Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Державні закупівлі » Документація конкурсних торгів

Конкурсна документація 22.11.2012

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

 

 

                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                               Рішенням Комісії з конкурсного відбору

                               протокол засідання № 13 від 22.11.2012 р.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ З    КОНКУРСНОГО    ВІДБОРУ

 

    __________________ Л.В. ЛИТВИНЕНКО                  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

 

 

Обєкт закупівлі: «Модернізація Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2012

 


Зміст

конкурсної документації

1.             Загальні положення

1.1   Терміни, які вживаються в конкурсній документації

1.2   Інформація про замовника конкурсного відбору

1.3   Інформація про об’єкт закупівлі

1.4   Недискримінація учасників

1.5   Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

1.6   Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

 

2.             Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації

 

3.             Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1   Оформлення пропозиції конкурсного відбору

3.2   Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

3.3   Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору про закупівлю

3.4   Строк дії пропозиції конкурсного відбору.

3.5   Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта закупівлі

3.6   Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

 

4.             Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1   Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

4.2   Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

 

5.     Рзгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1   Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

5.2   Виправлення арифметичних помилок

5.3   Відхилення пропозицій конкурсного відбору

5.4   Відміна замовником конкурсу.

 

6.             Укладання договору про закупівлю

 

Додатки

Додаток 1    ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ

Додаток 2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТА ЗАКУПІВЛІ

 

 


1.                    Загальні положення

 

1.1   Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 р. № 672 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  (далі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком.

1.2   Інформація про замовника конкурсного відбору

Повне найменування - Державне агентство екологічних інвестицій України.

Місцезнаходження - м. Київ, вул. Урицького, 35, 03035.

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Павліченко Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу фінансового планування, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, телефон (044) 594-91-01, julia0880@ukr.net

Шмурак Анатолій Леонідович – начальник відділу реєстру, інформаційного та технічного забезпечення Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, м. Київ, вул. Урицького, 35, тел. 594-91-14.

1.3   Інформація про об’єкт закупівлі

Найменування об’єкта закупівлі - «Модернізація Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів»

Строк надання послуг – 2012-2013 р.

1.4   Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсному відборі на рівних умовах.

1.5   Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

Валютою пропозиції конкурсного відбору є гривня. 

1.6   Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

 

2.        Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсноі документації

За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі учасник має право не пізніше ніж за три календарні дні до дати розкриття пропозицій конкурсного відбору звернутися до замовника, який зобов’язаний подати їх протягом трьох календарних днів у письмовій формі.

Інформація про будь-яку зміну умов конкурсного відбору доводиться до відома всіх учасників не менш як за п’ять календарних днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-порталі замовника. У такому разі замовник зобов’язаний продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору не менш як на п’ять календарних днів.

3.                    Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1   Оформлення пропозиції конкурсного відбору

Пропозиція конкурсного відбору подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсного відбору. 

Пропозиція конкурсного відбору запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 3 грудня 2012 року до 1100» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору").

Документи пропозиції конкурсного відбору мають бути подані в послідовності, визначеній пунктом 3.2 цієї документації, та реєстр наданих документів.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

3.2   Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

Для участі в конкурсі учасник подає пропозицію конкурсного відбору, яка, зокрема, містить:

1)     копії установчих документів, а також фінансової звітності за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою (для юридичних осіб);

2)     копію довідки про взяття на облік платника податків;

3)     довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (документальне підтвердження наявності обладнання);

4)     довідку про виконання аналогічних договорів (копії договорів);

5)     довідки банків, у яких відкрито рахунки учасника, про відсутність заборгованості за кредитами;

6)     проект договору про закупівлю, який повинен містити істотні умови;

7)     договір про забезпечення конкурсної пропозиції;

8) оригінал банківської гарантії, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції, запечатується в одному конверті, не прошивається, а вкладається в конверт окремо.

3.3    Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору прозакупівлю.

Забезпечення конкурсної пропозиції – надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсного відбору шляхом укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції у виді банківської гарантії у розмірі 400 000,00 грн.

Умови надання забезпечення конкурсної пропозиції. Учасник письмово звертається до замовника для укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції, в якому визанчені умови надання забезпечення конкурсної пропозиції, але не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Разом з пропозицією конкурсного відбору учасник надає банківську гарантію, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції.

Усі витрати, пов’язані з забезпеченням конкурсної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

 

Забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю шляхом укладення договору про забезпечення виконання зобов’язань за договором у виді банківської гарантії у розмірі 400 000,00 грн.

Умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю. У разі визначення учасника переможцем конкурсу, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник одночасно з договором про закупівлю укладає з переможцем договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю.

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсного відбору визначаються у договорі про забезпечення конкурсної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю у договорі  про виконання зобов’язань за договором.

3.4   Строк дії пропозиції конкурсного відбору

Пропозиції конкурсного відбору вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсного відбору.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсного відбору.

3.5   Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта  закупівлі

Учасники конкурсу повинні надати в складі пропозиції конкурсного відбору документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсно відбору учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до об’єкту закупівлі відповідно до  Додатку 2.

3.6   Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсного відбору до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення конкурсної пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсного відбору враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсного відбору.

4.                    Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1   Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

Спосіб подання пропозицій конкурсного відбору.  Особисто або поштою

У разі подання пропозиції конкурсного відбору особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде подавати пропозицію та назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 594-91-15.

Місце подання пропозицій конкурсного відбору. 03035, м. Київ,  вул. Урицького, 35, к.  630

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору (дата, час).  03.12.2012 р. о 1000 годині

Пропозиції конкурсного відбору, які надійшли до замовника після закінчення строку їх подання, не розглядаються та повертаються учаснику.

4.2   Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

Місце розкриття пропозицій конкурсного відбору. 03035, м.Київ, вул. Урицького, 35, к. 630

Дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору. 03.12.2012 р. об 1100 годині

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсного відбору не є підставою для відмови в розкритті, розгляді або відхиленні його пропозиції конкурсного відбору.

Для участі у процедурі  розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер (044)594-91-15.                                                                                                                                                     

Повноваження представника учасника підтверджується одним, або декількома із зазначених нижче документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та паспортом.

Під час розкриття пропозицій конкурсного відбору перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених пунктом 9 Порядку, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору.

Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору складається комісією з конкурсного відбору у день розкриття пропозицій конкурсного відбору та повинен містити відомості про найменування учасника, його місцезнаходження, ціну пропозиції конкурсного відбору, об’єкт закупівлі, інформацію про наявність необхідних документів, передбачених пунктом 3.2 конкурсної документації. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору підписується членами комісії з конкурсного відбору та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору. Завірена підписом голови комісії з конкурсного відбору та скріплена печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі замовника.

 

5.                    Розгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1   Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

Комісія з конкурсного відбору визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у конкурсній документації.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсного відбору.

Замовник визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки.

Оцінка пропозиції конкурсного відбору здійснюється на основі наступного критерію:

ціна пропозиції конкурсного відбору

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсного відбору визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів по критерію:

Найменування критеріїв

Бали

Ціна

100

Всього

100

 

Переможцем обирається учасник, пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу сумарну кількість балів.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиція конкурсного відбору, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсного відбору визначається за формулою:

Б обчисл  = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсного відбору, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  «Ціна».

Переможцем визначається учасник, Пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу кількість балів.

5.2   Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсного відбору під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсного відбору. 

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

5.3   Відхилення пропозицій конкурсного відбору

Комісія з конкурсного відбору відхиляє пропозицію конкурсного відбору учасника у разі: невідповідності її умовам конкурсної документації.

5.4   Відміна замовником конкурсу.

 Замовник відміняє конкурс у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі; відхилення всіх пропозицій конкурсного відбору.

6.                    Укладання договору про закупівлю

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсного відбору, що визнана найбільш вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повинен надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати конкурсу та опублікувати повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, оголошення про результати конкурсу на веб-порталі.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

З переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору. Одночасно з договором про закупівлю замовник укладає з переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю (якщо вимагається).

Замовник протягом трьох робочих днів з дня підписання договору оприлюднює на веб-порталі оголошення про результати проведення конкурсного відбору, яке повинно містити інформацію про найменування замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування об’єкта конкурсного відбору, найменування переможця конкурсу, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, дату укладення договору, суму, визначену в договорі.

 


ДОДАТОК 1

                                                                                               до конкурсної документації

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ ___________________________________________________________________________________

                                                                     (зазначити об’єкт закупівлі)

 

Уважно вивчивши конкурсну документацію, цим подаємо на участь у конкурсі свою пропозицію конкурсного відбору:

1.Повне найменування Учасника: ___________________________________________________________________________

2.Адреса Учасника(юридична та фактична):

3. Код ЄДРПОУ_______________________________________________________________

4. Банківські реквізити__________________________________________________________

5. Телефон/факс Учасника: ______________________________________________________

6. Керівник (прізвище, ім’я по батькові)Учасника:

_____________________________________________________________________________                                                                            7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами конкурсу (посада, прізвище, ім’я, по батькові): _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Загальна вартість пропозиції конкурсного відбору (цифрою та прописом)______________

_____________________________________________________________________________ в тому числі ПДВ (цифрою та прописом) ________________________________________________

 

До акцепту нашої пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

        Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Наша пропозиція конкурсного відбору буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення терміну.

        Якщо наша пропозиція конкурсного відбору буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати із Замовником Договір про закупівлю одночасно з договором про забезпечення виконання  зобов`язань за договором про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору відповідно до вимог документації конкурсного відбору та акцептованої пропозиції.

 

_________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи учасника)                                                                                        М.П.

 

 

 

*Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

 

 


ДОДАТОК 2

                                                                                               до конкурсної документації

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ`ЄКТА ЗАКУПІВЛІ:

«Модернізація Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів»

1.     Функціональні вимоги до системи

Ця модернізація спрямована на забезпечення виконання Реєстром наступних функцій:

1) ведення рахунків фізичних осіб та установок викидів підприємств;

2) доступ авторизованих представників через мережу Інтернет до власних рахунків;

3) забезпечення роботи системи захисту Реєстру з 2048-бітними ключами;

4) видача довідок щодо проведення власних операцій, забезпечення варіантного шляху управління зовнішніми та внутрішніми трансакціями щодо власних одиниць:

4а. керування власними одиницями в межах встановлених обмежень;

4б. замовлення адміністраторові реєстру виконання операцій від імені авторизованого користувача;

5) забезпечення підтримки Національного плану розподілу дозволів на викиди (NAP);

6) автоматичного формування звітів про роботу Реєстру;

7) організації можливості взаємодії з різнорівневими системами (розробка програмних інтерфейсів функціональних сервісів).

 

Здійснення модернізації Реєстру спрямовано для забезпечення його безпечної, коректної та ефективної роботи з початку 2013 року в нових умовах, а саме:

 

Найменування

Обґрунтування –джерело інформації згідно п. 7

1.     Забезпечити доведення функціональності Реєстру,

результатів тестування, надійності роботи, інтегрованої системи безпеки та документації до вимог останньої версії стандартів обміну даними (DES), набору процедур, набору інтегрованих тестів, вимогам регулярних звітів (SEF):

1.20,

2.1-2.14, 3.2-3.8,

4.3-4.15, 9.1-9.12

1.1. забезпечити роботу системи захисту Реєстру з 2048-бітними ключами

1.20

1.2. забезпечити повноцінне розгортання всіх трьох середовищ, передбачених регламентами та процедурами (робоче – PROD- Production Environment, тестове -  Reg  - Registry Environment, для розробників – DEV- Developer environment)

2.1-2.14,

9.10, 9.1

1.3. перевірити регламентне виконання всіх процедур

2.1-2.14, 9.12

1.4. забезпечити доступ авторизованих представників через мережу Інтернет до власних рахунків

2.11, 4.9, 9.1

1.5. забезпечити можливість роботи двофакторної ідентифікації авторизованих представників як віддалених користувачів

2.9, 2.11, 4.9, 9.1

1.6. створити інтегровану систему безпеки Реєстру (Decision 24/CP.8 Annex, paragraph 25b and c) та підготувати її для внутрішнього та зовнішнього аудиту

1.20, 2.11, 9.1

1.7. внести необхідні зміни до модулів, що формують регулярні звіти (SEF), забезпечивши внутрішній контроль  та перехресні перевірки

4.3-4.4,

8.1-8.15,

9.9

1.8. забезпечити автоматичне та автоматизоване наповнення та оновлення інформації на публічному сайті Реєстру http://www.carbonunitsregistry.gov.ua

4.10, 9.2

1.9. забезпечити автоматичне формування звітів про роботу Реєстру для публічного веб-сайту,  форуму адміністраторів Реєстру, підготовки звітів SEF та таблиць SIAR для щорічних звітів по кожному періоду дії зобов`язань Кіотського протоколу та періоду уточнень (True-Up)

4.3-4.4, 4.10,       8.1-8.15, 9.2, 9.4, 9.7

1.10. забезпечити автоматичне та автоматизоване отримання інформації з сайту Секретаріату Конвенції, її обробку та використання для наповнення публічного сайту Реєстру:   http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/ua/261.htm http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/en/publication/content/739.htm

4.10, 9.2

2.     Забезпечити умови коректної роботи Реєстру для другого періоду виконання зобов’язань Кіотського періоду та періоду уточнень (True-Up):

1.20,1.8, 9.6, 9.7, 9.9

2.1. забезпечити коректну роботу Реєстру для наявності декількох (двох) обмежень  одночасно (commitment period reserve  CP1 CP2)

4.5, 4.6, 9.6, 9.7

2.2. підготувати нові модулі для формування автоматичних звітів для періоду уточнень

4.5, 4.6, 9.6, 9.7

3. Забезпечити умови коректної та безпечної роботи Реєстру з урахуванням інших механізмів скорочення парникових викидів (підтримка Національного плану розподілу дозволів, внутрішньої системи торгівлі тощо). Послуги з перебудови архітектури системи Реєстру:

5.1-5.10, 6.1-6.3,

7.1-7.5,

9.8

3.1. забезпечити підтримку потреб майбутнього   Національного плану розподілу дозволів на викиди (National Allocation Plan - NAP)

6.1-6.3,

7.1-7.5,

9.8, 9.5

3.2. забезпечити режими роботи, що дозволить ведення рахунків фізичних осіб та операторів установок викидів (підприємств)

6.1-6.3,

7.1-7.5

3.3. організувати для адміністраторів та власників рахунків отримання автоматизованих довідок щодо проведення операцій з власним рахунком

7.5

3.4. забезпечити різні варіанти управління зовнішніми та внутрішніми трансакціями щодо власних одиниць (керування власними одиницями в межах встановлених обмежень або замовлення адміністраторові Реєстру виконання операцій від імені авторизованого користувача)

7.5

3.5. Здійснити переведення другого майданчика на територію Замовника

9.8

3.6. Забезпечити архітектурно можливість регламентного 24-годинного переведення робочого середовища PROD на другий майданчик (у випадку надзвичайних ситуацій, що перешкоджають нормальній роботі Реєстру)

1.20, 2.3, 5.9, 4.3-4.5, 2.3

4. Забезпечити необхідне комп’ютерне обладнання для всіх середовищ та робочих місць адміністраторів Реєстру (згідно специфікації)

1.20

5. Забезпечити ліцензійне програмне забезпечення для нормальної роботи всіх середовищ та робочих місць адміністраторів Реєстру (згідно специфікації)

1.20

 

 

Специфікація серверів та комп’ютерного обладнання для «Модернізації Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів»

Найменування

Кіль-ть

1

Сервер:

- Шасі для монтажу в шафу 19", висота 1юніт, два блока живлення з “гарячою заміною”;

- Не менше ніж 4x3.5" SAS/SATA hot-swap drive bays;

- Два процесора не гірше ніж 8 ядер, частота ядра не менше ніж 2.0ГГц;

- Системна логіка не гірше ніж Intel C602;

- Оперативна пам'ять 4-х канальна не менше ніж 64Гб DDR3-1600 з можливістю встановлення не менше ніж 256Гб DDR3 1600MHz ECC ;

- Контролер дисків не гірше SAS 6Гб/с RAID levels: 0,1,10;

- 4 диска SAS не менше ніж 300Гб 15K rpm

- Не менше двох портів Gigabit Ethernet LAN;

- IP-KVM, виділений Ethernet LAN порт;

- Не менше одного вільного слота PCI-e(x8).

2

2

Сервер:

- Шасі для монтажу в шафу 19", висота 1юніт, два блока живлення з “гарячою заміною”;

- Не менше ніж 4x3.5" SAS/SATA hot-swap drive bays;

- Два процесора не гірше ніж 8 ядер, частота ядра не менше ніж 2.0ГГц;

- Системна логіка не гірше ніж Intel C602;

- Оперативна пам'ять 4-х канальна не менше ніж 64Гб DDR3-1600 з можливістю встановлення не менше ніж 256Гб DDR3 1600MHz ECC ;

- Контролер дисків не гірше SAS 6Гб/с RAID levels: 0,1,10,5,6 512Мб cache;

- 4 диска SATA enterprise не менше ніж 1000Гб 7200 rpm;

- Не менше двох портів Gigabit Ethernet LAN;

- IP-KVM, виділений Ethernet LAN порт;

1

3

Сервер:

- Шасі для монтажу в шафу 19", висота 1юніт, два блока живлення з “гарячою заміною”;

- Не менше ніж 4x3.5" SAS/SATA hot-swap drive bays;

- Два процесора не гірше ніж 6 ядер, частота ядра не менше ніж 2.0ГГц;

- Системна логіка не гірше ніж Intel C602;

- Оперативна пам'ять 4-х канальна не менше ніж 16Гб DDR3-1600 з можливістю встановлення не менше ніж 256Гб DDR3 1600MHz ECC ;

- Контролер дисків не гірше SAS 6Гб/с RAID levels: 0,1,10;

- 4 диска SAS не менше ніж 300Гб 15K rpm

- Не менше двох портів Gigabit Ethernet LAN;

- IP-KVM, виділений Ethernet LAN порт;

- Не менше одного вільного слота PCI-e(x8).

1

4

Сервер:

- Шасі для монтажу в шафу 19", висота 1юніт, два блока живлення з “гарячою заміною”;

- Не менше ніж 4x3.5" SAS/SATA hot-swap drive bays;

- Два процесора не гірше ніж 4 ядра, частота ядра не менше ніж 2.4ГГц;

- Системна логіка не гірше ніж Intel C602;

- Оперативна пам'ять 4-х канальна не менше ніж 32Гб DDR3-1600 з можливістю встановлення не менше ніж 256Гб DDR3 1600MHz ECC ;

- Контролер дисків не гірше SAS 6Гб/с RAID levels: 0,1,10,5,6 512Мб cache;

- 4 диска SAS не менше ніж 300Гб 15K rpm

- Не менше двох портів Gigabit Ethernet LAN;

- IP-KVM, виділений Ethernet LAN порт;

1

5

Дисковий масив:

- Шасі 19” 2 юніта , 12xSAS/SATA Base, два SAS-to-SAS контролера , не менше ніж 4 порта SAS, два блока живлення 1+1 PSU 600W, комплект для монтажу

- 8 дисків SAS не менше ніж 300Гб 15K rpm;

- 4 диска SAS не менше ніж 1000Гб 7200 rpm.

1

6

Джерело безперервного живлення з потужністю не менше 3000 VA

3

7

Акумуляторна батарея сумісна з ДБЖ APC 3000 з ємкістю не менше 480 Ач

16

8

Персональне мобільне  обчислювальне місце з конфігурацією не нижче:

Екран - діагональ не менше 15,6""

Процессор ядер - два потоків - чотири, частота не менше 2,1GHz, або еквівалент

Пам'яті оперативної не менше 4GB

Накопичувач HDD не менше 500GB

Операційна система 32-bit Windows 7 Home basic Rus, або еквівалент "

3

9

Персональне обчислювальне місце з конфігурацією не нижче:
Процессор ядер два, частота не менше 2,5 GHz, або еквівалент
Накопичувач HDD не менше 250GB
Пам'яті оперативної не менше 2GB
Блок живлення з потужністю не менше 400W
Привід для зчитування та запису дисків DVD-RW
Операційна система Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-bit Rus
мишка, клавіатура в комплекті

1

10

Монітор з діагональю не менше 21,5" дюймів та розподільною здатністю не менше 1920х1080 пікселів

1

 

Специфікація ліцензійного спеціалізованого програмного забезпечення MS, Oracle та IBM,  антивірусного програмного забезпечення для «Модернізації Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів»

 

Найменування

Кіль-ть

 

Microsoft

 

1

WinSvrStd 2012 RUS OLP 2Proc (або еквівалент)

5

2

WinSvrCAL 2012 RUS OLP DvcCAL (або еквівалент)

15

3

SharePointIntrntSitesStd 2010 RUS OLP (або еквівалент)

1

4

SQLSvrStdCore 2012 RUS OLP 2Lic CoreLic (або еквівалент)

4

 

Oracle

 

5

Ліцензії на программе забеспечення Oracle Standard Edition CPU lic (або еквівалент)

4

6

Ліцензії на технічну підтримку Oracle Standard Edition CPU  lic 1Y Support (або еквівалент)

4

7

Ліцензії на программе забеспечення Oracle WebLogic Server Standard Edition CPU lic (або еквівалент)

2

8

Ліцензії на технічну підтримку Oracle WebLogic Server Standard Edition CPU lic 1Y Supp (або еквівалент)

2

9

Ліцензії на технічну підтримку Oracle Linux Network Per System 1Y Support (або еквівалент)

3

10

Ліцензії на технічну підтримку Oracle VM Premier Per System 1Y Support  (або еквівалент)

3

 

 

 

11

IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery Entry Terabyte (1-100) license + sw subscription & support 12 months (або еквівалент)

3

12

Антивірусне програмне забезпечення Kaspersky BusinessSpace Security Base 1 year (або еквівалент)

10

13

CISCO SMART-NET CON-SNT-AS1BUNK9 SMARTNET 8X5XNBD ASA5510 w/ 50 VPN Peers, 3 FE, 3DES/AES (або еквівалент)

2

 

2. Врахування вимог чинного законодавства

Робота Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових

газів України (далі – Реєстр) повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових документів, а саме:

- Закону України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 29.10.1996 р. № 435/96-ВР;

- Закону України «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату» від 04.02.2004 р. № 1430-IV;

- постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. № 504 «Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2008 р. № 1028-р «Про введення в обіг одиниць (частин) установленої кількості»;

- Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 р. № 346-р;

- Указу Президента України від 13.04.2011   № 455/2011 «Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України»,

- Указу Президента України від 20.07.2007 р. № 658/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про стан та проблеми імплементації Україною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»;

- нотаток до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від Допоміжного органу для консультування з наукових та технічних питань  РКЗК ООН від 13.05.2005 р. «Перевірки, які виконуються міжнародним журналом трансакцій».

3. Вимоги до складу і параметрів інформаційно-технічних засобів

На поточний момент Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України працює у наступному апаратно-програмному середовищі:

архітектурна побудова Реєстру.

Система функціонує за схемою, яка надана на малюнку 1.

Малюнок 1. Архітектура системи

Архітектурно система складається з трьох інформаційно-програмних комплексів, кожен з яких пов’язаний з відповідним середовищем ITL та відповідними каналами зв’язку:

·         основний майданчик;

·         резервний майданчик;

·         майданчик для тестування.

Основний майданчик є головним інструментом для забезпечення роботи  Державного агентства екологічних інвестицій України у рамках Кіотського протоколу. У разі відмови програмної чи апаратної частини на основній площадці систему передбачено переключати на резервну площадку. Таким чином забезпечується безперебійна роботу всієї системи.

Площадка для тестування призначена для проведення тестів з новим обладнанням, новими версіями програмного забезпечення, а також для проведення навчання або демонстрацій.

Кожна площадка складається з трьох вузлів:

·         сервер бази даних;

·         сервер застосувань;

·         робоче місце адміністратора.

Сервер бази даних призначений для зберігання даних щодо операцій  та  стану рахунків у Реєстрі. У якості програмного забезпечення для СКДБ використовується платформа Oracle. Фізично кожна площадка має окремий сервер БД, але дані в серверах основної та резервної площадок постійно синхронізуються за допомогою технології Oracle Data Guard, забезпечуючи зберігання даних на випадок відмови однієї площадки.

Сервер застосувань призначений для обробки даних, забезпечення доступу до серверів ITL, а також для забезпечення доступу користувачам системи до функціональних елементів системи. У якості програмного забезпечення використовується платформи WebLogic.

Робоче місце адміністратора  являє собою браузер Internet Explorer, за допомогою його адміністратор має можливість приєднатись до серверу застосувань та виконати необхідні операції в системі.

  Склад апаратних засобів.

        Для забезпечення безперебійного функціонування системи використовується наступне апаратне забезпечення:

Найменування компонента

Специфікація

Кількість, основний майданчик

Кількість, резервний майданчик

Веб-сервер/ сервер застосувань

2-x процесорний IBM x3650 Xeon 2,3 GHz, RAM 4 GB, HDD 2x73 GB RAID1

1

1

Сервер баз даних

2-x процесорний IBM x3650 Xeon 2,3 GHz, RAM 8 GB, HDD 2x146GB RAID1+ 4x146GB RAID10,  типу internal IBM Gen5 36/72GB SCSI Tape Drive

1

1

Сервер резервний/  тестовий

2-x процесорний IBM x3650 Xeon 2,3 GHz, RAM 8 GB, HDD 2x146GB RAID1+ 4x146GB RAID10

1

0

Пристрій резервування даних

Стример LTO Gen2 200/400 GB SCSI Tape Drive

1

0

Мережний екран

Брандмауер Cisco ASA5510-BUN-K9, 4 Etherner, 3DES/AES

1

1

Комутатор демілітаризованої зони

Cisco WS-CE500G-12TC, 8 10/100/1000BT and 4 10/100/1000BT

1

1

Пристрій безперебійного живлення

APC Smart UPS 3000VA, rack mount

1

1

 

4.Ліцензійне програмне забезпечення, що використовується у системі

Комплекс працює на наступному ліцензійному програмному забезпеченні:

основний елемент програмного забезпечення Community Registry (CR) було розроблено для  реалізації Європейської системи ETS ЄC.  Програмне забезпечення сумісне зі стандартами обміну даними (DES), обовязковими  для  Кіотського протоколу.

CR має необхідну функціональність для виконання усіх функцій роботи з одиницями Кіотського протоколу, організації процесів  з використанням XML-повідомлень і веб-сервісів, як зазначено в документі ООН DES. Крім того,  CR  також містить інші необхідні засоби  24-годинного очищення від незавершених трансакцій, перевірка стану рахунків, синхронізація часу, реєстрації процесів (включаючи журнал трансакцій,  журнал погодження (реконсіляцій), журнал внутрішнього аудиту та архів повідомлень), а також класифікатори різних форматів ідентифікаторів, зазначених у документах ООН DES.

 

Інше ліцензійне програмне забезпечення, що використовується у системі:

Найменування

Місце впровадження

Кіль-кість

1

Антивірусне програмне забезпечення Kaspersky Business Space Security, строком дії 1 рік

Всі сервери та робочі місця членів робочої групи

10

2

Програмний сервер застосувань Oracle WebLogic Server Standard Edition Processor License + Support 12 Months

Веб-сервер/ сервер застосувань основного майданчика

2

3

Система управління базами даних Oracle Database 11g Standard Edition One Processor License + Support 12 Months

Сервер баз даних основного майданчика

2

4

Поновлення технічної підтримки ліцензії на  IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS

Всі сервери

60

5

Поновлення технічної підтримки ліцензії на 

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS

Всі сервери

40

5.     Вимоги до документації

Документація на модернізований програмний комплекс повинна включати:

         керівництво користувача по встановленню та адмініструванню;

         керівництво для  адміністраторів;

         керівництва по роботі користувачів.

Повинна бути оновлена вся регламентна інформація щодо Реєстру, яка має надаватися до Міжнародного журналу трансакцій та Секретаріату РКЗК ООН про зміну клімату згідно з нормативами внесення змін (українською/англійською мовою):

1.     Version_Change_Management

2.     Time_Validation_Plan

3.     Security_Plan

4.     Roles_And_Responsibilities

5.     Operational_Plan

6.     Manual_Intervention

7.     Disaster_Recovery

8.     Change Management Procedure

9.     Application_Logging_Plan

10.  Readiness Questionnaire

Документи подаються на електронних носіях.

6.            Вимоги до надання послуг з навчання користувачів

У процесі впровадження заходів з модернізації Реєстру повинні надаватися консультаційні послуги з навчання обслуговуючого персоналу, а саме:

– навчання адміністраторів Реєстру правилам обслуговування програмного забезпечення,  правилам налаштування прав доступу та ролей, забезпеченню інформаційної безпеки даних.

У процесі впровадження повинні надаватися консультаційні послуги з навчання користувачів системи, а саме:

– навчання користувачів  повному циклу роботи  в межах функціональних можливостей системи, необхідних для виконання користувачами своїх службових обов’язків.

У процесі створення та впровадження мають бути підготовлені та передані замовнику необхідні навчальні матеріали (презентації, інструкції тощо).

 

 

7.            Вимоги до гарантійного обслуговування програмного забезпечення та серверного обладнання

Виконавець має передбачити у пропозиції надання послуг сервісного обслуговування і технічної підтримки програмного забезпечення системи до 31 грудня 2013 року, які включають:

–  консультування обслуговуючого персоналу, відповідального за обслуговування та функціонування програмного забезпечення;

– виправлення у погоджений з Замовником строк і за власний рахунок ймовірних помилок у програмному забезпеченні;

–  інформування про випуск нових версій та оновлень (update) базового програмного забезпечення, запропонованого Виконавцем та про особливості цих версій та оновлень.

Має бути забезпечена Технічна підтримка серверного обладнання від виробника протягом 3 років. Час відгуку в робочі дні (з 9-00 до 18-00) не більше 8 годин. Термін відновлення обладнання, яке вийшло з ладу, на теріторії Замовника не пізніше наступного робочого дня.

8.     Довідкові матеріали (обґрунтування та джерела інформації)

Розділ 1. Основні стандарти реєстрів Кіотського протоколу Data Exchange Standarts- DES).

Номер обґрунту

вання,

джерело інформа

ції

 

Name

 

Title

 

Version

 

Content type

 

Subject

 

Date Received

1

1

DES Annex A (line numbers)

DES Annex A 'Glossary of Terms'

01.01.2012

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

2

DES Annex A

DES Annex A 'Glossary of Terms'

01.01.2012

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

3

DES Annex B

DES Annex B 'Web Services and Functions for Transaction Processing'

01.01.2003

Procedure

Data Exchange Standards

11.05.2010

1

4

DES Annex C (line numbers)

DES Annex C 'Web Services and Functions for Reconciliation'

01.01.2001

Procedure

Data Exchange Standards

23.03.2010

1

5

DES Annex C

DES Annex C 'Web Services and Functions for Reconciliation'

01.01.2001

Procedure

Data Exchange Standards

23.03.2010

1

6

DES Annex D (line numbers)

DES Annex D 'Web Services for Administrative Processes'

01.01.2012

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

7

DES Annex D

DES Annex D 'Web Services for Administrative Processes'

01.01.2012

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

8

DES Annex E

DES Annex E 'List of Checks and Response Codes for Message Processing'

01.01.2010

Procedure

Data Exchange Standards

16.12.2010

1

9

DES Annex F

DES Annex F 'Definition of Identifiers'

01.02.2012

Procedure

Data Exchange Standards

04.08.2010

1

10

DES Annex G (line numbers)

DES Annex G 'List of Codes'

01.01.2001

Procedure

Data Exchange Standards

21.08.2008

1

11

DES Annex G

DES Annex G 'List of Codes'

01.01.2001

Procedure

Data Exchange Standards

21.08.2008

1

12

Annex H

DES Annex H 'Registry Initialization -- Functional Test Plan'

01.01.2003

Procedure

Data Exchange Standards

13.09.2012

1

13

DES Annex I (line numbers)

DES Annex I 'Messaging Service Specifications'

01.01.2012

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

14

DES Annex I

DES Annex I 'Messaging Service Specifications'

01.01.2012

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

15

DES Annex K (line numbers)

DES Annex K 'Description Language (WSDL) Documentation'

01.01.2001

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

16

DES Annex K

DES Annex K 'Description Language (WSDL) Documentation'

01.01.2001

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

17

DES Annex L (line numbers)

DES Annex L 'WSDL Examples and Instructions'

01.01.2001

Procedure

Data Exchange Standards

29.11.2006

1

18

DES Annex M (line numbers)

DES Annex M 'EU-ETS Supplementary Scheme Web Service Documentation'

1.0

Procedure

Data Exchange Standards

07.04.2009

1

19

DES Annex M

DES Annex M 'EU-ETS Supplementary Scheme Web Service Documentation'

1.0

Procedure

Data Exchange Standards

07.04.2009

1

20

DES_full

DES full (including Annexes)

01.01.2009

Procedure

Data Exchange Standards

13.09.2012

1

21

DES_main

DES Main (without annexes)

01.01.2009

Procedure

Data Exchange Standards

13.09.2012

 

Розділ 2. Основні процедури роботи  реєстрів Кіотського протоколу.

 

 Номер обґрунтування,

джерело інформації

 

Name

Version

 

Title

2

1

UNFCCC - Change Management Procedure

 

Common Operational Procedure - Change Management

2

2

UNFCCC - Incident Management

1.0

Common Operational Procedure - Incident Management

2

3

UNFCCC - Registry Off Line and On Line - Production ITL Procedure

1.0

ITL Procedure - Registry Off Line and On Line - Production Maintenance

2

4

SSL Certificate Renewal

2.0

SSL Certificate Renewal

2

5

UNFCCC - Problem Management

1.0

Common Operational Procedure - Problem Management

2

6

True-up Period Report Procedure

1.0

True-up Period Report Procedure

2

7

UNFCCC - Retirement Reversal Procedure

0.21

Common Operational Procedure - Retirement Reversal Procedure

2

8

UNFCCC - Release Management Procedure

1.0

Common Operational Procedure - Release Management Procedure

2

9

UNFCCC - Procedure for secure caller authentification - PIN

1.0

ITL Procedure - Secure Caller Authentification - PIN

2

10

UNFCCC - Procedure SSL Certificate Renewal

1.0

ITL Procedure - SSL Certificate Renewal

2

11

UNFCCC - Securing Registry Systems Procedure.v1.05

1.05

Securing Registry Systems Procedure

2

12

UNFCCC - Reconciliation Failure Type Catalogue v2.0

2.0

Common Operational Procedure - Reconciliation Failure Type Catalogue

2

13

UNFCCC - Reconciliation Procedure

1.0

Common Operational Procedure - Reconciliation

2

14

UNFCCC - Voluntary Cancellation Reversal Procedure

40909

Common Operational Procedure - Voluntary Cancellation Reversal

Розділ 3. Основні тести роботи  реєстрів Кіотського протоколу.

Номер обґрунтуван

ня, джерело інформації

 

Name

 

Title

 

Contenttype

 

Subject

 

Version

KP Annex 1 Party

3

1

CITLandTests-v1.5

CITL and Tests

Manual

Testing

 

EC

3

2

FRAGTEST - Test Report 1 for [country name]

Coordinated Testing of Large Transactions - Test report 1

Template

Testing

 

-

3

3

FRAGTEST - Test Report 2 for [country name

FRAGTEST - Test Report 2 template

Template

Testing

 

-

3

4

FRATEST-RegTestReport_v03

Fragmentation Testing Registry Test Report

Manual

Testing

0.3

-

3

5

LargeTransactionsTest_v.3.0

Large Transactions Test

Manual

Testing

3.0

-

3

6

Registry Testing Cycle - v1.2

Registry Testing Cycle

Manual

Testing

 

-

3

7

Sandbox limits v1.0a

Sandbox limits

Manual

Testing

1.0a

-

3

8

Sandbox-initial-values-1.1

Sandbox initial values

Manual

Testing

 

-

 

 

Розділ 4. Основні документи системи оцінювання реєстрів  Кіотського протоколу, стандартна процедура  (Standart Independent Assesment Report  - SIAR) та процедура періоду уточнень (True Up Period Assessment).

Номер обґрунту

вання,

джерело інформації

 

Name

 

Title

 

Version

 

Contenttype

 

Subject

 

Date Received

4

1

SIAR - COI - Confidentiality v4.7

SIAR - COI - Confidentiality

4.7

Memo

Registry Assessment

 

4

2

SIAR Consultation Form on SIAR Assessment Draft Part 2 2012

SIAR Consultation Form on SIAR Assessment Draft Part 2

4.7

Template

Registry Assessment

01.01.2012

4

3

SIAR Part 1 Assessment Report Template 2012

SIAR Part 1 Assessment Report Template

4.7

Template

Registry Assessment

01.01.2012

4

4

SIAR Part 2 Assessment Report Template 2012

SIAR Part 2 Assessment Report Template

4.7

Template

Registry Assessment

01.01.2012

4

5

True Up Period Assessment Report Template_v1.0

True Up Period Assessment Report Template

1.0

Template

Registry Assessment

28.09.2012

4

6

True-up Period Report Procedure

True-up Period Report Procedure

1.0

Procedure

Registry Assessment

28.09.2012

4

7

SIAR Assessment Guidance 2012

SIAR Assessment Guidance

4.7

Manual

Registry Assessment

01.01.2012

4

8

SIAR Reporting Requirements for ITL 2012

SIAR Reporting Requirements for ITL 2012

4.7

Manual

Registry Assessment

01.01.2012

4

9

SIAR Reporting Requirements and Guidance for Registries 2012

SIAR Reporting Requirements and Guidance for Registries 2012

4.7

Manual

Registry Assessment

01.01.2012

4

10

SIAR Publicly Available Information Guidance 2012

SIAR Publicly Available Information Guidance 2012

4.7

Manual

Registry Assessment

01.01.2012

 

 

 

Розділ 5. Основні документи опису єдиного Європейського реєстру CSEUR.

 

  Номер обґрунтування,

джерело інформа

ції

 

Name

 

Title

5

1

CSEUR - Readiness Questionnaire v1.1

CSEUR - Readiness Questionnaire v1.1.doc

5

2

CSEUR - Manual_Interventionv1.1

CSEUR - Manual_Interventionv1.1.doc

5

3

CSEUR - Application_Logging_Plan v1.1

CSEUR - Application_Logging_Plan v1.1.doc

5

4

CSEUR - Operational_Plan_v1.1

CSEUR - Operational_Plan_v1.1.doc

5

5

CSEUR - Roles_And_Responsibilities_V1.1

CSEUR - Roles_And_Responsibilities_V1.1.doc

5

6

CSEUR - Change Management ProcedureV1.1

CSEUR - Change Management ProcedureV1.1.doc

5

7

CSEUR - Security_Plan_ v1.1

CSEUR - Security_Plan_ v1.1.doc

5

8

CSEUR - Version_Change_Management_v1.1

CSEUR - Version_Change_Management_v1.1.doc

5

9

CSEUR - Disaster_Recovery_v1.1.

CSEUR - Disaster_Recovery_v1.1.doc

5

10

CSEUR _Time_Validation_Plan v1.1

CSEUR _Time_Validation_Plan v1.1.doc

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Основні документи регламенту роботи європейських реєстрів.

 

Номер обґрунту

вання,

джерело інформації

 

NameUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).blankblank

6

1

Commission Regulation of 18 November 2011 establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2013, and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2010

6

2

Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2011

6

3

Consolidated version of Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured system of registries amended by Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007, Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 and Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2011

 

 

Розділ 7. Типові документи на рівні Європейського реєстру країни – сторони Кіотського протоколу  (на прикладі Сполученого королівства) для формування відповідних документів Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України.

 

Номер обґрунтування,джерело інформації

 

Назва документу

 

Назва файлу

7

1

The EU Emissions Trading System: Preparing for Phase III (and implementation of Phase II)

1016-euets-preparing-phase-III.pdf

7

2

The UK’s National Implementation Measures for Phase III of the EU Emissions Trading System As submitted to the European Commission

3846-uk-nat-imp-measures-phase3-euets.pdf

7

3

Indicative EU ETS Milestones for 2012: preparing for Phase III (2013 – 2020)

6031-eu-ets-milestones-2012.pdf

7

4

EU ETS Registry Newsletter Issue 02 May 2012 EU Emissions Trading System (EU ETS) New Union Registry Edition

C12057_attach1.pdf

7

5

Emissions Trading Scheme Single Consolidated EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) and Kyoto Protocol Registry, known as the Union Registry operated, maintained and made available by the European Commission’s Central Administrator Terms and Conditions for Accounts under the jurisdiction of the UK  administered by the Environment Agency  Version 1.1: 20 June 2012

Union_Registry_Terms_Final_1_1_20_June_12.pdf

 

Розділ 8. Основні документи опису стандартного електронного формату Standart Electronic Format (SEF), що містить обов’язкову  підсумкову інформацію щодо роботи Реєстру  за рік.

 

Номер обґрунту

вання,

джерело інформації

 

Назва документу

 

Назва файлу

8

1

SEF Options for Parties

SEF Options for Parties 1.0.pdf

8

2

SEF Application

SEF Application.doc

8

3

User's guide SEF v.1.2

User's guide SEF v.1.2.pdf

8

4

User's guide SEF v.1.2.1.

User's guide SEF v.1.2.1.doc

8

5

SEF Technical Specification 1.4-TC

SEF Technical Specification 1.4-TC.doc

8

6

SEF Technical Specification 1.3

SEF Technical Specification 1.3.doc

8

7

SEF Technical Specification 1.2

SEF Technical Specification 1.2.pdf

8

8

SEF Technical Specification 1.1

SEF Technical Specification 1.1.pdf

8

9

SEF v.1.2.xls

SEF v.1.2.xls

8

10

pwd

pwd.txt

8

11

SEF.cfg

SEF.cfg

8

12

Technical-Guidance-SEF-v0.2

Technical-Guidance-SEF-v0.2.doc

8

13

Impact Assessment SEF Community Registry-Innofactor

Impact Assessment SEF Community Registry-Innofactor .doc

8

14

Impact Assessment SEF 0.2

Impact Assessment SEF 0.2.doc

8

15

Submission of SEF to UNFCCC V0.2

Submission of SEF to UNFCCC V0.2.doc

 

Розділ 9. Основні документи 14 форуму Адміністраторів реєстру.

 

Номер обґрунту

вання,

джерело інформації

 

Назва документу

9

1

Security Measures in Registry Systems

9

2

Information to be made public by RSAs

9

3

Lessons_Learned_Part1_0.1_ (ISO)

9

4

SIAR_2012_v0.2

9

5

CSEUR and service desks_BL

9

6

CP2 WG_v0.2

9

7

CP2 tests and rehearsals - V2

9

8

Carbon Market Developments

9

9

RSA_Forum_2012_SEF_SEF_Testing

9

10

Lessons_Learned_Part2_0.1

9

11

ITL_Operations_0.2

9

12

ITL Common Operational Procedures_0.1

 

 

               

 

Павліченко Юлія

версія для друку