Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Обговорення проектів документів

Обговорення на узгоджувальній нараді проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206". 20.09.2012

 

Звіт за результатами обговорення на узгоджувальній нараді проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206», що відбулася 18 вересня 2012 року

               

                З метою дотримання вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства України 30 липня 2012 року було розміщено для обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206» (далі – проект постанови).

         Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений Державним агентством екологічних інвестицій України.

                Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України обумовлена внесенням змін з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, а також для створення необхідних умов для ефективної реалізації проектів спільного впровадження (стаття 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

                В обговоренні проекту постанови Кабінету Міністрів України взяло  участь три суб’єкта – ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій», який представляє виконуючий обов’язки директора О. Хабатюк  (лист від 27.08.2012 № 04/08-12), Інститут проблем екології та енергозбереження, який представляє директор В. Вовчак                                 (лист від 30.08.2012 № 30-08-1) та Joint Implementation Action Group (Ініціативна група Спільного впровадження), зауваження надійшли на офіційну електронну пошту Держекоінвестагентства (seia@seia.gov.ua) від 29.08.2012.

 

Зауваження та пропозиції ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій»

    

Текст проекту Порядку

Пропозиції та зауваження

Враховано/не враховано

Пункт проекту Порядку 7:

«Вимоги до порядку підготовки та оформлення проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, зразки заяв, форми проектної пропозиції та проектно-технічної документації, перелік супровідних документів, вимоги до їх форми та змісту, а також вимоги до змісту проектно-технічної документації за проектами, які реалізуються за національною процедурою, затверджує Міністр екології та природних ресурсів за поданням Держекоінвестагентства.».   

Запропоновано у пункті 7 проекту Порядку визначити вичерпний перелік документів, в тому числі супровідних, що подаються власником проектом до Держекоінвестагентства на кожному етапі проектної діяльності, а саме для отримання листа-підтримки та листа-схвалення, а також для реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційний звіт.

 

Не враховано. Після прийняття зазначеного проекту Порядку, зазначені вимоги щодо переліку супровідних документів будуть розроблені Держекоінвестагентством та подані на затвердження  до Мінприроди, з подальшим внесенням до Міністерства юстиції на державну реєстрацію.

Абзац другий підпункту 5.2. пункту 5 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-підтримку. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстав відмови.».

 

Запропоновано у абзаці другому підпункту 5.2. пункту 5 проекту Порядку визначити строк прийняття остаточного процедурного рішення щодо видачі власнику об’єкта листа-підтримки або надання вмотивованої письмової відмови у його видачі.

Не враховано, оскільки абзац другий підпункту 5.2. пункту 5 проекту Порядку містить  термін розгляду пакету документів, який закінчується або рішенням щодо видачі листа-підтримки або в його відмові (із зазначенням підстав) про що повідомляється заявник.

Абзац четвертий підпункту 5.7.        пункту 5 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.»

Запропоновано у абзаці четвертому підпункту 5.7. пункту 5 проекту Порядку визначити строк прийняття остаточного процедурного рішення щодо видачі власнику об’єкта листа-схвалення або надання вмотивованої письмової відмови у його видачі.

Не враховано, оскільки абзац четвертий підпункту 5.7. пункту 5 проекту Порядку містить  термін розгляду пакету документів, який закінчується або рішенням щодо видачі листа-схвалення або в його відмові (із зазначенням підстав) про що повідомляється заявник.

Абзац третій підпункту 5.8 пункту 5 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство у сорокап'ятиденний строк розглядає звіт про моніторинг та верифікаційний звіт і в разі прийняття позитивного рішення – здійснює їх реєстрацію. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту власникові проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.».

 

 

Запропоновано в абзаці третьому підпункту 5.8.           пункту 5 проекту Порядку визначити строк прийняття остаточного процедурного рішення щодо реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту або надання вмотивованої письмової відмови у їх реєстрації.

Не враховано, оскільки абзац третій підпункту 5.8. пункту 5 проекту Порядку містить  термін розгляду звіту про моніторинг та верифікаційний звіт, який закінчується рішенням про їх реєстрацію або про відмову у їх реєстрації (із зазначенням підстав) про що повідомляється заявник.

 

 

Абзац другий підпункту 6.2. пункту 6 проекту Порядку::

«Держекоінвестагентством розглядає зазначений пакет документів у сорокап’ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів та в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення.  У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власнику проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.»

Запропоновано в абзаці другому підпункту 6.2. пункту 6 проекту Порядку скоротити термін  розгляду пакету документів, що подані власником проекту, для отримання листа схвалення (із 45 скоротити на 30).

Не враховано, оскільки виходячи із міжнародної практики, терміни розгляду пакетів подібної документації складає від 60 до 90 днів.

Враховуючи практику розгляду проектів СВ, їх кількість, що надходить до Держекоінвестагентства, також необхідність їх якісного опрацювання, запропонований термін розгляду є обґрунтованим. 

Пункт 8 проекту Порядку:

«Підставами для відмови у видачі листа – підтримки або листа – схвалення є:

некомплектність наданих документів;

недостовірність, недоведенність або помилковість будь-якої складової проектної пропозицій чи проектно-технічної документації;

наявність негативного висновку центрального органу виконавчої влади, профільної установи, експертної організації, підприємства або дорадчого органу;

відсутність або недостовірність відомостей стосовно власника проекту;

проектна пропозиція чи проектно-технічна документація не містить усіх відомостей, які передбачені відповідними вимогами та/або рекомендаціями з її підготовки.»

Запропоновано у пункті 8 проекту Порядку визначити перелік відомостей щодо власника проекту, які є об`єктом перевірки на достовірність та недоторканність яких може бути підставою для відмови у видачі листа-підтримки або листа-схвалення.

Не враховано, оскільки пункт 8 проекту Порядку чітко визначає підстави  для відмови у видачі листа-підтримки або листа-схвалення.

Абзац другий пункту 14 проекту Порядку:

«Держекоінвестагентство для проведення оцінки та аналізу проектної діяльності, у разі необхідності, залучає відповідні експертні організації, установи, підприємства та створює дорадчі органи.»

 

Запропоновано у абзаці другому пункту 14 проекту Постанови визначити вичерпний перелік підстав за яких до оцінки та аналізу проектної діяльності залучатимуться експертні організації,установи, підприємства. Положення про створення дорадчого органу виключити.

Також, з метою конкретизації положення абзацу другого пункту 14 проекту Положення в частині процедури залучення експертних організацій, установ та підприємств для проведення оцінки та аналізу проектної діяльності пропонуємо визначити:

 - на яких засадах (безоплатній, оплатній) залучаються експертні організації, установи та підприємства;

 - на чий рахунок проводиться оцінка та аналіз проектної діяльності експертними організаціями, установами та підприємствами;

 - кваліфікаційні вимоги до організацій, установ та підприємств, які дозволяють віднести їх до експертної організації.

Враховано частково. Даний пункт буде викладено з урахуванням зауважень в частині застосування Держековнвестаентством отриманої інформації при перевірці технічної документації.

Пункт 2 проекту Порядку:

«Збільшення поглинання - збільшення обсягу поглинання парникових газів внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту з лісовідновлення, лісорозведення та/або управління лісовим господарством»

 

Запропоновано у пункті 2 проекту Порядку доповнити положеннями щодо чіткого визначення термінів «недостовірність», «недоведеність», «помилковість» будь-якої складової проектної пропозиції чи проектно-технічної документації.

Окрім цього,  у пункті 2 проекту Порядку при визначенні терміну «збільшення поглинання» наведено перелік видів діяльності «лісовідновлення, лісорозведення та/або управління лісовим господарством», що не відповідає переліку у офіційному перекладі статті 3 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 Враховано частково.

Визначення термінів «недостовірність», «недоведеність», «помилковість» у пункті 2 проекту Порядку відсутні.

Термін „збільшення поглинання” буде приведено у відповідність до офіційного перекладу статті 3 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Пункт 4 проекту Порядку:

«Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

- розроблення проектної пропозиції та її подання до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-підтримки;

- розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

- отримання детермінаційного звіту;

- подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-схвалення;

- підписання контракту з покупцем;

- отримання листа-погодження іноземної держави;

- подання проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, до Держекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

- реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

- підготовка звіту про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності та подання цього документу на верифікацію;

- отримання верифікаційного звіту;

- подання звіту про моніторинг та верифікаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- подання до Держекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю верифікованих одиниць скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць поглинання.

Покупцем може бути фізична або юридична особа іноземної держави – Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, яка отримала лист-погодження іноземної держави Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, уклала контракт з власником проекту та відкрила рахунок в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави для зарахування одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання.

  Усі документи, що подаються власником проекту, мають бути оформлені в письмовому вигляді та подані в двох ідентичних примірниках, перший примірник подається на паперових носіях та завірений відповідно до чинного законодавства, другий примірник подається як електронний документ на електронному носії інформації (оптичний компакт-диск або USB флеш-пам'ять) з накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) власника проекту (відповідно до законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”).

Власник проекту використовує ЕЦП акредитованого центру сертифікації ключів надійний засіб електронного цифрового підпису якого інтегровано в систему електронного документообігу Держекоінвестагентства.

 Формати електронних документів та перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, надійні засоби електронного цифрового підпису яких інтегровано в систему електронного документообігу Держекоінвестагентства, розміщується на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства.

 У ході здійснення проектної діяльності власник проекту зобов'язаний укласти договір на проведення детермінації та верифікації з міжнародним або національним акредитованим органом.

 Власник проекту зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ національного або міжнародного акредитованого органу та уповноважених представників Держекоінвестагентства до установки або поглинача та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, що відносяться до проектної діяльності.

 Власник проекту зобов’язаний здійснювати збір та архівування усіх даних та документів, що стосуються проектної діяльності, в тому числі необхідних для оцінки та/або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або збільшення поглинання парникових газів в межах проекту протягом періоду реалізації проекту.   Термін зберігання усіх даних та документів повинен перевищувати період реалізації проекту на три роки.

 Власник проекту несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність подання інформації та документів за цим Порядком відповідно до чинного законодавства.

Держекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю на установках та/або поглиначах, якщо така діяльність дублює вже схвалену Держекоінвестагентством діяльність на тих же установках та/або поглиначах.

Запропоновано у пункті 4 проекту Порядку:

1.  Виключити можливість переказу одиниць поглинання із Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів до реєстрації іноземних держав, а також набуття власником проекту права власності на одиниці поглинання

2. Навести чіткі вимоги щодо накладання на детермінаційний звіт та верифікаційний звіт електронного цифрового підпису міжнародного або національного акредитованого органу, який провів відповідну процедуру детермінації чи верифікації.

3. Виключити дискримінаційну вимогу щодо необхідності використання електронного цифрового підпису та надійного засобу електронного цифрового підпису, який інтегровано в систему електронного документообігу Держекоінвестагентства.

 

 

4. Надати відповідне посилання на Порядок акредитації центру сертифікації ключів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року              № 903.

5. Визначити перелік документів, що стосуються проектної діяльності, які підлягають збору та архівуванню.

Враховано. Із пункту 4 проекту Порядку будуть вилучені операції щодо переказу одиниць поглинання. Зазначений пункт буде викладений у новій редакції з урахуванням наданих зауважень.

 

Запропоновано включити норму до проекту Порядку, що встановлюватиме відповідальність міжнародного та національного акредитованого органу за порушення встановлених вимог, із визначенням відповідальності в порядку внесення змін до відповідних законодавчих актів.

Буде розглянута можливість включення до проекту Порядку запропонованої норми.

 

 

 

 

Омельченко Вікторія

версія для друку