Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Державні закупівлі » Документація конкурсних торгів

Конкурсна документація 06.12.2012

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Комісії з конкурсного відбору

протокол засідання № 15 від 06.12.2012 р.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ З КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 

__________________ В.Ю. Пожарський                  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

 

 

Об’єкт закупівлі: «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2012

 


Зміст

конкурсної документації

1.                 Загальні положення

1.1  Терміни, які вживаються в конкурсній документації

1.2  Інформація про замовника конкурсного відбору

1.3  Інформація про об’єкт закупівлі

1.4  Недискримінація учасників

1.5  Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

1.6  Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

 

2.                 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації

 

3.                 Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1  Оформлення пропозиції конкурсного відбору

3.2  Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

3.3  Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору про закупівлю

3.4  Строк дії пропозиції конкурсного відбору.

3.5  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта закупівлі

3.6  Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

 

4.                 Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1  Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

4.2  Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

 

5.     Рзгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1  Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

5.2  Виправлення арифметичних помилок

5.3  Відхилення пропозицій конкурсного відбору

5.4  Відміна замовником конкурсу.

 

6.                 Укладання договору про закупівлю

 

Додатки

Додаток 1    ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ

Додаток 2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ`ЄКТА ЗАКУПІВЛІ

 

 


1.                 Загальні положення

1.1  Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 672 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  (далі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком.

1.2  Інформація про замовника конкурсного відбору

Повне найменування - Державне агентство екологічних інвестицій України.

Місцезнаходження - м. Київ, вул. Урицького, 35, 03035.

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Павліченко Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу фінансового планування, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, телефон (044) 594-91-01, julia0880@ukr.net

Шмурак Анатолій Леонідович – начальник відділу реєстру, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. 594-91-14.

1.3  Інформація про об’єкт закупівлі

Найменування об’єкта закупівлі - «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних».

Строк надання послуг – 2012-2013 р.

1.4  Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсному відборі на рівних умовах.

1.5  Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

Валютою пропозиції конкурсного відбору є гривня. 

1.6  Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

 

2.     Порядок внесення змін та надання розяснень до конкурсноі документації

За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі учасник має право не пізніше ніж за три календарні дні до дати розкриття пропозицій конкурсного відбору звернутися до замовника, який зобов’язаний подати їх протягом трьох календарних днів у письмовій формі.

Інформація про будь-яку зміну умов конкурсного відбору доводиться до відома всіх учасників не менш як за п’ять календарних днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-порталі замовника. У такому разі замовник зобов’язаний продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору не менш як на п’ять календарних днів.

 

3.                 Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1  Оформлення пропозиції конкурсного відбору

Пропозиція конкурсного відбору подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсного відбору. 

Пропозиція конкурсного відбору запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 17 грудня 2012 року до 1100» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору).

Документи пропозиції конкурсного відбору мають бути подані в послідовності, визначеній пунктом 3.2 цієї документації, та реєстр наданих документів.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

3.2  Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

Для участі в конкурсі учасник подає пропозицію конкурсного відбору, яка, зокрема, містить:

1)      копії установчих документів, а також фінансової звітності за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою (для юридичних осіб);

2)      копію довідки про взяття на облік платника податків;

3)      довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (документальне підтвердження наявності обладнання);

4)      довідку про виконання аналогічних договорів (копії договорів);

5)      довідки банків, у яких відкрито рахунки учасника, про відсутність заборгованості за кредитами;

6)      проект договору про закупівлю, який повинен містити істотні умови;

7)      договір про забезпечення конкурсної пропозиції;

8) оригінал банківської гарантії, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції, запечатується в одному конверті, не прошивається, а вкладаються в конверт окремо.

3.3   Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору прозакупівлю.

Забезпечення конкурсної пропозиції – надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсного відбору шляхом укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції у виді банківської гарантії у розмірі 500 000,00 грн.

Умови надання забезпечення конкурсної пропозиції. Учасник письмово звертається до замовника для укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції, в якому визанчені умови надання забезпечення конкурсної пропозиції, але не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Разом з пропозицією конкурсного відбору учасник надає банківську гарантію, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції.

Усі витрати, пов’язані з забезпеченням конкурсної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

 

Забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю шляхом укладення договору про забезпечення виконання зобов’язань за договором у виді банківської гарантії у розмірі 500 000,00 грн.

Умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю. У разі визначення учасника переможцем конкурсу, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник одночасно з договором про закупівлю укладає з переможцем договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю.

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсного відбору визначаються у договорі про забезпечення конкурсної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю у договорі  про виконання зобов’язань за договором.

3.4  Строк дії пропозиції конкурсного відбору

Пропозиції конкурсного відбору вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсного відбору.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсного відбору.

3.5  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта  закупівлі

Учасники конкурсу повинні надати в складі пропозиції конкурсного відбору документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсно відбору учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до об’єкту закупівлі відповідно до  Додатку 2.

3.6  Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсного відбору до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення конкурсної пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсного відбору враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсного відбору.

4.                 Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1  Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

Спосіб подання пропозицій конкурсного відбору.  Особисто або поштою

У разі подання пропозиції конкурсного відбору особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде подавати пропозицію та назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 594-91-15.

Місце подання пропозицій конкурсного відбору. 03035, м. Київ,  вул. Урицького, 35, к.  630

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору (дата, час).  17.12.2012 р. о 1000 годині

Пропозиції конкурсного відбору, які надійшли до замовника після закінчення строку їх подання, не розглядаються та повертаються учаснику.

4.2  Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

Місце розкриття пропозицій конкурсного відбору. 03035, м.Київ, вул. Урицького, 35, к.  630

Дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору. 17.12.2012 р. об 1100 годині

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсного відбору не є підставою для відмови в розкритті, розгляді або відхиленні його пропозиції конкурсного відбору.

Для участі у процедурі  розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер (044)594-91-15.                                                                                                                                                      

Повноваження представника учасника підтверджується одним, або декількома із зазначених нижче документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та паспортом.

Під час розкриття пропозицій конкурсного відбору перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених пунктом 9 Порядку, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору.

Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору складається комісією з конкурсного відбору у день розкриття пропозицій конкурсного відбору та повинен містити відомості про найменування учасника, його місцезнаходження, ціну пропозиції конкурсного відбору, об’єкт закупівлі, інформацію про наявність необхідних документів, передбачених пунктом 3.2 конкурсної документації. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору підписується членами комісії з конкурсного відбору та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору. Завірена підписом голови комісії з конкурсного відбору та скріплена печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі замовника.

 

5.                 Розгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1  Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

Комісія з конкурсного відбору визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у конкурсній документації.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсного відбору.

Замовник визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки.

Оцінка пропозиції конкурсного відбору здійснюється на основі наступного критерію:

ціна пропозиції конкурсного відбору

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсного відбору визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів по критерію:

Найменування критеріїв

Бали

Ціна

100

Всього

100

 

Переможцем обирається учасник, пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу сумарну кількість балів.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиція конкурсного відбору, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсного відбору визначається за формулою:

Б обчисл  = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсного відбору, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  «Ціна».

Переможцем визначається учасник, Пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу кількість балів.

5.2  Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсного відбору під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсного відбору. 

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

5.3  Відхилення пропозицій конкурсного відбору

Комісія з конкурсного відбору відхиляє пропозицію конкурсного відбору учасника у разі: невідповідності її умовам конкурсної документації.

5.4  Відміна замовником конкурсу.

 Замовник відміняє конкурс у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі; відхилення всіх пропозицій конкурсного відбору.

6.                 Укладання договору про закупівлю

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсного відбору, що визнана найбільш вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повинен надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати конкурсу та опублікувати повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, оголошення про результати конкурсу на веб-порталі.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

З переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору. Одночасно з договором про закупівлю замовник укладає з переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю (якщо вимагається).

Замовник протягом трьох робочих днів з дня підписання договору оприлюднює на веб-порталі оголошення про результати проведення конкурсного відбору, яке повинно містити інформацію про найменування замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування об’єкта конкурсного відбору, найменування переможця конкурсу, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, дату укладення договору, суму, визначену в договорі.

 


ДОДАТОК 1

                                                                                               до конкурсної документації

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ ___________________________________________________________________________________

                                                                     (зазначити об’єкт закупівлі)

 

Уважно вивчивши конкурсну документацію, цим подаємо на участь у конкурсі свою пропозицію конкурсного відбору:

1.Повне найменування Учасника: ___________________________________________________________________________

2.Адреса Учасника(юридична та фактична):

3. Код ЄДРПОУ_______________________________________________________________

4. Банківські реквізити__________________________________________________________

5. Телефон/факс Учасника: ______________________________________________________

6. Керівник (прізвище, ім’я по батькові)Учасника:

_____________________________________________________________________________                                                                            7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами конкурсу (посада, прізвище, ім’я, по батькові): _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Загальна вартість пропозиції конкурсного відбору (цифрою та прописом)______________

_____________________________________________________________________________ в тому числі ПДВ (цифрою та прописом) ________________________________________________

 

До акцепту нашої пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

        Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Наша пропозиція конкурсного відбору буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення терміну.

        Якщо наша пропозиція конкурсного відбору буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати із Замовником Договір про закупівлю одночасно з договором про забезпечення виконання  зобов`язань за договором про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору відповідно до вимог документації конкурсного відбору та акцептованої пропозиції.

 

_________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи учасника)                                                                       М.П.

 

 

 

*Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

 

 


ДОДАТОК 2

                                                                                               до конкурсної документації

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТА ЗАКУПІВЛІ

 

Створення комплексної системи «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних».

 

1.      Функціональні вимоги до комплексної системи (КС).

КС має забезпечити збір, обробку, зберігання інформації, що стосується оцінки антропогенних викидів парникових газів на території України (далі - дані про викиди ПГ), та формування звітів відповідно до вимог міжнародної групи експертів зі зміни клімату. Створення та ведення електронного архіву даних, пов’язаних з діяльністю Національної системи інвентаризації, що є вимогою Секретаріату Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату (1.1).

Система має використовуватися Україною як Стороною Конвенції в якості інформаційно-програмного комплексу відповідно до Методичних вказівок про надання звітності, з метою дотримання зобов’язань, що стосуються надання звітності за викидами в рамках Конвенції та її протоколів. Окрім цього, система повинна мати можливість формувати табличні та графічні елементи звітів для щорічних кадастрів (7.2.1, 7.2.2) на основі даних, що зберігаються в програмно-апаратному комплексі (ПАК) НІС.

Окремим блоком завдань для системи має бути підсистема обліку проектів спільного впровадження (JI), які виконуються у рамках обраного Україною гнучкого механізму Кіотського протоколу (10.1-10.3).

З метою забезпечення порівнянності інвентаризацій різних країн, запобігання подвійного обліку або пропуску даних, а також для того, щоб тимчасові ряди відображали фактичні зміни показників викидів, особи та організації, що займаються складанням інвентаризаційних звітів, покладаються на нижче перераховані основні поняття, які мають бути основою для формування системи (3,4,5).

Точність: означає те, що, наскільки можна судити, викиди не піддаються систематичній пере- або недооцінці. Це передбачає те, що Сторони повинні прикладати зусилля по усуненню систематичних помилок з їх інвентаризаційних оцінок і мінімізації похибок.

Порівнюваність: означає те, що національна інвентаризація має надаватися в такому вигляді, щоб згодом вона могла бути зіставлена з даними, наданими іншими Сторонами. Це може бути досягнуто за допомогою використання схвалених методологій про надання звітності, застосування шаблонів звітності та використання впорядкованого національного інвентаризаційного звіту.

Повнота: означає те, що в звітності включаються оцінки для усіх парникових газів, усіх відповідних категорій джерел викидів та поглинань, усіх років, які входять в сферу застосування вимог до надання звітності. У тому випадку, якщо кількісна інформація щодо викидів конкретного джерела не надається, то при заповненні шаблонів звітності використовуються відповідні умовні знаки, і, крім того, відсутність подібної кількісної інформації має бути задокументовано.

Узгодженість: означає те, що оцінки для різних звітних років, парникових газів і категорій джерел розраховуються таким чином, що різниця в результатах за різні роки і за різними категоріями джерел відображає реальні відмінності в обсягах викидів. Наскільки це можливо річні показники викидів повинні розраховуватися з використанням єдиного методу й одних і тих же джерел даних за всі звітні роки, а підсумкові тенденції повинні відображати фактичні флуктуації викидів, а не зміни, пов’язані з методологічними відмінностями. Узгодженість означає те, що в рамках різних міжнародних зобов’язань щодо надання звітності повинні, наскільки це можливо, надаватися одні й ті ж дані.

Дерева прийняття рішень:  для кожної категорії  допомагають особам, які займаються складанням інвентаризацій, ефективно використовувати керівні вказівки та вибирати методологію підходящого рівня з урахуванням супутніх обставин на основі власної оцінки ключових категорій джерел.

Добросовісна практика: з метою забезпечення високої якості складання інвентаризацій визначаються основні методологічні вимоги, дії та процедури, які всі разом згадуються як добросовісна практика. Інвентаризації, складені відповідно до добросовісної практики  -  це ті, в яких, наскільки про це можна судити, не містяться ні переоцінки, ні недооцінки і в яких максимально можливо мінімізовані похибки.

Інвентаризаційний рік і часовий ряд: національні інвентаризації містять оцінки щодо календарного року, протягом якого викиди надходять в атмосферу. У тому випадку, якщо даний принцип не може бути реалізований внаслідок відсутності відповідних даних, то оцінка викидів може здійснюватися з використанням даних за інші роки за умови застосування відповідних методів, таких як усереднення, інтерполяція і екстраполяція. Послідовність щорічних інвентаризаційних оцінок (наприклад, за кожен рік з 1990 по 2000 роки) носить назву «часовий ряд». Враховуючи важливість відстеження тенденцій викидів у динаміці за часом, країни повинні забезпечити максимально можливу узгодженість часового ряду оцінок.

Інвентаризаційна звітність: означає надання ряду стандартних таблиць звітності щодо оцінки антропогенних викидів ПГ на території України за звітний період. Зміст таблиць та письмового звіту може варіюватися залежно від, наприклад, зобов’язань країни в якості Сторони, що підписала окремі протоколи до Конвенції.

Ключова категорія: це категорія джерел викидів, яка вносить істотний внесок у сумарні показники викидів Сторони з точки зору абсолютного рівня викидів, тенденції викидів у динаміці за певний період часу  або похибки оцінок для даної Сторони. Поняття ключових категорій має велике значення з точки зору складання інвентаризацій, оскільки воно дозволяє визначити пріоритетні галузі й, згодом, ефективно розподілити наявні ресурси на збір та обробку даних, забезпечення / контроль якості та складання звітності.

Сектори, категорії та джерела: оцінки викидів ПГ поділяються за секторами - групами відповідних процесів і джерел,  а саме:

1. Енергетика

2. Промислові процеси

3. Використання розчинників та інших продуктів

4. Сільське господарство

5. Землекористування, зміни у землекористуванні та лісове господарство

6. Відходи

Кожен сектор поділяється  на окремі категорії (наприклад, транспорт) і підкатегорії (наприклад, дорожній транспорт). В остаточному підсумку країни повинні складати свою інвентаризацію, починаючи з рівня підкатегорії (джерела), так як це рівень, на якому зазвичай починають бути доступними певні дані, а сумарні показники викидів розраховуються за допомогою підсумовування. Національні сумарні показники розраховуються за допомогою підсумовування викидів для кожного ПГ та категорії, визначених у відповідних вимогах до надання звітності.

Рівні: рівень відображає ступінь методологічної складності. Зазвичай використовуються три рівні: рівень 1 - простий (самий звичайний) метод; рівень 2 - метод середнього ступеня складності; рівень  3 - найбільш трудомісткий метод з точки зору складності та вимог, що пред’являються до даних. Іноді рівні 2 та 3 згадуються в якості методів високого рівня і зазвичай розглядаються як більш точні. В цілому використання методів більш високого рівня для ключових категорій джерел, за винятком тих ситуацій, коли наявні ресурси не дозволяють цього є добросовісною практикою.

Прозорість (транспарентність): для системи кадастру означає те, що система має забезпечити зберігання чітких поясненнь щодо використаних припущень та методологій, які використовуються для створення кадастру. Мета – полегшити роботу з кадастрами для користувачів інвентаризаційної інформації. Прозорість кадастрів є основою для успіху надання та розгляду інформації.

Прозорість означає те, що Сторони повинні надавати документацію і звітність, використовуючи такий рівень дезагрегації, який в достатній мірі дозволяє окремим особам або групам осіб (крім спеціального призначеного експерта по викидах або особи, що відповідає за складання інвентаризації або прогнозу) зрозуміти, яким чином була складена дана інвентаризація і упевнитися у тому, що вона узгоджується з правилами сумлінної практики. Прозорість звітності є основою для ефективного використання, перегляду та постійного поліпшення інвентаризації та прогнозу:

• аналіз ключових категорій джерел і вибір методології;

• збір даних (включаючи методології проведення вимірювань);

• узгодженість часових рядів;

• похибки;

• управління, удосконалення та забезпечення / контроль якості інвентаризації;

• інвентаризації просторових викидів;

• прогнози.

Крім того система має забезпечити впровадження особливих керівних вказівок та виключень, що стосуються категорій джерел, і перехресних посилань на класифікацію процесів, за основу якої взято виробничі процеси. Текстова інформація являє собою опис джерел (включаючи загальний опис використовуваних технологій виробництва та технологій боротьби із забрудненням), вказівки по вибору методології (включаючи дерева прийняття рішень) і опис багаторівневого процесу визначення викидів.

 

Замовник надає Виконавцю перелік та тексти нормативних та інших документів у паперовому чи електронному вигляді.

Планується, що в систему будуть вводитись дані про викиди ПГ, отримані  від Державних органів (Державна служба статистики України, міністерства та відомства тощо) та безпосередньо від підприємств України.

КС повинна містити відомості про джерела викидів ПГ та їх характеристики, в тому числі географічні координати місцезнаходження (за наявності) з прив’язкою до адміністративно-територіального поділу України (обласного, районного рівня) (4,5).

Геоінформаційна система у складі НІС має забезпечити кваліфіковане використання методичних рекомендацій щодо використання результатів дистанційного зондування та інших сучасних комп’ютерних систем просторового аналізу для оцінки викидів та поглинань парникових газів у специфічних секторах (4. Сільське господарство, 5. Землекористування, зміни у землекористуванні та лісове господарство) (5). Геоінформаційна система повинна мати широкий перелік обмінних форматів цифрових векторних та растрових даних для взаємодії з іншими інформаційними системами. Геоінформаційна система має забезпечити набір необхідних сервісів (geocoding, georeference, geoprocessing, raster map algebra), для роботи з векторними та растровими просторовими даними (5).

Повинна бути забезпечена така функціональність НІС в КС:

-       можливість отримання вхідних (первинних) даних в електронному вигляді та з паперових носіїв шляхом сканування та розпізнавання;

-       можливість отримання вхідних (первинних) даних безпосередньо через форму вводу даних;

-       можливість отримання інформації від систем моніторингу (автоматичних та автоматизованих систем датчиків);

-       можливість зберігати та обробляти дані про джерела викидів ПГ та їх характеристики, в тому числі географічні координати місцезнаходження (за наявності) з атрибутами КОАТУ класифікатору адміністративно-територіального розподілу України;

-       можливість створення ієрархічної моделі інвентаризації вхідних даних;

-       можливість перевірки даних з урахуванням балансових моделей (в тому числі і вибіркової альтернативної інвентаризації  для контрольного балансу методами «зверху-вниз» та «знизу-вверх»);

-       можливість збільшення числа вхідних даних, коефіцієнтів та параметрів об’єктів, в тому числі і тих, що налаштовуються за допомогою вбудованого математичного апарату;

-       можливість попередньої обробки вхідних даних на коректність та відповідність критеріям;

-       архівування вхідних, розрахункових та звітних даних;

-       збереження нормативної бази (закони, директиви, методики, рекомендації, «кращі практики» тощо) та механізми посилання на документи, з підтримкою версійності документів;

-       можливість обробки внесеної в НІС первинної інформації на основі прийнятих в Україні і рекомендованих IPCC  методик розрахунку викидів парникових газів;

-       можливість налаштування введених в систему методик розрахунку викидів парникових газів засобами інтерфейсу користувача (3,4,5);

-       побудова на базі шаблонів, що закладаються оператором, табличних звітів;

-       можливість використання геоінформаційної системи (ГІС) для контролю просторових характеристик джерел антропогенних викидів ПГ (3,4,5);

-       можливість використання геоінформаційної системи (ГІС) для обліку та оцінки викидів та поглинань в специфічних секторах (4. Сільське господарство, 5. Землекористування, зміни у землекористуванні та лісове господарство) відповідно до методик міжнародної панелі експертів (5);

-       відображення аналітичної просторової інформації про викиди парникових газів засобами ГІС в інтерфейсі користувача ПАК і в звітах, що продукується ПАК (4,5);

-       підтримка можливості колективної роботи, в тому числі і за встановленими регламентами.

 

Крім перелічених функціональних вимог КС повинен відповідати таким технічним вимогам.

Вимоги до підсистеми вводу інформації: віддалений доступ має бути забезпечений через захищені веб-інтерфейси з механізмами авторизації та аутентифікації.

Введення інформації до НІС забезпечується шляхом заповнення стандартизованих формулярів (електронних форм) через веб-інтерфейс та шляхом передачі попередньо підготовлених стандартизованих файлів (зокрема,  XML-файлів) (1.2).

ПАК має містити окремий модуль, призначений для розпізнавання первинних даних з друкованих документів (під контролем Оператора).

ПАК має посилання на моніторингові та верифікаційні звіти);дозволяти обробляти великі масиви даних та підтримувати розширення технічного комплексу.

Вимоги до підсистеми обліку проектів спільного впровадження (JI):

1)   ведення (введення оператором, попередня обробка, зберігання, та архівація) інформації щодо проектів (ідентифікація проекту; напрямки діяльності, коди та атрибути за класифікаторами CORINEAIR, ідентифікатор використаної проектної методики (з зазначеною версіонністю), учасники проекту; географічні координати; міжнародні, національні галузеві та локальні коефіцієнти, застосовані в проекті; обсяги викидів ПГ за базовою лінією, за проектним сценарієм, обсяги витоків, скорочень викидів ПГ, визначених відповідно до проектної документації та фактично досягнуті верифіковані значення; випущені одиниці скорочень,

2)   можливість перевірки наданої учасниками проекту інформації в порівнянні з даними Національного плану розподілу дозволів на викиди ПГ;

3)   можливість формування звітів про стан виконання проектів за угодженими з Замовником  шаблонами.

4)   можливість формування пошукових запитів для підготовки звітів за атрибутами (просторовими, часовими, галузевими, технологічними та ін.).

 

Пропозиція повина передбачати придбання ПАК (серверів, комутаційного та комп’ютерного обладнання) наступної специфікації:

Найменування

Кіль-ть

1

Сервер:

-       Шасі для монтажу в шафу 19", висота не більше 4 юнітів, два блока живлення з “гарячою заміною”, комлект телескопічніх направляючих для монтажу;

-       Два процесора не гірше ніж  8 ядер, частота ядра не менше ніж 2.9ГГц;

-       Системна логіка не гірше ніж Intel C602;

-       Оперативна пам'ять 4-х канальна не менше ніж 64Гб DDR3-1600 з можливістю встановлення не менше ніж 512Гб  DDR3 1600MHz ECC ;

-       Контролер дисків  не гірше ніж SAS  6Гб/с, RAID levels: 0,1,10,5,6 з енергонезалежним  cache не менше ніж 1000Мб, додатковий SSD  cache не менше ніж 200Гб з підтримкою Read and Write caching;

-       18 дисків  SAS не менше ніж 300Гб 15K rpm з можливістю «гарячої» заміни;

-       8 дисків SATA Enterprise class не менше ніж 2000Гб 7200 rpm з можливістю «гарячої» заміни;

-       4 диска SSD Enterprise class не менше ніж 100Гб з можливістю «гарячої» заміни;

-       Не менше  двох портів Gigabit Ethernet LAN;

-       IP-KVM, виділений Ethernet LAN порт;

-       Гарантійна Технічна підтримка від виробника не менше 3 років  та відновлення обладнання, яке вийшло з ладу, на теріторії замовника протягом 3 (трьох) робочих діб.

2

2

Мережевий екран:

-       Кількість портів - не менш ніж 5 портів, з яких не менше 2-х мають підтримувати швидкість 10/100/100, а решта - 10/100;

-       Пропускна спроможність екрану - не менше 300 Мб/с;

-       Підтримка VPN підключень - не менш ніж 250 одночасних підключень;

-       Пропускна спроможність VPN - не менш ніж 170 Мб/с;

-       Підтримка VLAN - не менше 10-ти віртуальних інтерфейсів;

-       Інтерфейси керування - SSH, HTTPS, telnet, SNMP;

-       Формат виконання - стандартний для монтування у стійку;

-       Гарантійне сервісне обслуговування та заміна у випадку виходу з ладу протягом наступного робочого дня - не менше 1 року.

1

3

Мережевий комутатор:

-       Кількість портів - не менже 10 портів 10/100/1000;

-       Швидкість комутації - не менше ніж 20 Гб/с;

-       Підтримка агрегації портів - до 4-х портів в одну групу;

-       Підтримка VLAN;

-       Підтримка великих пакеті (Jumbo Frames) - до 10КБ;

-       Можливість статичної маршрутизації - до 32-х маршрутів IPv4;

-       Інтерфейси керування - SSH, HTTPS, telnet, SNMP;

-       Формат виконання - стандартний для монтування у стійку;

-       Гарантійне сервісне обслуговування та заміна у випадку виходу з ладу протягом наступного робочого дня - не менше 1 року.

1

4

Закрита телекомунікаційна шафа висотою не менше 24U з додатковою витяжною вентиляцією

1

5

Сканер формату А4, дуплексний з автоподавачем не менше 50 листів, швидкість сканування не менше, ніж 40 сторінок на хвилину при розподільній затності 200 DPI, максимальна розподільна здатність 600 пікселів на дюйм, інтерфейс підключення USB. Гарантійна Технічна підтримка від виробника не менше 1 року. 

2

6

Сканер формату А4, планшетний, швидкість сканування не менше, ніж 16 сторінок на хвилину при розподільній здатності 300 DPI, максимальна розподільна здатність 4800x9600 пікселів на дюйм, інтерфейс підключення USB. Гарантійна Технічна підтримка від виробника не менше 1 року. 

2

7

Джерело безперервного живлення з потужністю не менше 3000 VA. Гарантійна Технічна підтримка від виробника не менше 1 року. 

2

8

Персональне обчислювальне місце з конфігурацією не нижче:

Процессор ядер два, частота не менше 2,5 GHz, або еквівалент

Накопичувач HDD не менше 250GB

Пам'яті оперативної не менше 2GB

Блок живлення з потужністю не менше 400W

Привід для зчитування та запису дисків DVD-RW

Операційна система Microsoft Windows 7 Professional SP1 32-bit Rus

мишка, клавіатура в комплекті.

Гарантійна Технічна підтримка від виробника не менше 1 року. 

10

9

Монітор з діагональю не менше 21,5" дюймів та розподільною здатністю не менше 1920х1080 пікселів. Гарантійна Технічна підтримка від виробника не менше 1 року. 

10

 

та ліцензійного програмного забезпечення наступної специфікації*:

Найменування

Кіль-ть

1

WinSvrStd 2012 RUS OLP 2Proc (або еквівалент)

6

2

WinSvrCAL 2012 RUS OLP DvcCAL (або еквівалент)

15

3

SQLSvrStdCore 2012 RUS OLP 2Lic CoreLic (або еквівалент)

2

4

Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Ukrainian DVD (або еквівалент)

10

5

ABBYY FineReader 11 Professional Edition (або еквівалент)

10

6

Антивірусне програмне забезпечення Kaspersky BusinessSpace Security Base 1 year (або еквівалент)

25

* Перелік ліцензійного програмного забезпечення не є вичерпним та може бути доповнений іншим програмним забезпеченням з метою виконання вимог щодо створення комплексної системи «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних» цієї Конкурсної документації.

До складу пропозиції має входити введення комплексної системи в експлуатацію на визначеній Замовником площадці. Замовник надає спеціальне приміщення для експлуатації серверного обладнання. ПАК повинен забезпечити роботу одночасно не менше 10 експертів на площадці Замовника.

ПАК має забезпечувати цілодобовий режим роботи (24/7) та мати механізми захисту інформації при збоях в роботі з можливістю відновлення працездатності системи протягом 3 (трьох) робочих  днів. Режим роботи ПАК визначає Замовник.

НІС має дозволяти обробляти великі масиви даних та підтримувати розширення технічного комплексу.

Термін збереження інформації – не менше 20 років.

Програмний продукт, що входить в склад ПАК, повинен відповідати вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з рівнем гарантій не нижче Г-2 (НД ТЗІ2.5-004-99) та мати відповідний експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

НІС повинен забезпечити інформаційну підтримку процесу підготовки звітів до Секретаріату РКЗК ООН.

Система має забезпечити прозорість процесів розрахунку (за методиками) викидів ПГ, що передачються до CRF Reporter, для формування таблиць загальноприйнятого формату звітності.

1.                  Врахування вимог чинного законодавства.

Створення комплексної системи «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних» має керуватися та бути націлене на виконання вимог чинних нормативно-правових документів, а саме:

- Закону України від 29.10.1996 р. № 435/96-ВР «Про ратифікацію Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату»;

- Закону України від 04.02.2004 р.   № 1430-IV «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату»;

- Указу Президента України від 13.04.2011 р.   № 455/2011 «Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. № 392 «Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. № 468 «Про порядок  координації заходів щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної конвенції»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 р. № 554 «Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар»;

- рішення Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 3/CP.1 «Підготовка та подання національних повідомлень Сторонами, включеними до Додатку І до Конвенції»;

- рішення Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 9/CP.2 «Повідомлення Сторін, включених до Додатку І до Конвенції: керівні принципи, графік і процес розгляду»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 р. № 346-р «Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату»;

- рішення Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 3/CP.5 «Керівні принципи РКЗК ООН для подання звітів про щорічні кадастри»;

- рішення Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 18/CP.8 «Керівні принципи РКЗК ООН для подання звітів про щорічні кадастри»;

- рішення Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 14/CP.11 «Таблиці загальної форми звітності для ЗЗЗЛГ»;

- рішення Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 15/CP.17 «Перегляд керівних принципів РКЗК ООН для подання звітів про щорічні кадастри».

2.                  Вимоги до супроводу та підтримки КС.

Пропозицією має бути передбачено технічне обслуговування та підтримка ПАК до 31  липня 2013 року, які включають:

·           виправлення у погоджений з Замовником строк і за власний рахунок ймовірних помилок у програмному забезпеченні;

·           консультування обслуговуючого персоналу (користувачів та адміністраторів) Замовника, відповідального за обслуговування та функціонування програмного забезпечення;

·           навчання персоналу Замовника    кількості  10-12 осіб) роботі з ПАК в НІС;

·           інформування про випуск нових версій та оновлень (update) базового програмного забезпечення, запропонованого Виконавцем та про особливості цих версій та оновлень.

 

Виконавець має забезпечити авторський супровід НІС до 31 липня 2013 року, які включають:

-       перегляд та оновлення переліку методик та їх версій, які використовуються, або мають бути використані в системі, та основних існуючих форм надання інформації по секторах обліку (10.2);

-       опис ПАК у відповідності до діючої в Україні нормативної бази;

-       актуалізація та підтримка набору шаблонів звітів;

-       актуалізація класифікаторів НІС;

-       формалізація основних препроцесингових операцій;

-       перегляд критеріїв оцінки повноти та достовірності вхідних даних по формах документів;

-       актуалізація та підтримка шаблонів основних методик розрахунку викидів парникових газів за секторами обліку;

-       актуалізація та підтримка набору основних шаблонів-шарів графічного представлення даних на карті України.

 

У процесі супроводу мають бути підготовлені та передані Замовнику необхідні навчальні матеріали (презентації, інструкції тощо).

Робота НІС має бути продемонстрована не пізніше 1 липня 2013 року на тестових даних та за методиками (не більше 5), визначеними Замовником.

 

3.         Очікувані результати.

НІС повинна бути передана Замовнику та розгорнута на визначеній і підготовленій ним площадці.

 

4.         Порядок приймання-передачі. 

Комплексна система «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних» передається Замовнику за видатковою накладною.

 

5.         Вимоги до технічної документації: підсумкові документи повинні бути надані на паперових та електронних носіях і включати Технічний опис НІС та Керівництво користувача.

 

6.         Довідкові матеріали (джерела інформації та схеми):

7.1. Джерела інформації

 

Документи /групи Документів

URLs

1

1

Reporting requirements for Inventories

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/items/5333.php

1

2

The outline of the NIR, as set out in the updated UNFCCC reporting guidelines on annual inventories following incorporation of the provisions of decision 14/CP.11

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/application/pdf/annotated_nir_outline.pdf

1

3

FCCC/SBSTA/2006/9 Updated UNFCCC reporting guidelines on annual inventories following incorporation of the provisions of decision 14/CP.11. Note by the secretariat.

http://unfccc.int/resource/docs/2006/sbsta/rus/09r.pdf

2

 

CRF Tables (Final Version)

 

2

1

Set 1 - Energy, industrial processes and waste

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/application/pdf/set_1_energy,ippu,waste_for_web_1.pdf

2

2

Set 2 - AFOLU 

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/application/pdf/set_2_afolu_for_web.pdf

2

3

Set 3 - Cross sectoral 

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/application/pdf/set_3_cross-sectoral_web.pdf

3

 

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm

4

 

The IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/

5

 

IPCC good practice guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm

6

1

latest CRF Reporter version 

http://ghg.unfccc.int/download/CRFReporter/index.html

6

2

new XML schema for the CRF Reporter

http://unfccc.int/resource/ghg/crfreporter3_3.xsd

6

3

the standard metadata  for CRF Reporter

http://unfccc.int/resource/ghg/crfreporter3.4.3standardmetadata.xm

7

1

EU ETS data handling for Phase II (2008-2012)

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/index_en.htm

8

1

1a- Overview of technical schema's 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/eu_ets_reporting_language_overview_en.pdf

8

2

1b- Change Specification No.1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/mat_change_xetl_change_specification_no1_en.xls

8

3

2a- XSD-schema for EUETSRequest 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/EUETSRequest-v1.1-rev001.xsd

8

4

2b- XSD-schema for EUETSReport 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/EUETSReport-v1.1-rev001.xsd

8

5

3a- XML-schema for EUETSRequest 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/EUETSRequest-v1.1-rev001.xml

8

6

3b- XML-schema for EUETSReport 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/EUETSReport-v1.1-rev001.xml

8

7

4- Code lists document  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/eu_ets_reporting_language_codes_v1.1_en.pdf

8

8

5- Optionality Specification 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/eu_ets_reporting_language_element_specification_v1.1_en.pdf

8

9

1a- Tree view representations of EUETSRequest: in .pdf 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/tree_view_eu_ets_request-v1.1-rev001_en.pdf

8

10

1b- Tree view representation of EUETSReport: in .pdf 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/tree_view_eu_ets_report-v1.1-rev001_en.pdf

8

11

2a- Entity-Relationship Diagrams (ERD's) EUETSRequest: in .pdf  and .vsd 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/erd_request_v1.0_en.pdf and http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/erd_request_v1.0_en.vsd

8

12

2b- Entity-Relationship Diagrams (ERD's) EUETSReport: in .pdf  and .vsd  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/erd_report_v1.0_en.pdf and http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/docs/erd_report_v1.0_en.vsd

9

 

Guidelines for review of Annex I Inventories

 

9

1

Decision 7/CP.11 in FCCC/CP/2005/5/Add.1

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop11/eng/05a01.pdf#page=16

9

2

Code of practice for the treatment of confidential information in the technical review of greenhouse gas inventories from Parties included in Annex I to the Convention

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/application/pdf/ext_cp0306a1.pdf

9

3

UNFCCC Confidentiality procedures

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/application/pdf/impl_proc.pdf

9

4

Agreement for Expert Review Services

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/application/pdf/agr_exprev.pdf

10

1

JI guidelines - annex of decision 9/CMP.1.)

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2

10

2

Methodologies linked to sectoral scopes

http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html

10

3

List of sectoral scopes

http://ji.unfccc.int/AIEs/List.html

11

1

Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (Text with EEA relevance)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:EN:PDF

11

2

2007/589/EC: Commission Decision of 18 July 2007 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2007) 3416) (Text with EEA relevance )

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:229:0001:0085:EN:PDF

7.2. Схеми

Схема 7.2.1. Звіти  Кіотського протоколу:

figure1natreports

Схема 7.2.2. Зміст основних звітів та основні вимоги згідно Рамкової Конвенції та Кіотського протоколу:

figure2natreports

 

 

 

Павліченко Юлія

версія для друку