропозиції щодо обґрунтування скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів (далі – проектна пропозиція) українською та англійською мовами та супровідних документів.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-підтримку. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстав відмови.

5.3. На підставі листа-підтримки власник проекту розробляє проектно-технічну документацію та подає її на детермінацію.

Проектно-технічна документація повинна містити:

 межі проекту;

 базовий сценарій;

 підтвердження відповідності проектної діяльності вимогам статті  6

 Кіотського протоколу;

 розрахунок скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання

 парникових газів;

план моніторингу (документ, що регламентує проведення моніторингу);

 оцінку впливу на довкілля наслідків проектної діяльності.

5.4. Оцінка скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів у межах проекту виконується для кожного виду газу та поглиначів в одиницях еквівалента двоокису вуглецю з використанням усіх формул та алгоритмів або наводяться безпосередньо отримані оцінки скорочень антропогенних викидів у результаті проекту, в залежності від обраного власником проекту варіанту здійснення моніторингу.

5.5. План моніторингу антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів включає ідентифікацію даних і їх якості з точки зору точності, повноти, порівнянності та обґрунтованості з урахуванням принципів і підходів обраної методології моніторингу.

У плані моніторингу має бути представлена докладна інформація щодо збору та зберігання всіх даних, які стосуються:

оцінки або вимірювання обсягів викидів у встановлених межах проекту;

оцінки обсягів викидів для визначеного базового сценарію;

визначення обсягів зміни антропогенних викидів за межами проекту, а також  обґрунтування прийнятності обраної методології моніторингу.

5.6. Оцінка впливу на довкілля наслідків проектної діяльності повинна містити опис впливу діяльності в рамках проекту на навколишнє природне середовище в місцях розміщення об'єктів проекту та на територіях, що прилягають до них.

Реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів не повинна приводити до погіршення стану навколишнього природного середовища в місці розташування проекту та прилеглих територій.

У разі, якщо проектом, спрямованим на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, передбачається створення лісових (зелених) насаджень, то вплив діяльності в рамках проекту на навколишнє природне середовище не проводиться.

5.7. Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається із заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.  

Проектно-технічна документація та детермінаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються до Держекоінвестагентства у письмовій формі, відповідно до цього Порядку.

Якщо детермінацію здійснював міжнародний акредитований орган, детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою у письмовій формі відповідно до цього Порядку.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

Держекоінвестагентство затверджує проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за національною процедурою, на підставі заяви власника проекту, листа-схвалення, листа-погодження іноземної держави і зареєстрованого Держекоінвестагентством контракту з покупцем та резервує у Національному реєстрі одиниці (частини) установленої кількості у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшення поглинання парникових газів.

5.8. На підставі листа-схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.

Звіт про моніторинг складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства відповідно до цього Порядку. Верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою відповідно до цього Порядку.

Держекоінвестагентство у сорокап'ятиденний строк розглядає звіт про моніторинг та верифікаційний звіт і в разі прийняття позитивного рішення – здійснює їх реєстрацію. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту власникові проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.».

Запропоновано у підпунктах 5.2. – 5.8. пункту 5 проекту Порядку надати повний перелік «усіх необхідних документів». Вказати час реєстрації в момент подачі «усіх необхідних документів», і також описати перелік необхідних документів. Ця дата може бути після завершення розгляду документів Відділом юридичного забезпечення Агентства, що є частиною внутрішньої процедури, коли всі питання стосовно прав власності закриті (на що зазвичай потрібно досить багато часу).

 Враховано частково. Із підпункту 5.2. вилучено слово «усіх».

Решта зауважень не враховано, оскільки  підпункти 5.2. – 5.8.пункту 5 проекту Порядку містять  термін розгляду пакету документів, а саме: щодо видачі листа-підтримки, листа схвалення, розгляду звіту про моніторинг та верифікаційного звіту, який закінчується або рішенням щодо видачі листа-підтримки, лист-схвалення, або в його відмові (із зазначенням підстав) про що повідомляється заявник, а також рішенням про реєстрацію зазначених звітів або про відмову у їх реєстрації ,звіту про моніторинг та верифікаційний звіт, який закінчується рішенням про їх реєстрацію або про відмову у їх реєстрації (із зазначенням підстав) про що повідомляється заявник.

 

 

Підпункт 5.3. пункту 5 проекту Порядку:

«5.3. На підставі листа-підтримки власник проекту розробляє проектно-технічну документацію та подає її на детермінацію.

Проектно-технічна документація повинна містити:

 межі проекту;

 базовий сценарій;

 підтвердження відповідності проектної діяльності вимогам статті  6  Кіотського протоколу;

 розрахунок скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання

 парникових газів;

план моніторингу (документ, що регламентує проведення моніторингу);

 оцінку впливу на довкілля наслідків проектної діяльності.».

Запропоновано у абзацах шість-сім підпункту 5.3. пункту 5 проекту Порядку змінити формулювання абзаців, замінивши слово «розрахунок» на його більш точний синонім, який би чітко вказував на те, що потрібно, наприклад «формули розрахунків та всі первинні дані та результати розрахунків».

Окрім того, ми радимо додати посилання на останні шаблони ПТД проекту СВ, схвалені Наглядовим комітетом СВ.

Враховано. Слово «розрахунок» замінено на «формули розрахунків та всі первинні дані та результати розрахунків».

 

 

Підпункт 5.4. пункту 5 проекту Порядку:

«5.4. Оцінка скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів у межах проекту виконується для кожного виду газу та поглиначів в одиницях еквівалента двоокису вуглецю з використанням усіх формул та алгоритмів або наводяться безпосередньо отримані оцінки скорочень антропогенних викидів у результаті проекту, в залежності від обраного власником проекту варіанту здійснення моніторингу.».

Запропоновано підпункт 5.4. пункту 5 проекту Порядку доопрацювати, скільки даний текст Порядку  є неоднозначним, і його можна тлумачити у два способи: або автори мають на увазі прямий та непрямий моніторинг, або мають намір використовувати затверджені методології МЧР та специфічний підхід СВ.

Не враховано, оскільки в підпункті  5.4. чітко визначено за яким варіантом буде здійснюватися оцінка скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

 

 

 

Підпункт 5.7. пункту 5 проекту Порядку:

«5.7. Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається із заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.  

Проектно-технічна документація та детермінаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються до Держекоінвестагентства у письмовій формі, відповідно до цього Порядку.

Якщо детермінацію здійснював міжнародний акредитований орган, детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою у письмовій формі відповідно до цього Порядку.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

Держекоінвестагентство затверджує проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за національною процедурою, на підставі заяви власника проекту, листа-схвалення, листа-погодження іноземної держави і зареєстрованого Держекоінвестагентством контракту з покупцем та резервує у Національному реєстрі одиниці (частини) установленої кількості у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшення поглинання парникових газів.».

Запропоновано у підпункті 5.7 пункту 5 проекту Порядку розширити повний перелік всіх необхідних заявочних документів. Включити порядок подання всіх роз’яснень та виправлень, як відповідь на коментарі від Агентства Дати Агентству лише одну можливість ставити питання та отримувати відповіді. Регулювати час на розгляд всіх представлених відповідей. А також, обмежити кількість переглядів до одного. Включати стадії, коли всі питання були закриті.

Формалізована процедура розгляду має бути основана на існуючих підходах, встановлених Наглядовим комітетом СВ (Трек 2 СВ). При оцінюванні заявки на отримання листа-схвалення., Агентство  має покладатися на висновок детермінації, проведеної акредитованою компанією. Якщо Агентство має певні сумніви щодо висновку детермінації, необхідно подати офіційний запит на його перегляд за Треком 2 СВ. Що стосується Треку 1 СВ, то подібну процедуру можна додати до постанови № 206. У сорокап`ятиденний строк Агентство  має подати офіційний запит на перегляд з чітким поясненням причин. Пропонується обмежити перелік можливих причин процесу перегляду за Треком 1 наступним:

1) Похибки в розрахунках скорочень викидів в рамках проекту, що спричинили відхилення, що перевищують межі встановлені в останній версії «Стандарту щодо застосування концепції суттєвості при верифікації», затвердженої Наглядовим Комітетом СВ.

2) Юридична особа не може надати достатніх доказів того, що вона є власником проектного обладнання (або не може надати підписану довіреність у випадку Програми діяльності).

Запит на перегляд за Треком 1 СВ, та висновок перегляду мають бути опубліковані на сайті Агентства.

Якщо у сорокап`ятиденний строк не надійшло жодного запиту, Агентство повинно надати лист-схвалення автоматично.

 

Не враховано, оскільки у підпункті 5.7. вказаний повний перелік всіх заявочних документів.

 

 

 

Підпункт 6.5 пункту 6 проекту Порядку:

«6.5. Звіт про моніторинг складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства відповідно до цього Порядку. Верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою формі відповідно до цього Порядку. Власник проекту зобов'язаний надати до Держекоінвестагентства звіт про моніторинг та верифікаційний звіт українською мовою до їх опублікування на офіційному веб-сайті Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Після затвердження Наглядовим комітетом верифікаційного звіту, Держекоінвестагентство у 10 денний строк реєструє звіт про моніторинг та верифікаційний звіт, надані власником проекту.».

Запропоновано у підпункті 6.5. пункту 6 проекту Порядку більш чітко визначити процедуру та час надання звітів про моніторинг до Держекоінвестагентства перед публікацією на сайті РКЗК ООН або виключити дану вимогу.

Не враховано, оскільки версія українською мовою необхідна для вивчення та можливості надання офіційних зауважень від приймаючої сторони до проекту.

Пункт 8 проекту Порядку:

«Підставами для відмови у видачі листа – підтримки або листа – схвалення є:

некомплектність наданих документів;

недостовірність, недоведенність або помилковість будь-якої складової проектної пропозицій чи проектно-технічної документації;

наявність негативного висновку центрального органу виконавчої влади, профільної установи, експертної організації, підприємства або дорадчого органу;

відсутність або недостовірність відомостей стосовно власника проекту;

проектна пропозиція чи проектно-технічна документація не містить усіх відомостей, які передбачені відповідними вимогами та/або рекомендаціями з її підготовки.».

Запропоновано у пункті 8 проекту Порядку вилучити невизначені та неоднозначні критерії з опису другої підстави для відмови та точно визначити «Яка складова документу» мається на увазі.

Повністю вилучити 3-тю підставу, оскільки вона дублює функцію АНО, додає навантаження на Держекоінвестагентство; потенційно збільшує строк затримки при видачі листів-підтримки, листів-схвалення та при випуску ОСВ, а також, порушує права власників проекту.

Не враховано, оскільки пункт 8 містить чіткі підстави для відмови у видачі листа – підтримки або листа – схвалення.

 

 

 

Пункт 12 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство відмовляє у здійсненні електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості, одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання у разі:

 невідповідності переказу положенням зареєстрованого контракту;

 неможливості здійснення переказу через Міжнародний журнал трансакцій або відсутності згоди оператора (адміністратора) реєстру вуглецевих одиниць іноземної держави;             

 у разі виявлення недостовірної інформації».

Запропоновано пункт 12 проекту Порядку вилучити, оскільки необхідно встановити процес перевірки інформації. Неясно, яку саме інформацію необхідно перевіряти.

Не враховано, оскільки пункт 12 проекту Порядку чітко визначає підстави для відмови у здійсненні електронного переказу.

Пункт 13 проекту Порядку:

«У випадку зміни базового сценарію та/або меж проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, який затверджений за національною або міжнародною процедурою, власник проекту зобов'язаний внести відповідні зміни до проектно-технічної документації, забезпечити її додаткову детермінацію та надати Держекоінвестагентству пакет документів для схвалення та затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

У випадку зміни плану моніторингу власник проекту зобов'язаний підготувати нову редакцію плану моніторингу та забезпечити його детермінацію.».

Запропоновано у пункті 13 проекту Порядку повністю вилучити вимогу щодо змін до базового сценарію, плану моніторингу або перевищення очікуваних скорочень викидів в ПТД.

Необхідно слідувати всім Процедурам Наглядового комітету СВ, що стосуються змін у ході впровадження проекту.

Враховано, пункт 13 проекту Порядку буде викладено у новій редакції, з урахуванням наданих зауважень.

Пункт 14 проекту Порядку:

«У випадку необхідності перевірки технічної документації, Держекоінвестагентство має право отримувати від власника проекту додаткові матеріали (офіційні статистичні відомості, довідки, обґрунтування тощо) та направляти проектно-технічну документацію, детермінаційний звіт, звіт про моніторинг та верифікаційний звіт для отримання висновку до профільних установ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для отримання відповідної інформації.

Держекоінвестагентство для проведення оцінки та аналізу проектної діяльності, у разі необхідності, залучає відповідні експертні організації, установи, підприємства та створює дорадчі органи.».

Запропоновано у пункті 14 проекту Порядку надати більш докладну інформацію про обставини, коли має місце «при необхідності» вимагати підтвердні документи та залучати експертні організації. Видалити зі списку потенційних рецензентів ті організації, компетенція яких надавати такі консультації не доведена їх спеціальною акредитацією. Встановити часові межі і визначити, на якому етапі Держекоінвестагентство може представити запит на проведення консультацій такого роду.

Враховано. Пункт 14 буде викладено у новій редакції, з урахуванням наданих зауважень.

 

 

 

 

 

 

 

 

Омельченко Вікторія

версія для друку