Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Обговорення проектів документів

Проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 206 30.07.2012

 

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від                                                                                         2012 р. №

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

 

від 22 лютого 2006 р. N 206

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

              1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 206 "Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 457; 2008 р., N 31, ст. 1000) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України                                                                                             М. АЗАРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від ___________2012 р.№______

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2006 р. N 206

 

1. Назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

 

«Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів»;

«Затвердити Порядок підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.».

2. Порядок підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

 

«ПОРЯДОК

підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів

 

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання)парникових газів згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Кіотський протокол).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

базовий сценарій - імовірний прогноз антропогенних викидів або збільшення  поглинання парникових газів без здійснення проектної діяльності;

верифікація - перевірка та підтвердження міжнародним або національним акредитованим органом обсягу скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих в результаті здійснення власником проекту проектної діяльності, з видачею верифікаційного звіту;

власник проекту - оператор установки/поглинача, або координатор пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або координатор програми заходів спільного впровадження, який здійснює проектну діяльність;

детермінація - експертиза міжнародним або національним акредитованим органом проектно-технічної документації з метою перевірки, аналізу та підтвердження кількісної оцінки можливих скорочень викидів або збільшення поглинання, а також відповідності проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, вимогам, встановленим для таких проектів, з видачею детермінаційного звіту;

дрібномасштабний проект спільного впровадження - проект, спрямований на досягнення скорочень викидів, для якого або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВт/год. в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тонн еквіваленту двоокису вуглецю, та проектна діяльність за яким здійснюється оператором установки;

збільшення поглинання - збільшення обсягу поглинання парникових газів внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту з лісовідновлення, лісорозведення та/або управління лісовим господарством;

звіт про моніторинг – звіт власника проекту про виконання плану моніторингу з обґрунтуванням та розрахунком обсягу скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих за результатами здійснення проектної діяльності.

координатор пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, що здійснює проектну діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження та є власником одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів, досягнутих внаслідок здійснення такої діяльності на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки, що входить до пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

координатор програми діяльності спільного впровадження - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, яка здійснює проектну діяльність за програмою діяльності спільного впровадження на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки/поглинача, та є власником одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання, досягнутих внаслідок здійснення такої проектної діяльності;

контракт - зовнішньоекономічний договір власника проекту з покупцем -  юридичною особою іноземної держави, за яким власник проекту передає покупцеві одиниці скорочення викидів, та/або одиниці (частини) установленої кількості, отримані в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, на рахунок покупця, відкритий в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави;

лист-підтримка - документ, що видається Державним агентством екологічних інвестицій власнику проекту, яким підтримується подальше розроблення проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

лист-погодження іноземної держави – це лист, що видається уповноваженим органом іноземної держави яким погоджується участь покупця у реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

лист-схвалення - документ, що видається Держекоінвестагентством власнику проекту, яким схвалюється реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

межі проекту - межі, які охоплюють установки або поглиначі, що знаходяться у власності або законному користуванні власника проекту та безпосередньо задіяні в проектній діяльності та обґрунтовано можуть бути пов’язані з діяльністю за проектом спрямованим на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

міжнародна процедура - сукупність вимог та правил здійснення проектної діяльності відповідно до рішення першої сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату - наради Сторін Кіотського протоколу (далі - перша сесія Сторін) та рішень Комітету з нагляду за спільним впровадженням (далі – Наглядовий комітет);

міжнародний акредитований орган - незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, що здійснює верифікацію та детермінацію за міжнародною процедурою;

національний акредитований орган - незалежний орган, що є юридичною особою будь – якої форми власності, резидент України, акредитований Держекоінвестагентством, що здійснює верифікацію та детермінацію за національною процедурою;

національна процедура – сукупність вимог та правил здійснення проектної діяльності, що затверджена Міністерством екології та природних ресурсів України відповідно до цього Порядку;

одиниця поглинання - вуглецева одиниця, яка індивідуально позначена серійним номером і вводиться в обіг в результаті діяльності у секторі лісовідновлення, лісорозведення та лісового господарства, відповідно до частин третьої та четвертої статті 3 Кіотського протоколу, та дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

одиниця скорочення викидів - вуглецева одиниця, введена в обіг в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів відповідно до статті 6 Кіотського протоколу, яка утворена із одиниці (частини) установленої кількості або одиниці поглинання шляхом додавання до останньої ідентифікаційного (реєстраційного) номеру проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів та дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

одиниця (частина) установленої кількості - вуглецева одиниця, яка індивідуально позначена серійним номером і введення в обіг якої засвідчує право України на викиди парникових газів, еквівалентні 1 метричній тонні двоокису вуглецю, з урахуванням кількісних обмежень викидів парникових газів, розрахованих згідно з рішенням першої сесії Сторін;

оператор установки - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, у власності або законному користуванні якої на території України перебуває установка, та яка отримала згоду власника установки на здійснення проектної діяльності і є власником одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів, досягнутих внаслідок самостійного здійснення проектної діяльності. У разі якщо оператор установки є її власником, згода на здійснення проектної діяльності не вимагається;

оператор поглинача - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, у власності або законному користуванні якої на території України перебуває  поглинач, та яка отримала згоду власника поглинача на здійснення проектної діяльності і є власником одиниць поглинання, або одиниць скорочення викидів, досягнутих внаслідок самостійного здійснення проектної діяльності. У разі якщо оператор поглинача є її власником, згода на здійснення проектної діяльності не вимагається;

пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження - незмінне об'єднання дрібномасштабних проектів спільного впровадження, що мають однаковий період кредитування та сформовані в один пакет з метою зменшення загальних витрат на підготовку, управління та реалізацію, проектна діяльність за яким здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

поглинач - територія, на якій проводиться діяльність з лісовідновлення, лісорозведення та/або управління лісовим господарством, результатом якого є збільшення поглинання парникових газів існуючими або новоствореними лісами.

програма діяльності спільного впровадження - програма впровадження проектів, спрямованих на досягнення скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, для кожного з яких або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВт/год в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тон еквіваленту двоокису вуглецю, або річне збільшення поглинання парникових газів в результаті діяльності з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством не перевищує 8 тис. тон еквіваленту двоокису вуглецю, можуть бути повторені за бажанням координатора програми діяльності спільного впровадження на інших установках та/або поглиначах та чисельність яких в рамках програми діяльності спільного впровадження може змінюватись протягом строку її реалізації;

проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів - проект спільного впровадження, або дрібномасштабний проект спільного впровадження, або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або програма діяльності спільного впровадження;

проект спільного впровадження - проект, який спрямований на досягнення скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання і виконується оператором установки або оператором поглинача;

проектна діяльність - діяльність власника проекту по підготовці та реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

проектний рахунок - рахунок, відкритий для проекту в Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Національний реєстр) для зарахування одиниць скорочення викидів, отриманих в результаті здійснення проектної діяльності;

скорочення викидів - зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів та/або зменшення питомих антропогенних викидів парникових газів на території України внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту;

установка - цех, агрегат чи будь-який інший об'єкт, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів або введення в експлуатацію якого безпосередньо чи опосередковано призводить до скорочень викидів у відповідному секторі, зазначеному у додатку А Кіотського протоколу.

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених у Кіотському протоколі до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, Рішеннях Конференції Сторін, що діє в якості Наради країн-сторін Кіотського протоколу та чинному  законодавстві України.

3. Власник проекту має право здійснювати проектну діяльність за національною або міжнародною процедурою за погодженням з Держекоінвестагентством.

Проектна діяльність повинна містити ознаки додатковості, відповідно до статті 6  Кіотського протоколу та може бути реалізована у вигляді:

-          проекту спільного впровадження;

-          дрібномасштабного проекту спільного впровадження;

-          пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

-          програми діяльності спільного впровадження.

Проектна діяльність за проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки або  оператором поглинача.

Проектна діяльність за дрібномасштабним проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки.

Проектна діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження.

Проектна діяльність за програмою діяльності спільного впровадження здійснюється координатором програми діяльності спільного впровадження.

4. Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

- розроблення проектної пропозиції та її подання до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-підтримки;

- розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

- отримання детермінаційного звіту;

- подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- отримання листа-схвалення;

- підписання контракту з покупцем;

- отримання листа-погодження іноземної держави;

- подання проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, до Держекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

- реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

- підготовка звіту про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності та подання цього документу на верифікацію;

- отримання верифікаційного звіту;

- подання звіту про моніторинг та верифікаційного звіту до Держекоінвестагентства;

- подання до Держекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю верифікованих одиниць скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць поглинання.

Покупцем може бути фізична або юридична особа іноземної держави – Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, яка отримала лист-погодження іноземної держави Сторони Додатку В до Кіотського протоколу, уклала контракт з власником проекту та відкрила рахунок в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави для зарахування одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання.

Усі документи, що подаються власником проекту, мають бути оформлені в письмовому вигляді та подані в двох ідентичних примірниках, перший примірник подається на паперових носіях та завірений відповідно до чинного законодавства, другий примірник подається як електронний документ на електронному носії інформації (оптичний компакт-диск або USB флеш-пам'ять) з накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) власника проекту (відповідно до законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис).

Власник проекту використовує ЕЦП акредитованого центру сертифікації ключів надійний засіб електронного цифрового підпису якого інтегровано в систему електронного документообігу Держекоінвестагентства.

Формати електронних документів та перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, надійні засоби електронного цифрового підпису яких інтегровано в систему електронного документообігу Держекоінвестагентства, розміщується на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства.

У ході здійснення проектної діяльності власник проекту зобов'язаний укласти договір на проведення детермінації та верифікації з міжнародним або національним акредитованим органом.

Власник проекту зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ національного або міжнародного акредитованого органу та уповноважених представників Держекоінвестагентства до установки або поглинача та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, що відносяться до проектної діяльності.

Власник проекту зобов’язаний здійснювати збір та архівування усіх даних та документів, що стосуються проектної діяльності, в тому числі необхідних для оцінки та/або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або збільшення поглинання парникових газів в межах проекту протягом періоду реалізації проекту. Термін зберігання усіх даних та документів повинен перевищувати період реалізації проекту на три роки.

Власник проекту несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність подання інформації та документів за цим Порядком відповідно до чинного законодавства.

Держекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю на установках та/або поглиначах, якщо така діяльність дублює вже схвалену Держекоінвестагентством діяльність на тих же установках та/або поглиначах.

5.   Здійснення проектної діяльності за національною процедурою.

  5.1. У разі здійснення проектної діяльності за національною процедурою, детермінація та верифікація проводиться національним або міжнародним акредитованим органом.

Проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, затверджується Держекоінвестагентством, а досягнуті скорочення викидів або збільшення поглинання підтверджуються національним або міжнародним акредитованим органом.

5.2. Для отримання листа-підтримки власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається із заяви, проектної пропозиції щодо обґрунтування скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів (далі – проектна пропозиція) українською та англійською мовами та супровідних документів.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-підтримку. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстав відмови.

5.3. На підставі листа-підтримки власник проекту розробляє проектно-технічну документацію та подає її на детермінацію.

Проектно-технічна документація повинна містити:

                   межі проекту;

                   базовий сценарій;

                   підтвердження відповідності проектної діяльності вимогам статті  6

                   Кіотського протоколу;

                   розрахунок скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання

                   парникових газів;

                   план моніторингу (документ, що регламентує проведення моніторингу);

                   оцінку впливу на довкілля наслідків проектної діяльності.

5.4. Оцінка скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів у межах проекту виконується для кожного виду газу та поглиначів в одиницях еквівалента двоокису вуглецю з використанням усіх формул та алгоритмів або наводяться безпосередньо отримані оцінки скорочень антропогенних викидів у результаті проекту, в залежності від обраного власником проекту варіанту здійснення моніторингу.

5.5. План моніторингу антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів включає ідентифікацію даних і їх якості з точки зору точності, повноти, порівнянності та обґрунтованості з урахуванням принципів і підходів обраної методології моніторингу.

У плані моніторингу має бути представлена докладна інформація щодо збору та зберігання всіх даних, які стосуються:

оцінки або вимірювання обсягів викидів у встановлених межах проекту;

оцінки обсягів викидів для визначеного базового сценарію;

визначення обсягів зміни антропогенних викидів за межами проекту, а також  обґрунтування прийнятності обраної методології моніторингу.

5.6. Оцінка впливу на довкілля наслідків проектної діяльності повинна містити опис впливу діяльності в рамках проекту на навколишнє природне середовище в місцях розміщення об'єктів проекту та на територіях, що прилягають до них.

Реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів не повинна приводити до погіршення стану навколишнього природного середовища в місці розташування проекту та прилеглих територій.

У разі, якщо проектом, спрямованим на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, передбачається створення лісових (зелених) насаджень, то вплив діяльності в рамках проекту на навколишнє природне середовище не проводиться.

5.7. Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається із заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.  

 Проектно-технічна документація та детермінаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються до Держекоінвестагентства у письмовій формі, відповідно до цього Порядку.

Якщо детермінацію здійснював міжнародний акредитований орган, детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою у письмовій формі відповідно до цього Порядку.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

 Держекоінвестагентство затверджує проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за національною процедурою, на підставі заяви власника проекту, листа-схвалення, листа-погодження іноземної держави і зареєстрованого Держекоінвестагентством контракту з покупцем та резервує у Національному реєстрі одиниці (частини) установленої кількості у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшення поглинання парникових газів.

 5.8. На підставі листа-схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.

 Звіт про моніторинг складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства відповідно до цього Порядку. Верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою відповідно до цього Порядку.

Держекоінвестагентство у сорокап'ятиденний строк розглядає звіт про моніторинг та верифікаційний звіт і в разі прийняття позитивного рішення – здійснює їх реєстрацію. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту власникові проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

6. Здійснення проектної діяльності за міжнародною процедурою.

6.1.У разі здійснення проектної діяльності за міжнародною процедурою детермінація проектно-технічної документації проводиться міжнародним акредитованим органом. Проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, затверджується Наглядовим комітетом, а досягнуті скорочення викидів або збільшення поглинання підтверджуються міжнародним акредитованим органом. Власник проекту, який реалізує проект за міжнародною процедурою, отримує лист - підтримку у порядку, що описаний у пункті 5.2 цього Порядку.

6.2. Проектно-технічна документація складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства відповідно до цього Порядку. Детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом

із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою відповідно до цього Порядку.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап'ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів та в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення.  У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власнику проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

6.3. Держекоінвестагентство на підставі відомостей про затвердження Наглядовим комітетом проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, реєструє контракт.

6.4. На підставі листа - схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.

6.5. Звіт про моніторинг складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства відповідно до цього Порядку. Верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним власником проекту перекладом українською мовою формі відповідно до цього Порядку. Власник проекту зобов'язаний надати до Держекоінвестагентства звіт про моніторинг та верифікаційний звіт українською мовою до їх опублікування на офіційному веб-сайті Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 Після затвердження Наглядовим комітетом верифікаційного звіту, Держекоінвестагентство у 10 денний строк реєструє звіт про моніторинг та верифікаційний звіт, надані власником проекту.

7. Вимоги до порядку підготовки та оформлення проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, зразки заяв, форми проектної пропозиції та проектно-технічної документації, перелік супровідних документів, вимоги до їх форми та змісту, а також вимоги до змісту проектно-технічної документації за проектами, які реалізуються за національною процедурою, затверджує Міністр екології та природних ресурсів за поданням Держекоінвестагентства.             

8. Підставами для відмови у видачі листа – підтримки або листа – схвалення є:

некомплектність наданих документів;

недостовірність, недоведенність або помилковість будь-якої складової проектної пропозицій чи проектно-технічної документації;

наявність негативного висновку центрального органу виконавчої влади, профільної установи, експертної організації, підприємства або дорадчого органу;

відсутність або недостовірність відомостей стосовно власника проекту;

проектна пропозиція чи проектно-технічна документація не містить усіх відомостей, які передбачені відповідними вимогами та/або рекомендаціями з її підготовки.

9. Перетворення одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання в одиниці скорочення викидів можливо лише за проектами, що отримали відповідний ідентифікаційний код у Міжнародному журналі трансакцій.

10. За клопотанням власника проекту Держекоінвестагентство здійснює в десятиденний строк перетворення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання в одиниці скорочення викидів та електронний переказ отриманих одиниць скорочення викидів з Національного реєстру на рахунок покупця.

Термін переказу може бути більшим, якщо затримка переказу зумовлена технічною неможливістю Міжнародного журналу трансакцій, Національного реєстру, інших перевіряючих журналів, реєстру країни рахунку покупця.

В разі, якщо Міжнародний журнал трансакцій, інший перевіряючий журнал або реєстр країни рахунку покупця не мають можливості прийняти участь у такому переказі з технічних причин, то переказ здійснюється не пізніше десяти робочих днів з дня отримання Держекоінвестагентством повідомлення від Міжнародного журналу трансакцій, Національного реєстру, інших перевіряючих журналів або реєстру країни рахунку покупця про поновлення технічних можливостей здійснення переказу.

11. Скорочення антропогенних викидів, досягнуті власником проекту протягом 2004 – 2007 років та підтверджені міжнародним або національним акредитованим органом, передаються іноземній державі або уповноваженого нею покупцю в разі, якщо проект спільного впровадження або дрібномасштабний проект спільного впровадження або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження затверджено Держекоінвестагентством або Наглядовим комітетом.

Держекоінвестагентство за клопотанням власника проекту та на підставі зареєстрованого контракту і верифікаційного звіту протягом звітного року формує кількість скорочень антропогенних викидів, досягнутих власниками проектів протягом 2004 – 2007 років та підтверджених міжнародним або національним акредитованим органом, та щоквартально подає Кабінету Міністрів України на затвердження відповідну кількість одиниць (частин) установленої кількості як скорочень викидів, досягнутих власниками проектів протягом зазначеного періоду для оформлення їх передачі на рахунок іноземних держав або покупців. При погодженні проекту рішення Кабінету Міністрів України Держекоінвестагентство може надавати до заінтересованих органів копії витягів відповідних верифікаційних звітів.

Зазначені скорочення викидів передаються іноземній державі або покупцю шляхом здійснення Держекоінвестагентством електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості з рахунка України в Національному реєстрі на рахунок іноземної держави або покупця.

Електронний переказ одиниць (частин) установленої кількості здійснюється Держекоінвестагентством у п'ятиденний строк після офіційного опублікування відповідного рішення Кабінету Міністрів України. В разі, якщо Міжнародний журнал трансакцій, інший перевіряючий журнал або реєстр країни рахунку покупця не мають можливості здійснити такий переказ з технічних причин, то переказ здійснюється  не пізніше одного робочого дня з дня отримання Держекоінвестагентством повідомлення від Міжнародного журналу трансакцій, інших перевіряючих журналів або реєстру країни рахунку покупця про поновлення технічних можливостей здійснення переказу.

12. Держекоінвестагентство відмовляє у здійсненні електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості, одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання у разі:

               невідповідності переказу положенням зареєстрованого контракту;

               неможливості здійснення переказу через Міжнародний журнал трансакцій або відсутності згоди оператора (адміністратора) реєстру вуглецевих одиниць іноземної держави;              

               у разі виявлення недостовірної інформації;

13. У випадку зміни базового сценарію та/або меж проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, який затверджений за національною або міжнародною процедурою, власник проекту зобов'язаний внести відповідні зміни до проектно-технічної документації, забезпечити її додаткову детермінацію та надати Держекоінвестагентству пакет документів для схвалення та затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

У випадку зміни плану моніторингу власник проекту зобов'язаний підготувати нову редакцію плану моніторингу та забезпечити його детермінацію.

У разі перевищення скорочень викидів або збільшень поглинання, досягнутих в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, у порівнянні із запланованими в проектно-технічній документації, у верифікаційному звіту мають бути надані детальні пояснення щодо причин такого перевищення та наведені відповідні розрахунки.

14. У випадку необхідності перевірки технічної документації, Держекоінвестагентство має право отримувати від власника проекту додаткові матеріали (офіційні статистичні відомості, довідки, обґрунтування тощо) та направляти проектно-технічну документацію, детермінаційний звіт, звіт про моніторинг та верифікаційний звіт для отримання висновку до профільних установ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для отримання відповідної інформації.

Держекоінвестагентство для проведення оцінки та аналізу проектної діяльності, у разі необхідності, залучає відповідні експертні організації, установи, підприємства та створює дорадчі органи.

15. Держекоінвестагентство може припинити реалізацію проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, затвердженого за національною процедурою, у разі:

письмової заяви власника проекту або його правонаступника про припинення проектної діяльності;

припинення діяльності власника проекту;

припинення функціонування установки або поглинача;

виявлення Держекоінвестагентством недостовірних, недоведенних або помилкових відомостей у документах, наданих для схвалення або затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, та у поданих на реєстрацію звіті про моніторинг та верифікаційному звіту.

16. У разі зміни власника проекту новий власник проекту (за наявності бажання подальшої реалізації проекту спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів)   зобов'язаний повідомити про це Держекоінвестагентство та надати відповідні копії засвідчених в установленому порядку документів, що підтверджують перехід права власності або користування об'єктом, та відповідний договір.

17. Відомості про надані листи-підтримки, листи-схвалення, детермінацію, затвердження та верифікацію оприлюднюються на веб-сайтах Держекоінвестагентства та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

версія для друку