Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Державні закупівлі » Документація конкурсних торгів

Конкурсна документація 11.10.2012

Державне агентство екологічних інвестицій України

  

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням комісії з конкурсного відбору

протокол засідання № 4 від 11.10.2012

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ З КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 

__________________ В.Ю. Пожарський                  

                                                                   

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Об`єкт закупівлі: послуги із Міжнародної технічної експертизи (аудит) згідно з вимогами договору продажу одиниць (частин) установленої кількості, укладеного із компанією 1

 

 

 

м. Київ – 2012

 


Зміст

конкурсної документації

1.                 Загальні положення

1.1  Терміни, які вживаються в конкурсній документації

1.2  Інформація про замовника конкурсного відбору

1.3  Інформація про об’єкт закупівлі

1.4  Недискримінація учасників

1.5  Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

1.6  Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

 

2.                 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації

 

3.                 Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1  Оформлення пропозиції конкурсного відбору

3.2  Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

3.3  Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору про закупівлю

3.4  Строк дії пропозиції конкурсного відбору.

3.5  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта закупівлі

3.6  Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

 

4.                 Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1  Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

4.2  Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

 

5.     Розгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1  Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

5.2  Виправлення арифметичних помилок

5.3  Відхилення пропозицій конкурсного відбору

5.4  Відміна замовником конкурсу.

 

6.                 Укладання договору про закупівлю

 

Додатки

Додаток 1    ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ

Додаток 2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ`ЄКТА ЗАКУПІВЛІ

Додаток 3 ПРИНЦИПИ ТЕХНІЧНОГО АУДИТУ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ З ОЗЕЛЕНЕННЯ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ПРОДАЖУ ОДИНИЦЬ (ЧАСТИН) УСТАНОВЛЕНОЇ КІЛЬКОСТІ

Додаток 4 ОБСЯГ ПРОЕКТІВ ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МІЖНАРОДНІЙ ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

1.                 Загальні положення

1.1  Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 672 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  (далі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком.

1.2  Інформація про замовника конкурсного відбору

Повне найменування - Державне агентство екологічних інвестицій України.

Місцезнаходження - м. Київ, вул. Урицького, 35, 03035.

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Павліченко Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу фінансового планування, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, телефон  (044) 594-91-38 , julia0880@ukr.net

Новосад Роман Ігорович – начальник Відділу впровадження проектів схеми зелених інвестицій, м. Київ, вул. Урицького, 35, тел. 594-91-26.

1.3  Інформація про об’єкт закупівлі

Найменування об’єкта закупівлі - послуги із Міжнародної технічної експертизи (аудит) згідно з вимогами договору продажу одиниць (частин) установленої кількості, укладеного із компанією 1.

Строк надання послуг – весь період дії договору про продаж одиниць (частин) установленої кількості.

1.4  Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсному відборі на рівних умовах.

1.5  Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсного відбору

Валютою пропозиції конкурсного відбору є гривня. 

1.6  Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсного відбору

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

 

2.     Порядок внесення змін та надання роз'яснень до конкурсної документації

За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі учасник має право не пізніше ніж за три календарні дні до дати розкриття пропозицій конкурсного відбору звернутися до замовника, який зобов’язаний подати їх протягом трьох календарних днів у письмовій формі.

Інформація про будь-яку зміну умов конкурсного відбору доводиться до відома всіх учасників не менш як за п’ять календарних днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-порталі замовника. У такому разі замовник зобов’язаний продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору не менш як на п’ять календарних днів.

 

 

3.                 Підготовка пропозицій конкурсного відбору

3.1  Оформлення пропозиції конкурсного відбору

Пропозиція конкурсного відбору подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсного відбору. 

Пропозиція конкурсного відбору запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати 22 жовтня 2012 року до 1200" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору").

Документи пропозиції конкурсного відбору мають бути подані в послідовності, визначеній пунктом 3.2 цієї документації, та реєстр наданих документів.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

3.2  Зміст пропозиції конкурсного відбору учасника

Для участі в конкурсі учасник подає пропозицію конкурсного відбору, яка, зокрема, містить:

1)      копії установчих документів, а також фінансової звітності за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою (для юридичних осіб);

2)      копію довідки про взяття на облік платника податків;

3)      довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (документальне підтвердження наявності обладнання);

4)      довідку про виконання аналогічних договорів (копії договорів);

5)      довідки банків, у яких відкрито рахунки учасника, про відсутність заборгованості за кредитами;

6)      проект договору про закупівлю, який повинен містити істотні умови;

7)      договір про забезпечення конкурсної пропозиції;

8) відповідно або оригінал платіжного доручення з відміткою банку або оригінал банківської гарантії або оригінал поруки, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції, запечатується в одному конверті, не прошивається, а вкладаються в конверт окремо;

9) підтвердження того, що учасник має представництва в Японії, Німеччині та Україні.

 

3.3   Забезпечення конкурсної пропозиції. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Забезпечення конкурсної пропозиції – надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсного відбору шляхом укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції у виді або застави грошових коштів або банківської гарантії або поруки у розмірі 120 000,0 грн.

Умови надання забезпечення конкурсної пропозиції. Учасник письмово звертається до замовника для укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції, в якому визаначені умови надання забезпечення конкурсної пропозиції, але не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Разом з пропозицією конкурсного відбору учасник надає відповідно або оригінал платіжного доручення з відміткою банку або оригінал банківської гарантії або оригінал поруки, що підтверджує забезпечення конкурсної пропозиції.

Усі витрати, пов’язані з забезпеченням конкурсної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

 

Забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю шляхом укладення договору про забезпечення виконання зобов’язань за договором у виді або застави грошових кошитів або банківської гарантії або поруки у розмірі 120 000,0 грн.

Умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю. У разі визначення учасника переможцем конкурсу, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник одночасно з договором про закупівлю укладає з переможцем договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю.

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсного відбору визначаються у договорі про забезпечення конкурсної пропозиції, умови повернення чи неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю визначаються у договорі  про виконання зобов’язань за договором.

3.4  Строк дії пропозиції конкурсного відбору

Пропозиції конкурсного відбору вважаються дійсними протягом 150 днів з дати розкриття пропозицій конкурсного відбору.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсного відбору.

3.5  Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики об’єкта  закупівлі

Учасники конкурсу повинні надати в складі пропозиції конкурсного відбору документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсно відбору учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до об’єкту закупівлі відповідно до  Додатку 2.

3.6  Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсного відбору учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсного відбору до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення конкурсної пропозиції. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсного відбору враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсного відбору.

4.                 Подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору

4.1  Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору

Спосіб подання пропозицій конкурсного відбору.  Особисто або поштою

У разі подання пропозиції конкурсного відбору особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде подавати пропозицію та назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 594-91-15.

Місце подання пропозицій конкурсного відбору. 03035, м. Київ, вул.Урицького, 35,        к. 630

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсного відбору (дата, час). 22.10.2012 об 1000 годині.

Пропозиції конкурсного відбору, які надійшли до замовника після закінчення строку їх подання, не розглядаються та повертаються учаснику.

 

4.2  Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору

Місце розкриття пропозицій конкурсного відбору. 03035, м.Київ, вул. Урицького, 35, актова зала

Дата та час розкриття пропозицій конкурсного відбору. 22.10.2012 об 1200 годині.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсного відбору не є підставою для відмови в розкритті, розгляді або відхиленні його пропозиції конкурсного відбору.

Для участі у процедурі  розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення Міністерства, де розташоване приміщення Держекоінвестагентства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер  (044)594-91-15 .                                                                                                                                                      

Повноваження представника учасника підтверджується одним, або декількома із зазначених нижче документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору та паспортом.

Під час розкриття пропозицій конкурсного відбору перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених пунктом 9 Порядку, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору.

Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору складається комісією з конкурсного відбору у день розкриття пропозицій конкурсного відбору та повинен містити відомості про найменування учасника, його місцезнаходження, ціну пропозиції конкурсного відбору, об’єкт закупівлі, інформацію про наявність необхідних документів, передбачених пунктом 3.2 конкурсної документації. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору підписується членами комісії з конкурсного відбору та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору. Завірена підписом голови комісії з конкурсного відбору та скріплена печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі замовника.

 

5.                 Розгляд, оцінка пропозицій конкурсного відбору та визначення переможця конкурсного відбору

5.1  Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсного відбору із зазначенням питомої ваги критерію

Комісія з конкурсного відбору визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у конкурсній документації.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсного відбору.

Оцінка пропозиції конкурсного відбору здійснюється на основі наступного критерію:

ціна пропозиції конкурсного відбору

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсного відбору визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів по критерію:

Найменування критеріїв

Бали

Ціна

100

Всього

100

 

Переможцем обирається учасник, пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу сумарну кількість балів.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиція конкурсного відбору, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсного відбору визначається за формулою:

Б обчисл  = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсного відбору, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  "Ціна".

Переможцем визначається учасник, Пропозиція конкурсного відбору якого набрала найбільшу кількість балів.

5.2  Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсного відбору під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсного відбору. 

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

5.3  Відхилення пропозицій конкурсного відбору

Комісія з конкурсного відбору відхиляє пропозицію конкурсного відбору учасника у разі: невідповідності її умовам конкурсної документації.

5.4  Відміна замовником конкурсу.

 Замовник відміняє конкурс у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі; відхилення всіх пропозицій конкурсного відбору.

6.                 Укладання договору про закупівлю

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсного відбору, що визнана найбільш вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повинен надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати конкурсу та опублікувати повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, оголошення про результати конкурсу на веб-порталі.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

З переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору, але виключно після того, як переможець буде визначений прийнятним для сторони договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів, укладеного Нацекоінвестагентством, крім випадку отримання раніше такої прийнятності.

Одночасно з договором про закупівлю замовник укладає з переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю (якщо вимагається).

Замовник протягом трьох робочих днів з дня підписання договору оприлюднює на веб-порталі оголошення про результати проведення конкурсного відбору, яке повинно містити інформацію про найменування замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування об’єкта конкурсного відбору, найменування переможця конкурсу, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, дату укладення договору, суму, визначену в договорі.

 


ДОДАТОК 1

                                                                                               до конкурсної документації

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА ЗАКУПІВЛЮ_________________________________________________

                                                                     (зазначити об’єкт закупівлі)

Уважно вивчивши конкурсну документацію, цим подаємо на участь у конкурсі свою пропозицію конкурсного відбору:

1.Повне найменування Учасника: ___________________________________________________________________________

2.Адреса Учасника(юридична та фактична):_____________________________________

3. Код ЄДРПОУ_____________________________________________________________     

4. Банківські реквізити_______________________________________________________

5. Телефон/факс Учасника:____________________________________________________

6. Керівник (прізвище, ім’я по батькові)Учасника:

___________________________________________________________________________                                                                           

7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами конкурсу (посада, прізвище, ім’я, по батькові): _____________________________________________________________________________________________________

8. Загальна вартість пропозиції конкурсного відбору (цифрою та прописом)_______________________________________ в тому числі ПДВ (цифрою та прописом) ________________________________________________

 

До акцепту нашої пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

        Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 150 днів з дня розкриття пропозицій конкурсного відбору. Наша пропозиція конкурсного відбору буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення терміну.

        Якщо наша пропозиція конкурсного відбору буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати із Замовником Договір про закупівлю одночасно з договором про забезпечення виконання  зобовязнаь за договором про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору відповідно до вимог документації конкурсного відбору та акцептованої пропозиції, але виключно після того, як нас буде визначено прийнятним для сторони договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів, укладеного Нацекоінвестагентством, крім випадку отримання раніше такої прийнятності.

 

_________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи учасника)                                                                                        М.П

 

*Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

                                                                                               до конкурсної документації

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ`ЄКТА ЗАКУПІВЛІ

 

Технічне завдання

 

1.      Назва послуги: «послуги із Міжнародної технічної експертизи (аудит) згідно з вимогами договору продажу одиниць (частин) установленої кількості, укладеного із компанією 1» (далі - послуги із Міжнародної технічної експертизи).

 

2.      Підстави для надання послуги: Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 29.10.1996 р. № 435/96-ВР, Закон України «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату» від 04.02.2004 р. № 1430-IV, Меморандум про співпрацю з впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського Протоколу згідно зі Статтями 6 та 17 Кіотського Протоколу від 14 липня 2008 року між Україною та Японією, Керівництво для впровадження схеми зелених інвестицій (СЗІ) від 18 березня 2009 року, Договір продажу одиниць (частин) установленої кількості укладений між Національним агентством екологічних інвестицій України та компанією 1, постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. № 221 «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату», постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 348 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів».

3.    Мета і призначення послуг: виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу та Договору продажу одиниць (частин) установленої кількості укладеного між Національним агентством екологічних інвестицій України та компанією 1. 

4.      Якісні характеристики.

Принципи, методологія та порядок надання послуг з Міжнародної технічної експертизи  містяться в документі «Принципи Технічного Аудиту для Технічного Аудиту Діяльності з Озеленення згідно з Договором продажу одиниць (частин) установленої кількості», що наводяться в додатку 3 конкурсної документації. 

5.            Кількісні характеристики.

Обсяг проектів, що підлягають Міжнародній технічній експертизі наводиться в   додатку 4 конкурсної документації. У разі внесення змін та доповненнь в перелік проектів погоджених Державним агентством екологічних інвестицій України та компанією 1 відповідні зміни вносяться до переліку проектів, що підлягають Міжнародній технічній експертизі.

6.    Очікувані результати:

Результати наданих послуг будуть використовуватись для підтвердження належного виконання Державним агентством екологічних інвестицій України своїх зобов’язань за Договором продажу одиниць (частин) установленої кількості укладеного між Національним агентством екологічних інвестицій України та компанією 1.

7.    Порядок  приймання  наданих  послуг:

Приймання послуг та її етапів здійснюється на підставі двосторонніх актів здавання-приймання послуг.

8.         Вимоги до звітної документації:  підсумкові  документи  повинні  бути  надані  на паперових та електронних носіях.


ДОДАТОК 3

                                                                                               до конкурсної документації

 

 

Technical Assessment Guidelines

for the Technical Assessment of the Greening Activities

Under the Agreement for Sales of Assigned Amount Units

 

ПРИНЦИПИ технічного аудиту

для Технічного Аудиту Діяльності з Озеленення згідно з Договором продажу одиниць (частин) установленої кількості

 

 


з м і с т

 

 

1.

Загальні положення ……………………………………………………………...

4

2.

Посилання …………………………………………………………………………

5

3.

Терміни …………………………………………………………………………….

5

4.

Мета Технічного Аудиту ………………………………………………………….

7

5.

Критерії та законодавство, що використовується при здійсненні Технічного Аудиту……………………………………………………

8

6.

Принципи Технічного Аудиту ……………………………………………………

10

6.1.

Принципи Технічного Аудиту ……………………………………………………

10

6.2.

Підхід до Технічного Аудиту …………………………………………………….

10

7.

Порядок здійснення Технічного Аудиту ……………………………………….

12

7.1.

Загальний підхід ………………………………………………………………….

12

7.2.

Етапи Технічного Аудиту ………………………………………………………...

12

7.3.

Попереднє вивчення та аналіз Документації Діяльності з Озеленення...

12

7.4.

Перевірка та аналіз реалізованої Діяльності з Озеленення ………………

14

7.5.

Оформлення результатів Технічного Аудиту ………………………………..

15

8.

Відповідальність ……………………………………… …………………………

16

9.

Звітність Інспектора перед НАЕІ ……………………………………………….

17

10.

Кваліфікаційні вимоги до виконавців технічного аудиту …………………..

18

11.

Фінансування технічного аудиту ……………………………………………….

19

 

Додаток 1.

Протокол попереднього вивчення та аналізу документації Діяльності з Озеленення ………………………………………………………………………..

 

 

20

 

Додаток 2.

Протокол перевірки реалізованої Діяльності з Озеленення .....................

 

26


 

CONTENTS

 

 

1.

General …………………………………………………………….......................

4

2.

References …………………………………………………………………………

5

3.

Definitions ……………………………………………………………………….

5

4.

Technical Assessment Objective………………………………………………….

7

5.

Criteria and legislation that are used for implementation of the Technical Assessment...………………………………………………….

 

8

6.

Principles of Technical Assessment.…………………………………………….

10

6.1.

Principles of Technical Assessment ……………………………………………

10

6.2.

Technical Assessment approach ………………………………………………

10

7.

Technical Assessment Procedure..………………………………………………

12

7.1.

General approach………………………………………………………………….

12

7.2.

Stages of the Technical Assessment.……………………………………………

12

7.3.

Preliminary study and analysis of the Greening Activity Documentation…………………………………………........................................

12

7.4.

Verification and review of the Greening Activity implementation ………………

14

7.5.

Recording of the Technical Assessment results…….……………….…….……

15

8.

Responsibility……………………………………………..………………………

18

9.

The Surveyor’s Report to the NEIA………………………..……………….…….

17

10.

Qualification Requirements for the Technical Assessment Performers………

18

11.

Financing of the Technical Assessment……………………………………………

19

 

Annex 1.

Protocol of the Greening Activity Documentation Preliminary Study and Analysis ………………….

 

20

 

Annex 2.

Verification Protocol of the Implemented Greening Activity .......................

 

26


 

 

Technical Assessment Guidelines

for the Technical Assessment of the Greening Activities

Under the Agreement for Sales of Assigned Amount Units

 

 

 

ПРИНЦИПИ технічного аудиту

для Технічного Аудиту Діяльності з Озеленення згідно з Договором продажу одиниць (частин) установленої кількості

 

 

1.          General

 

1.1.            According to the requirements of the Agreement for Sale of Assigned Amount Units (as amended, hereinafter refered to as the Agreement), the National Environmental Investment Agency of Ukraine (NEIA) appoints and employs the Surveyor with the offices in Ukraine, Japan and Germany (whose name is indicated in the signature block of these Technical Assessment Guidelines), which shall be acceptable to New Energy and Industrial Technology Development Organization for the verification and confirmation of the performance of the Greening Activities within the Monitoring Period in connection with the Greening Framework.

1.2.    In case of any discrepancies between the English and Ukrainian versions of these Technical Assessment Guidelines, English version shall prevail.

1.3.    These Technical Assessment Guidlines are developed to ensure proper implementation of the NEIA's commitments arising from the Agreement.

1.4.    These Technical Assessment Guidelines define principles, scope, methodology and procedure for performance of technical assessment of the Greening Activity within the Monitoring Period in respect of the Greening Framework.

1.5.    These Technical Assessment Guidelines are developed for providing verification and confirmation of the performance of the Greening Activity implemented by the Project Applicant (as defined below) within the Monitoring Period.

1.6.    Any revisions to these Technical Assessment Guidelines shall be agreed by the Parties of the Agreement and the Surveyor.

 

1.          Загальні положення

 

1.1.      Відповідно до вимог Договору продажу одиниць (частин) установленої кількості (зі змінами, надалі іменується як «Договір»), Національне агентство екологічних інвестицій України («Нацекоінвестагентство») призначає та наймає Інспектора, який має офіси в Україні, Японії, Німеччині (чия назва зазначена у частині з підписами цих Принципів Технічного Аудиту), який має бути прийнятним для компанії 1 для перевірки та підтвердження виконання Діяльності з Озеленення протягом Періоду Моніторингу у зв’язку з Процедурою Озеленення.

1.2. У випадку будь-яких розбіжностей між англійською та українською версіями цих Принципів Технічного Аудиту, англійська версія має переважну силу. 

1.3.Ці Принципи Технічного Аудиту розроблені для  забезпечення належного виконання Нацекоінвестагентством зобов’язань за Договором.

1.4. Ці Принципи Технічного Аудиту визначають принципи, обсяг, методологію та порядок здійснення технічного аудиту Діяльності з Озеленення протягом Періоду Моніторингу по відношенню до Процедури Озеленення.

 

1.5. Ці Принципи Технічного Аудиту розроблені для забезпечення  перевірки та підтвердження виконання Діяльності з Озеленення, здійсненої Заявником Проекту (як визначено нижче) протягом Періоду Моніторингу.

1.6. Будь-які перегляди цих Принципів Технічного Аудиту погоджуються Сторонами Договору та Інспектором.

 

2.          References

 

-     Agreement for Sale of Assigned Amount Units” dated 29.04.2009 (“Agreement”);

-     Ukrainian legislation in the design and construction; and

-     Ukrainian legislation in environmental protection and climate change prevention.

2.          Посилання

 

-   Договір продажу одиниць установленої кількості від 18.03.2009 («Договір»); Меморандум між Урядом Японії та Урядом України, щодо співробітництва із впровадження Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу, відповідно до статтей 6 та 17 Кіотського протоколу, від 14.07.2008;

-   Керівництво для впровадження схеми зелених інвестицій  від 18.03.2009;

-   законодавство України у сфері проектування та будівництва; та

-   законодавство України у сфері захисту довкілля та запобігання зміні клімату.

3.        Definitions

 

·      Unless the context so requires, capitalized terms used but not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to such terms in the Agreement.

·    Design and Estimate Documentation Conceptual design (CD), Feasibility study (FS), Technical and economic calculation (TEC), Project (P), Working project (WP), Working documentation (W) and estimated procurement calculations.

·      Greenhouse Gases (GHG)such gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic origin, that absorb and re-emit infrared radiation. GHG include carbon dioxide (CO2), methane (СН4), nitrogen peroxide (N2O), hydrofluorocarbon substances (HFCs), perfluorocarbon substances (PFCs) and sulfur hexafluoride (SF6).

·      Project Applicant executive body, local government, enterprise, institution and organization of all forms of property that are interested in projects realization;

·     Project Implementer – enterprise, institution or organization that implements Greening Activity (except Greening Activity pursue Section 4.1. ag)-ai) of the Agreement.

 

 

 

 

 

·         Technical Assessment independent documented process of verification and confirmation of the technical performance and compliance of the Greening Activity which leads to the reduction and limitations of greenhouse gas or pollution (of air, water, soil, etc.) in accordance with the Greening Framework and other agreed criteria of evaluation within the Monitoring Period.

 

3.        Визначення

 

·      Якщо контекст не вимагає іншого, терміни з великої літери, які використовуються, але не визначені в цьому документі, мають значення термінів визначених в Договорі.

·      Проектно-Кошторисна Документація – Ескізний проект (ЕП), Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), Техніко-економічний розрахунок (ТЕР), Проект(П), Робочий проект (РП), Робоча документація (Р) та кошторисний розрахунок витрат.

·      Парникові гази (ПГ) – такі  газоподібні   складові атмосфери - як природного, так і антропогенного походження, - які поглинають і повторно випромінюють інфрачервоне випромінювання. ПГ включають: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ) та гексафторид сірки (SF6).

·      Заявник Проектуорган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація всіх форм власності, які заінтересовані у реалізації проектів;

·      Виконавець Проекту – підприємство, установа або організація, яка впроваджує Діяльність з Озеленення (окрім Діяльності з Озеленення, передбаченої п.4.1. ag)-ai) Договору

 

 

·      Технічний Аудит – незалежний документований процес перевірки та підтвердження технічного виконання та відповідності Діяльності з Озеленення, в результаті якої відбувається зменшення або скорочення викидів парникових газів чи забруднення (повітря, води, землі тощо) відповідно до Процедури Озеленення та інших погоджених критеріїв оцінки під час періоду моніторингу.

 

4.          Technical Assessment Objective

 

4.1.    The Technical Assessment shall be performed in order to verify and confirm the performance of the Greening Activity and compliance of the implemented Greening Activity within the Monitoring Period in accordance with the Agreement, Technical Assessment Guidelines with preparation of the relevant justified conclusions.

 

4.2.    The Greening Activity includes the following kinds of activities:

-        Energy conservation;

-        Fuel switching for low environment burden;

-        Utilization of Coal Bed Methane;

-        Renewable energy;

-        Activities for emission reductions of GHG other than CO2; and

-        Activities for environmental protection (e.g. pollution reduction activity).

4.          Мета Технічного Аудиту

 

4.1.      Технічний Аудит повинен здійснюватися з метою перевірки та підтвердження впровадження Діяльності з Озеленення та  відповідно до реалізованої Діяльності з Озеленення протягом Періоду Моніторингу, відповідно до Договору, Принципів Технічного Аудиту  з підготовкою відповідних обґрунтованих висновків.

4.2.       Діяльність з Озеленення включає наступні види діяльностей:

-        Енергозбереження;

-        Перехід на види палива з низьким рівнем навантаження на довкілля;

-        Утилізація шахтного метану;

-        Відновлювальні джерела енергії;

-        Діяльність, спрямована на скорочення викидів ПГ, окрім СО2; та

-        Діяльність, спрямована на захист довкілля (наприклад, зменшення рівня забруднення).

5.          Criteria and legislation that are used for implementation of the Technical Assessment

 

5.1.     The Technical Assessment of the Greening Activity shall be performed in accordance with the Greening Activity

·         The Greening Activities shall directly cause the reduction or limitation of Greenhouse Gases emission or pollution (of air, water, soil, etc.);

·         Any Greening Activity shall be performed in accordance with the principles of sustainable development and with the applicable international law and national legal acts, regulations, rules, guidelines and standards;

 

·         Implementation of the Greening Activities (i) shall be performed with full consideration for the protection and preservation of the social, environmental, and ecological systems of Ukraine and due consideration of their impact on the environment and the local residents of the area where they are conducted, (ii) shall follow international good practice principles, and (iii) shall meet Ukrainian legal obligations such as emission limits, noise levels, biodiversity protection requirements, etc.; and

 

 

·         Emission reduction calculation methodologies determined by the NEIA in line with the Intergovernmental Panel on Climate Change’s “Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories” or its experience in Clean development Mechanism (“CDM”) or Joint Implementation (“JI”) in the framework of UNFCCC taking account of unique characteristic of social, culture and climate of Ukraine.

5.          Критерії та законодавство, які застосовуються під час проведення Технічного Аудиту

 

5.1.Технічний Аудит Діяльності з Озеленення повинен здійснюватися відповідно до вимог Діяльності з озеленення та наступних критеріїв:

·         Діяльність з Озеленення повинна прямо призводити до скорочення або обмеження викидів парникових газів або забруднення (повітря, води, землі тощо);

·         Будь-яка  Діяльність з Озеленення повинна здійснюватися відповідно до принципів сталого розвитку та з дотриманням міжнародного права та національних актів законодавства, норм, правил, принципів та стандартів;

 

·         Здійснення Діяльності з Озеленення відбуватиметься з (і)  повним урахуванням захисту та збереження соціальної, природоохоронної та екологічної систем України, з належним врахуванням їх впливу на довкілля та місцеве населення районів їх проведення, (іі) дотриманням принципів кращого міжнародного досвіду та (ііі) у відповідності до прийнятих Україною юридичних зобов’язань щодо обмежень викидів, рівнів шуму, захисту біологічного розмаїття і ін.та

·           Методології розрахунків скорочення обсягів викидів, визначені  Нацекоінвестагентством відповідно до положень впроваджених Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату у «Керівництві з ефективної практики та урахування факторів невизначеності у національних кадастрів обліку парникових газів» або їх досвіду щодо механізму чистого розвитку («МЧР») або спільного впровадження («СВ») в рамках переговорів РКЗК ООН, беручи до уваги соціальні, культурні та кліматичні особливості України.

 

 

5.2.    Based on the criteria of Clause 5.1, the following normative and law acts are utilized:

§   Environmental protection legislation, the main of which are:

§   Constitution of Ukraine of 28.06.1996 articles 13, 50, 66, 67, 116;

§  Law of Ukraine "On Environmental Protection" of 25.06.1991 № 1264-XII;

§  The Water Code of Ukraine of 06.06.1995 213/95-ВP;

§  The Code of Ukraine “On Bowels” of 27.07.1994 132/94-ВP;

§  The Land Code of Ukraine of 25.10.2001 2768-III;

§  The Law of Ukraine “On Ecological Examination” of 09.02.1995 № 45/95- ВР;

§  The Law of Ukraine “On Nature Reserve Funds of Ukraine” of 16.06.1992 № 2456-ХІІ;

§  The Law of Ukraine “On Flora” of 09.04.1999 № 591-ХІV;

§  The Law of Ukraine “On Fauna” of 13.12.2001 № 2894-ІІІ;

§  The Law of Ukraine “On Air Protection” of 16.10.1992 № 2707-ХІІ;

§  The Law of Ukraine “On Waste” of 05.03.1998 № 187- ВР;

§  The Law of Ukraine “On Land Protection” of 19.06.2003 № 962-ІV;

§  The Law of Ukraine “On Land Tax” of 3.07.1992  N 2535-XII;

§  The Law of Ukraine “On Land Lease” of 6.10.1998  N 161-XIV;

In the energy saving area the main of which are:

§  The Law of Ukraine “On Energy Saving” of  01.07.1994 №74/94-BP;

§  The Law of Ukraine “On Alternative Types of Fuel” of 14.01.2000 № 1391-XIV;

§  The Law of Ukraine “On Combined production of heating and electric energy (co-generation) and usage of residual / waste energy potential” of 05.04.2005 №2509-IV;

 

§  The Law of Ukraine “On Amendments to Some Pieces of Legislation of Ukraine Related to the Provision of Incentives for Energy-Saving Measures” of 16.03.2007 №1760-V;

§  The Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources” of 20.02.2003 №555-IV, etc.

 

 

Normative documents:

 

§  Regulations on design activity

 

§  Regulations on the building area

 

§  Regulations on the construction activity

 

§  Regulations on equipment supply, installation and maintenance

 

§  Design and Estimate Documentation approved in legislatively prescribed manner

§  The Chapter of the project documentation Environmental Impact Assessment, including the Statement of environmental effects

§  Positive conclusion of the complex state examination

§  Permits (for emissions, discharges, waste displacement)

§  Other external and internal legislative, regulatory, technical, methodological documents related to the Greening Activity being verified

5.2.            Виходячи з критеріїв пункту 5.1., застосовуються наступні нормативно-правові акти:

§  В галузі охорони навколишнього природного середовища, основними з яких є:

§  Конституція України від 28.06.1996  статті 13, 50, 66, 67, 116;

§  Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-ХІІ;

§  Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;

§  Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР;

§  Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ;

§  Закон України Про екологічну експертизу від 09.02.1995 № 45/95-ВР;

§  Закон України Про природно-заповідний фонд від 16.06.1992          № 2456-ХІІ;

§  Закон України Про рослинний світ від 09.04.1999 № 591-ХІV;

§  Закон України Про тваринний світ від 13.12.2001 № 2894-ІІІ;

§  Закон України Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-ХІІ;

§  Закон України Про відходи від 03.05.1998 № 187/98-ВР;

§  Закон України Про охорону земель від 19.06.2003р. № 962-ІV;

§  Закон України Про плату за землю від 03.07.1992  № 2535-XII;

§   Закон України Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV, тощо

В галузі енергозбереження, основними з яких є:

§  Закон України Про енергозбереження від 01.07.1994 № 74/94-ВР;

§  Закон України Про альтернативні види палива від 14.01.2000  № 1391-XIV;

§  Закон України Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енерго-потенціалу від 05.04.2005 № 2509-IV;

§  Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження від 16.03.2007                  № 1760-V;

§  Закон України Про альтернативні джерела енергії від 20.02.2003 №555-IV, тощо.

 

Нормативні документи:

 

§   Нормативні документи щодо діяльності з проектування;

§   Нормативні документи щодо будівельних ділянок;

§   Нормативні документи щодо будівельної діяльності;

§   Нормативні документи щодо постачання, встановлення та експлуатації обладнання;

§   Проектно-Кошторисна Документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

§   Розділ проектної документації Оцінка впливу на навколишнє природне середовище, у т.ч. Заява про екологічні наслідки;

§   Позитивний висновок комплексної державної експертизи;

§   Дозвільні документи (на викиди, скиди, розміщення відходів);

§   Інші законодавчі,  нормативно-правові, технічні, методичні документи зовнішнього та внутрішнього характеру, що стосуються Діяльності з Озеленення, яка перевіряється.

 

6.       Principles of Technical Assessment

 

6.1  .  Principles of Technical Assessment

 

The Surveyor shall work in credible, independent and transparent manner and apply the following principles when performing the Technical Assessment of the Greening Activity:

 

-       Impartiality, independence and safeguarding against conflict of interest, thereby maintaining objective judgements throughout the course of the Technical Assessment;

-       Confidentiality, by not disclosing information obtained in relation to the Technical Assessment of the Greening Activity to a third party without the written consent of the provider of the information, except as required by the Agreement and applicable Ukrainian law;

-       Transparency, by providing relevant objective evidence or appropriate justification for all judgements in the Technical Assessment;

-       Consistency, by making the judgements on the same basis for the same requirement; and

-       Competence, by making available the required competence needed for the Technical Assessment which includes having the necessary knowledge, skills, experience and capacity to effectively complete technical assessment activity.

6.          Принципи Технічного Аудиту

 

6.1  . Принципи Технічного Аудиту

 

Здійснюючи Технічний Аудит Діяльності з Озеленення, Інспектор повинен виконувати свої функції незалежним, прозорим, гідним довіри чином, та застосовувати наступні принципи:

 

-          Неупередженість, незалежність та захист від конфлікту інтересів, що забезпечує об’єктивність суджень під час здійснення Технічного Аудиту;

-          Конфіденційність, шляхом нерозголошення інформації, одержаної згідно з Технічним Аудитом Діяльності з Озеленення, третій стороні без письмової згоди сторони, що надає інформацію, окрім випадків, передбачених Договором та чинним законодавством України;

-          Прозорість, шляхом надання відповідних об’єктивних доказів або обґрунтувань для усіх суджень під час здійснення Технічного Аудиту;

-          Послідовність,  шляхом прийняття рішень, на однаковій основі для однакової вимоги; та

-          Компетентність, шляхом підтвердження необхідної компетенції для здійснення Технічного Аудиту, що включає наявність  потрібних  знань, навичок, досвіду та здатність ефективно проводити Технічний Аудит.

6.2  Technical Assessment approach

6.2.1.          The Surveyor shall implement the Technical Assessment by applying inspections and sampling, which are required for confirmation of the Project Applicant, who undergoes the Technical Assessment and operates the Greening Activity in line with criteria listed above.

6.2.2.          If, during the verification of the Greening Activity, the Surveyor identifies issues that need to be further elaborated upon, researched or added in order to confirm that the Greening Activity meets the requirements of the Greening Activity and can achieve credible GHG or pollution (of air, water, soil, etc.) reductions or limitations, the Surveyor shall ensure that these issues are correctly identified, discussed and concluded in the technical report required under the Agreement (“Technical Report”).

6.2.3.    The Surveyor shall issue a corrective action request (“CAR”) to the Project Applicant, if one of the following occurs:

-   The Project Applicant has made mistake that will influence the ability of the Greening Activity to achieve real and measurable GHG or pollution (of air, water, soil, etc.) reduction or limitations; or

-   The requirements of the Greening Activity have not been met.

6.2.4.    The Surveyor shall issue a clarification request (“CR”) to the Project Applicant, if information provided to the Surveyor or obtained by the Surveyor is insufficient or not clear enough to determine whether the applicable requirements of the Greening Activity have been met.

6.2.5.    The Surveyor shall issue a forward action request (“FAR”) to the Project Applicant during verification to highlight issues related to implementation of the Greening Activity that require further review and analysis in the verification of the performance and compliance of the Greening Activity during the subsequest period ending on 31 December in the Monitoring Period.

6.2.6.    The CAR and CR are removed by Surveyor in case that the Project Applicant or Project Implementer modifies and/or rectifies the Design and Estimate Documentation and/or provides the Surveyor with adequate additional explanations or evidences that satisfy the Surveyor’s concerns.  The Surveyor has to take all actions, defined by these Guidelines in order to decide upon its doubts and to submit the conclusion according to the requirements of the Greening Activity.

6.2.7.    The Surveyor shall describe all CARs, CRs and FARs in the Technical Report. This reporting shall be undertaken in a transparent and unambiguous manner that allows the reader of such Technical Report to understand the nature of the issue described in such Technical Report, the nature of the responses as set forth in Clause 6.2.6 provided by the Project Applicant, the means of verification of such responses and clear reference to any resulting changes in the Design and Estimate Documentation.

 

6.2.            Підхід до Технічного Аудиту

6.2.1. Інспектор повинен виконувати Технічний Аудит шляхом проведення перевірок і вибірковим контролем, які необхідні для підтвердження того, що Заявник Проекту, який підлягає Технічному Аудиту та здійснює Діяльність з Озеленення відповідає перерахованим вище критеріями.

6.2.2. Якщо під час перевірки Діяльності з Озеленення Інспектор виявляє питання, які потребують подальшого доопрацювання, дослідження або доповнення для підтвердження того, що Діяльність з Озеленення відповідає вимогам Діяльності з Озеленення та може досягти достовірного скорочення або обмеження обсягів викидів ПГ або забруднення (повітря, води, ґрунту, тощо), Інспектор забезпечує, щоб ці питання були правильно ідентифіковані, розглянуті та включені до технічного звіту, який вимагається Договором («Технічний Звіт»)

-   6.2.3. Інспектор повинен висунути запит на коригувальні дії  («ЗКД») Заявнику Проекту, у разі настання  наступних умов:

-   Заявник Проекту припустився помилки, яка впливатиме на здатність Діяльності з Озеленнення досягати реальних і вимірних скорочень або обмежень обсягів викидів ПГ або забруднення (повітря, води, грунту, тощо); або

-   Вимоги до Діяльності з Озеленення не виконані.

-   6.2.4. Інспектор повинен висунути  запит на пояснення («ЗП») Заявнику Проекту, якщо інформація надана Інспектору або отримана Інспектором є недостатньою і не досить чіткою для того, щоб визначити, чи виконуються застосовні вимоги до Діяльності з Озеленення.

-   6.2.5. Інспектор висуває запит на подальші дії («ЗПД») Заявнику Проекту, під час перевірки для виокремлення питань, що стосуються впровадження Діяльності з Озеленення, що потребує подальшого перегляду та аналізу щодо перевірки відповідності здійснення Діяльності Озеленення впродовж відповідного періоду, що закінчується 31 грудня Періоду Моніторингу.

6.2.6. ЗКД та ЗП знімаються Інспектором у разі, якщо Заявник Проекту або Виконавець Проекту вносить зміни та/або коригує Проектну-Кошторисну Документацію та/або надає Інспектору достатні додаткові пояснення чи докази, що задовольняють сумніви Інспектора. Інспектор повинен вчинити всі дії, що визначені цими Принципами для вирішення своїх сумнівів і надання висновку відповідно до вимог Діяльності з Озеленення.

 

6.2.7. Інспектор описує усі ЗКД, ЗП та ЗПД у своєму Технічному Звіті. Таке звітування здійснюється у прозорий та недвозначний спосіб, що дозволяє читачеві цього Технічного Звіту зрозуміти суть питань, які описані в такому Технічному Звіті,  відповіді, що надаються Заявником Проекту, які викладені в Пункті 6.2.6, методи перевірки таких відповідей та чіткі посилання на будь-які обумовлені зміни в Проектно-Кошторисній Документації.

7.       Technical Assessment Procedure

7.1.    General approach

7.1.1.          In this section, the procedure and content of works at each stage of the Technical Assessment are presented.

7.1.2.          The instructions presented in this section are not exhaustive and enable the Surveyor to adjust, extend or restrict their application in accordance with the specific situation.

7.1.3.          When providing the Technical Assessment activity, the Surveyor shall be guided by its experience and has a right to and shall independently choose the methods for the Technical Assessment planning, collection, recording and exchanging information between the Technical Assessment Team as well as with the Project Applicant.

7. Процедура здійснення Технічного Аудиту

7.1  . Загальний підхід

7.1.1.      В даному розділі наведено процедуру та зміст робіт на кожному з етапів Технічного Аудиту.

7.1.2.      Викладені в даному розділі приписи не є вичерпними, та надають Інспектору можливість адаптувати, розширити чи звузити їх застосування у відповідності до конкретної ситуації.

7.1.3.      Здійснюючи діяльність з технічного аудиту, Інспектор повинен керуватись своїм досвідом і має право та повинен, самостійно вибирати методи щодо планування Технічного Аудиту, збору, фіксування та обміну інформацією, як між Групою Технічного Аудиту, так і з Заявником Проекту.

7.2.    Stages of Technical Assessment

Technical Assessment shall be carried out in 3 stages:

-         Preliminary study and analysis of the Greening Activity Documentation;

-         Verification and review of the Greening Activity implementation; and

-         Recording of the Technical Assessment results.

7.2.            Етапи Технічного Аудиту

Технічний Аудит має здійснюватись в 3 етапи:

-         Попереднє вивчення та аналіз Документації Діяльності з Озеленення

-         Перевірка та аналіз реалізації здійснення Діяльності з Озеленення, та

-         Оформлення Результатів Технічного Аудиту

7.3.    Preliminary study and analysis of the Greening Activity Documentation.

7.3. Попереднє вивчення та аналіз Документації Діяльності з Озеленення.

7.3.1.          Prior to the preliminary study and analysis of implemented Greening Activity, the Surveyor shall study and analyze the documents listed in Clause 7.3.3 (“Greening Activity Documentation”).

7.3.1. До здійснення  попереднього вивчення та аналізу реалізованої Діяльності з Озеленення, Інспектор має вивчити та проаналізувати документи перелічені в Пункті 7.3.3 («Документація Діяльності з Озеленення»).

7.3.2.          When performing the preliminary study and analysis of the Greening Activity Documentation, the Surveyor shall determine whether there is a documented evidence that

-        The Greening Activity is implemented as planned and described in the Design and Estimate Documentation,

-        The Greening Activity realization ensures the indicators of reductions or limitations of GHG or pollution (of air, water, soil, etc.) stipulated in the Design and Estimate Documentation.

7.3.2. Здійснюючи попереднє вивчення та аналіз Документації Діяльності з Озеленення Інспектор має встановити, чи є документальне підтвердження того, що

-        Діяльність з Озеленення впроваджується, як це заплановано і описано в Проектно-Кошторисній Документації

-        Реалізація Діяльності з Озеленення забезпечує показники скорочення або обмеження викидів ПГ або забруднення (повітря, води, землі та іншого), які були погоджені в Проектно-Кошторисної Документації.

 

7.3.3.          The Project Applicant shall provide NEIA the following documents for the preliminary study and analysis, which relates directly to the Greening Activity:

-         Design and Estimate Documentation approved in legislatively prescribed manner with a chapter Environmental Impact Assessment, including the Statement on environmental effects (in case of construction, reconstruction, restoration of buildings, facilities and other objects, expansion and re-equipment of enterprises);

-         Positive conclusion of complex state examination;

-         Estimate cost calculation (in case of major and current repairs of buildings, facilities and other objects);

-         Quarterly report(s) which was submitted by the Project Implementer to NЕІA using the prescribed form;

-         Calculation of planned emission reduction of GHG or enhancement of GHG removal  performed according to the calculation methodologies determined by the NEIA pursuant to Clause 5.1 of these Technical Assessment Guidelines;

-         Statement of object readiness for commissioning;

-         Statement of acceptance of completed construction;

-         Statement of commissioning;

-         Report on effectiveness of dust and gas refinement equipment;

-         Permission documents (for emissions, discharges, waste displacement);

-         Reports on control of observance of indicators prescribed by permission documents (emissions, discharges, refinement effectiveness);

-        Reports on field supervision (if applicable);

-        Documents containing the information on achieved GHG emission reductions or enhancement of Greenhouse Gases removals, as well as reduction of pollution (of air, water, soil, etc.); and

-        Other documents containing information which is essential for realization of the Technical Assessment of the Greening Activity.

 

7.3.3        Заявник Проекту має надати Нацекоінвестагентству наступну документацію для попереднього вивчення та аналізу, що стосується безпосередньо Діяльності з Озеленення:

-         Проектно-Кошторисну Документацію, затверджену в установленому    законодавством порядку з розділом  «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище», у т.ч. Заява про екологічні наслідки (у разі будівництва, реконструкції, реставрації будинків,споруд та інших об’єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств);

-         Позитивний висновок комплексної державної експертизи;

-         Кошторисний розрахунок витрат (у разі проведення капітального та поточного ремонту будинків,споруд та інших об’єктів);

-         Щоквартальний(і) звіт(и) переданий Виконавцем Проекту Нацекоінвестагентству за встановленою формою;

-         Розрахунок планових скорочень викидів парникових газів або збільшення обсягів поглинання парникових газів, проведений згідно з методологією розрахунків визначеною Нацекоінвестагентством відповідно до Пункту 5.1 цих Принципів Технічного Аудиту;

-         Акт готовності об’єкта до експлуатації;

-         Акт прийому закінченого будівництвом об’єкту;

-         Акт пуско-наладочних робіт;

-         Звіт про ефективність роботи пилогазоочисного обладнання;

-         Дозвільні документи (на викиди, скиди, розміщення відходів);

-         Звіти про контроль за дотриманням встановлених дозвільними документами показників (викиди, скиди, ефективність очистки).

-          Звіти про авторський нагляд (якщо такі є);

-          Документи, які містять інформацію щодо фактично досягнутих скорочень викидів ПГ, або збільшення обсягів абсорбції парникових газів та зменшення забруднення (повітря, води, землі, і таке інше); та

-          Інші документи, які містять суттєву інформацію для здійснення Технічного Аудиту Діяльності з Озеленення.

7.3.4        The Greening Activity Documentation shall obligatory include the following information:

-        Project (measure) title;

-       Information about Project Applicant;

-       Information about the enterprises (institutions, organizations) whose objects host the project (measure) realization;

-       Information about the object where the project (measure) is implemented;

-        Project (measure) characteristics: activity scope, orientation, project objectives, project overview, project site, stages  and timeframes of project realization, description of applied environmental protection technology;

-        Planned indicators for pollution reduction (of air, water, soil, etc.); and

-        Planned indicators for GHG emissions reduction (in tones per annum), or enhancement of GHG removals.

 

According to the results of the Greening Activity Documentation preliminary study and analysis, the Surveyor shall prepare a “Protocol of the Greening Activity Documentation preliminary study and analysis in a form attached as Annex 1.

7.3.4.      Документація Діяльності з Озеленення обов’язково має містити наступну інформацію:

-          Назва проекту (заходу);

-          Відомості про Заявника Проекту;

-          Відомості про підприємство (установу, організацію)  на об’єктах якого реалізується проект (захід); 

-          Відомості про об’єкт, на якому реалізується проект (захід);

-          Характеристика проекту (заходу): вид діяльності (галузь), спрямованість, цілі проекту, загальний опис проекту, місце виконання, етапність та термін реалізації проекту, опис технології захисту довкілля, що застосовується

-          Заплановані показники скорочення забруднення (повітря, води, землі, тощо),

-          Заплановані показники скорочення викидів ПГ (в тонах за рік), або збільшення обсягів абсорбції ПГ.

За результатом попереднього вивчення та аналізу документації Діяльності з Озеленення Інспектор має підготувати «Протокол попереднього вивчення та аналізу Документації Діяльності з Озеленення» у формі наведеній у Додатку 1.

7.4.    Verification and review of implemented Greening Activity

7.4.1.          After verifying and reviewing implemented Greening Activity, the Surveyor shall determine whether:

-       The Greening Activity is being implemented (was implemented) as planned and described in the Design and Estimate Documentation; and

-       Installed project equipment being essential for reduction or limitation of GHG emissions or pollution (of air, water, soil, etc.) runs reliably and is calibrated appropriately.

7.4.2.          In order to verify and analyze implemented Greening Activity, the Surveyor shall conduct a visit to the Greening Activity implementation site aimed at:

 

-          Visual surveying of the Greening Activity;

-          The usage of technical means for estimation and measurements of the Greening Activity;

-          The interviewing of the staff which is engaged in the Greening Activity;

-          The requesting and working with additional documents.

7.4.3.          As a result of the Greening Activity site visit, the Surveyor shall prepare a “Verification Protocol of the Implemented Greening Activity” in a form attached as Annex 2.

7.5.    Recording of the Technical Assessment results

7.5.1.          Based on results of first two stages, the Surveyor shall prepare a Technical Report including its conclusions on the Technical Assessment.

7.5.2.          Technical Report should include:

-       General information about the Project Applicant;

-       General information about the Surveyor;

-       The purpose, task, program and scope of the Technical Assessment;

-       Content and data of the Technical Assessment teams (“Technical Assessment Team”);

-       Technical Assessment criteria;

-       Information on persons interviewed;

-       Summary of the Greening Activity;

-       List of documents reviewed;

-       Information on planned and achieved amount of reductions and limitations of Greenhouse Gases or pollution (of air, water, soil, etc.) by the Greening Activity;

-       The Protocol of the Greening Activity Documentation Preliminary Study and Analysis; and

7.5.3.          Verification Protocol of the Implemented Greening Activity.

7.5.4.          An conclusion on the Technical Assessment included in the Technical Report is an integral part of the Technical Report and can be positive or negative.

7.5.5.          The Surveyor shall provide its opinion in the case of existence of the objective evidences of at least one of the following factors:

-        The Greening Activity is not being implemented (was not implemented) as planned and described in Design and Estimate Documentation;

-        Implementation of the Greening Activity does not lead to providing (did not provide) indicators of reductions or limitation of GHG emission reductions or pollution (of air, water, soil, etc.) which were approved in the Design and Estimate Documentation;

-        Installed project equipment being essential for reduction or limitation of GHG emissions or pollution (of air, water, soil, etc.) does not run reliably and is not calibrated appropriately; or

-        Any other factor which is required as conclusion of the Surveyor.

 

 

 

 

7.5.6.          The Technical Report including the conclusion on the Technical Assessment shall be issued in Ukrainian and English languages and signed by the leader of the Technical Assessment Team.

7.4              Перевірка та аналіз реалізованої Діяльності з Озеленення

7.4.1. Після перевірки та аналізу реалізованої Діяльності з Озеленення Інспектор має встановити:

-        Чи Діяльність з Озеленення, впроваджується (впроваджена) як заплановано і описано в Проектно-Кошторисній Документації; та

-        Чи встановлене проектне устаткування, що є суттєвим для скорочення або обмеження викидів ПГ або забруднення (повітря, води, землі та іншого) працює надійно і відкаліброване відповідним чином.

7.4.2.Для виконання перевірки та аналізу реалізованої Діяльності з Озеленення Інспектор здійснює візит на місце реалізації Діяльності з Озеленення з метою:

-          Візуального огляду Діяльності з Озеленення;

-          Застосування технічних засобів для оцінки та вимірювань Діяльності з Озеленення;

-          Опитування персоналу, який залучений до Діяльності з Озеленення;

-          Запиту і роботи з додатковими документами.

7.4.3. За результатом роботи на місті реалізації Діяльності з Озеленення Інспектор має скласти «Протокол перевірки реалізованої Діяльності з Озеленення» у формі наведеній у Додатку 2.

 

7.5. Оформлення результатів Технічного Аудиту

7.5.1. За результатами перших двох етапів, Інспектор складає Технічний Звіт, який включає висновки Технічного Аудиту.

 

7.5.2. Технічний Звіт повинен містити:

-        Загальні відомості про Заявника Проекту

-        Загальні відомості про Інспектора;

-        Мета, завдання, програма та обсяг Технічного Аудиту;

-        Склад і дані про групи Технічного Аудиту («Група Технічного Аудиту»);

-        Критерії Технічного Аудиту;

-        Дані про осіб, що були опитані;

-        Стислий опис Діяльності з Озеленення;

-        Перелік проаналізованих документів;

-         Інформація щодо запланованого та досягнутого обсягу зменшення та обмеження викидів парникових газів чи забруднення (повітря, води, землі, і таке інше) завдяки Діяльності з Озеленення;

-        Протокол попереднього вивчення та аналізу документації Діяльності з Озеленення; та

 

 

7.5.3 Протокол перевірки реалізованої Діяльності з Озеленення

7.5.4. Висновок Технічного Аудиту, який включається до Технічного Звіту є невід’ємною частиною Технічного Звіту і може бути позитивним, або негативним.

7.5.5. Інспектор може винести свій висновок, в разі існування об’єктивних доказів наявності хоча б одного з наступних факторів:

-              Діяльність з Озеленення не впроваджується (не була впроваджена), як це було заплановано і описано в Проектно-Кошторисній Документації;

-                    Реалізація Діяльності з Озеленення не веде до забезпечення (не забезпечила) показники скорочення або обмеження викидів ПГ, або зменшення забруднення (повітря, води, землі та іншого), які були погоджені у складі Проектно-Кошторисної Документації;

-        Встановлене устаткування, що є суттєвим для скорочення або обмеження викидів ПГ або забруднення (повітря, води, землі та іншого), не працює надійно і не відкаліброване відповідним чином; або

-        Будь-який інший фактор, який вимагається в якості висновку Інспектора.

7.5.6. Технічний Звіт, включаючи Висновок Технічного Аудиту, складається українською та англійською мовами, засвідчується керівником Групи Технічного Аудиту

 

 

8.       Responsibility

8. Відповідальність

8.1. NEIA shall ensure that the Project Applicant provides completed and credible information during the Technical Assessment process. The Surveyor takes responsibility according existing law.

8.2. According to the current Ukrainian legislation, the Surveyor and the leader of the Technical Assessment Team shall be  responsible for the cases presented below:

-     Violation of the Technical Assessment procedure prescribed by these Technical Assessment Guidelines;

-     Technical Assessment was conducted by persons who do not meet the qualification requirements stated in Section 10 of these Technical Assessment Guidelines;

-     Preparation of the Technical Report that does not include required information and/or includes incorrect information and/or incorrect Technical Assessment opinion; and

-     Violation of requirements of the state and commercial secret, and confidentiality.

 

 

8.3. Upon the occurence of any event described in Clause 8.2, NEIA may terminate the contract executed between NEIA and the Surveyor in respect of appointment and employment and claim compensation for the loss against the Surveyor.

8.1 Нацекоінвестагентство має забезпечити щоб Заявник Проекту надав повну та достовірну інформацію під час здійснення дій з Технічного Аудиту. Інспектор несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

8.2 Інспектор та керівник Групи Технічного Аудиту несуть відповідальність відповідно до чинного Законодавства України у випадках приведених нижче :

- Порушення встановленого Принципами Технічного Аудиту порядку проведення Технічного Аудиту;

Технічний Аудит був проведений  особами, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у п. 10 Принципів Технічного Аудиту;

- Підготовка Звіту , який не включає необхідну інформацію та/або містить невірну інформацію та/або невірні висновки Технічного Аудиту; та

Порушення вимог щодо додержання державної та комерційної таємниці, а також конфіденційності.

8.3. В разі настання будь-якого випадку зазначеного в Пункті 8.2, Нацекоінвестагентство може припинити дію контракту між Нацекоінвестагентством та Інспектором у відповідності до призначення та найму, і вимагати компенсацію втрат нанесених Інспектором.

 

 

 

 

9.       The Surveyor’s Report to the NEIA

9. Звіт Інспектора для Нацекоінвестагентства

9.1. The Surveyor shall submit to the NEIA a Technical Report for the period ending on 31 December each year during the Monitoring Period (except for the year 2013) assessing the status of fulfillment of the Greening Activities within ninety (90) calendar days from the end of the relevant calendar year in English and Ukrainian languages. This Technical Report shall be included in the Annual Report submitted by the NEIA to New Energy and Industrial Technology Development Organization as set forth in the Agreement.

9.1. Інспектор подає до Нацекоінвестагентства Технічний Звіт за період, який закінчується 31 грудня кожного року протягом Періоду Моніторингу (окрім 2013 року), що містить оцінку стану виконання Діяльності з Озеленення. Звіт надається протягом дев’яноста (90) календарних днів після закінчення відповідного календарного року англійською та українською мовами. Цей Технічний Звіт повинен бути включений до Щорічного Звіту, який Нацекоінвестагентство надає компанії 1, як це викладено в Договорі.

9.2. At the end of the Monitoring Period, the Surveyor shall prepare a Final Technical Report for the whole Monitoring Period and submit it to the NEIA within sixty (60) calendar days from the end of the Monitoring Period. This final Technical Report shall be included in the Final Report submitted by the NEIA New Energy and Industrial Technology Development Organization as set forth in the Agreement.

 

9.2 По закінченню Періоду Моніторингу, Інспектор готує Остаточний Технічний Звіт за весь Період Моніторингу та надає його Нацекоінвестагентству протягом шестидесяти (60) календарних днів після закінчення Періоду Моніторингу. Цей Остаточний Технічний Звіт повинен бути включений до Остаточного Звіту, який Нацекоінвестагентство надає компанії 1, як це викладено у Договорі.

10.     Qualification Requirements for the Performers of the Technical Assessment

10. Кваліфікаційні Вимоги до Виконавців Технічного Аудиту

10.1.     The Surveyor ensures that the Surveyor should have in its staff list:

-         certified JI/CDM project verifier; and

-         environmental auditor having a certificate of environmental auditor issued by Ministry of Environmental Protection of Ukraine and included to the list of environmental audit executors of Ministry of Environmental Protection of Ukraine

 

10.1. Інспектор гарантує, що  у своєму штаті Інспектор має:

-          сертифікованого верифікатора  CB/МЧР проектів; та

-          екологічного аудитора, який має сертифікат екологічного аудитора, виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і внесений до реєстру виконавців екологічного аудиту Мінприроди України

 

10.2.     For execution of the Technical Assessment, the Surveyor shall include competent performers in the Technical Assessment Team that have appropriate qualification.

10.2. Для виконання робіт з Технічного Аудиту Інспектор має залучати до Групи Технічного Аудиту компетентних виконавців, що мають відповідну кваліфікацію

10.3.  The Surveyor ensures that the Technical Assessment Team shall have the knowledge and skills in the following:

-         environmental terminology;

-         environmental management principles and its applicability;

-         methods of environmental management;

-         anthropogenic impacts on the environment;

-         interrelation of ecosystems;

-         environmental components (the air, water, soil, etc.);

-         natural resources management (fossil fuel, water, flora and fauna);

-         general methods of environmental protection;

-         ecological aspects and impacts;

-         monitoring and measurement tools; and

-         technology of pollution (of air, water, soil, etc.) prevention.

10.3. Інспектор гарантує, що Група Технічного Аудиту має знання та вміння щодо:

-        термінології у сфері навколишнього середовища;

-         принципів екологічного управління та їх застосування;

-         методів екологічного управління;

-         впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище;

-          взаємодії екосистем;

-         складових навколишнього природного середовища (повітря, вода, грунт, тощо);

-         управління природними ресурсами (викопним паливом, водою, флорою і фауною);

-         загальних методів охорони навколишнього природного середовища;

-         екологічних аспектів та впливів;

-         засобів моніторингу та вимірювання; та

-         технологій запобігання забрудненню (повітря, води, землі і таке інше).

 

10.4.  The Surveyor ensures that the Technical Assessment Team shall include:

-         certified JI/CDM project verifier;

-         environmental auditor having a certificate of environmental auditor issued by Ministry of Environmental Protection of Ukraine and included to the list of environmental audit executors of Ministry of Environmental Protection of Ukraine; and

-         technical specialist who is an expert in the relevant Greening Activity sector or area.

10.4. Інспектор гарантує, що до Групи Технічного Аудиту мають входити:

-              сертифікований  верифікатор  CB/МЧР проектів;

-              екологічний аудитор, який має сертифікат екологічного аудитора, виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і внесений до реєстру виконавців екологічного аудиту Мінприроди України; та

-              технічний спеціаліст, який є експертом у відповідному до Діяльності з Озеленення секторі чи сфері діяльності.

10.5.       The Surveyor ensures that the leader of the Technical Assessment Team shall have additional experience of a team leader of the Environmental Management System audit or JI/CDM projects validation (verification) team.

 

 

 

10.5. Інспектор гарантує, що керівник Групи Технічного Аудиту повинен додатково мати досвід керівника групи з аудиту систем екологічного менеджменту, або групи екологічного аудиту, або групи з верифікації СВ/МЧР проектів.

 

11.     Technical Assessment Financing

 

11. Фінансування Технічного Аудиту

11.1.     The NEIA is a customer of Technical Assessment services.

11.1. Замовником послуг з проведення Технічного Аудиту є Нацекоінвестагентство.

11.2.     The NEIA ensures the financing of the Technical Assessment under the terms and conditions herein and in the manner determined by a contract for performance of the Technical Assessment.

11.2. Фінансування Технічного Аудиту забезпечується Нацекоінвестагентством на умовах і в порядку, які встановлені та визначаються договором на проведення Технічного Аудиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Annex 1

Додаток 1

 

Protocol

of the Greening Activity Documentation Preliminary Study and Analysis

 

Протокол

попереднього вивчення та аналізу Документації Діяльності з Озеленення

 

Type of the Greening Activity

 

Date

Start _____________

Finish _______________

 

 

Project Applicant

Name:

Address:

 

Tel. ________________ Fax ______________________

e-mail: _________________________________________

 

 

Surveyor

Name:

Address:

 

Tel. ________________ Fax ______________________

e-mail: __________________________________________

 

 

Information about the person who completed the protocol

Name:

Company

Address:

Tel. _________________ e-mail _____________________

 

 

Найменування Діяльності з Озеленення

 

 

Дата

Початок _____________

Кінець _______________

 

 

Заявник Проекту

Назва:

Адреса:

 

Тел. ________________ факс ______________________

e-mail: _________________________________________

 

 

Інспектор

Назва:

Адреса:

 

Тел. ________________ факс ______________________

e-mail: __________________________________________

 

 

Дані про особу, що склала Протокол

ПІБ:

Організація

Адреса:

Тел. _________________ e-mail _____________________

 

 

List of reviewed Greening Activity Documentation

 

Перелік Документації Діяльності з Озеленення, що була проаналізована

 

No.

Title of the document

Reference

Revision / Approval date

1

2

3

4

 

 

Назва документу

Позначення документа

Редакція/ Дата затвердження

1

2

3

4

 

Results of the Greening Activity Documentation review

Результати аналізу Документації Діяльності з Озеленення

 

 

1

 

Assessment of documents completeness:

 

 

Provided documentation is sufficient

 

 

 

Provided documentation is not sufficient

 

2

 

Assessment of documented evidences of the Greening Activity implementation

 

 

Documents confirm that the Greening Activity implemented as it is planed and described in the Design and Estimate Documentation

 

 

Documents confirm that the Greening Activity implemented with some deviations from the activity that was planed and described in the Design and Estimate Documentation

 

 

Documents confirm that the Greening Activity is not implemented

 

 

 

Other: _______________________________________________________

 

 

 

3

 

Assessment of documented evidences of providing the indicators of reduction of GHG emissions that were approved in the Design and Estimate Documentation

 

 

The indicators of GHG emissions reduction or limitation were achieved in the amount approved in the Design and Estimate Documentation

 

 

The indicators of GHG emissions reduction or limitation were achieved in the amount other than approved in the Design and Estimate Documentation

 

 

The project does not generate GHG reduction or limitation

 

 

Other:

Summary of explanatory information of GHG emission reduction or limitation indicators achievement:

__________________________________________________________________

 

 

 

 

4

 

Assessment of documented evidences of providing the indicators of pollution (of air, water, soil, etc.) reduction that were approved in the Design and Estimate Documentation

 

 

Pollution (of air, water, soil, etc.) reduction indicators were achieved in the amount that approved in the Design and Estimate Documentation

 

 

Pollution (of air