Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Нові проекти документів

Проект Постанови КМУ "Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів" 11.05.2011

http://www.neia.gov.ua/nature/img/publishing/?id=128093

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __________ 2011 р. № ______

 

ПОРЯДОК

підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Кіотський протокол).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

базовий сценарій – імовірний прогноз антропогенних викидів або поглинання парникових газів без здійснення проектної діяльності;

верифікація – перевірка та підтвердження міжнародним або національним верифікатором обсягу скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих в результаті здійснення власником проекту проектної діяльності, з видачею верифікаційного звіту;

власник проекту – оператор установки або джерела поглинання, або координатор пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або координатор програми заходів спільного впровадження, який здійснює проектну діяльність;

детермінація – експертиза міжнародним або національним детермінатором проектно-технічної документації з метою перевірки, аналізу та підтвердження кількісної оцінки можливих скорочень викидів або збільшення поглинання, а також відповідності проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, вимогам, встановленим для таких проектів, з видачею детермінаційного звіту;

джерело поглинання – територія, на якій проводиться діяльність з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством, результатом якого є збільшення поглинання парникових газів існуючими або новоствореними лісами;

дрібномасштабний проект спільного впровадження – проект, спрямований на досягнення скорочень викидів, для якого або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВтгод в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тонн еквіваленту двоокису вуглецю та проектна діяльність за яким здійснюється оператором установки;

збільшення поглинання – збільшення обсягу поглинання парникових газів внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством;

звіт про моніторинг – звіт власника проекту про виконання плану моніторингу з обґрунтуванням та розрахунком обсягу скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих за результатами здійснення проектної діяльності;

контракт - зовнішньоекономічний договір власника проекту з покупцем, за яким власник проекту передає покупцеві одиниці скорочення викидів та/або одиниці (частини) установленої кількості, отримані в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, на рахунок покупця, відкритий в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави;

лист-підтримка – документ, що видається Держекоінвестагентством, яким схвалюється подальше розроблення проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

лист-схвалення – документ, що видається Держекоінвестагентством, яким схвалюється реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

межі проекту – межі, які охоплюють джерела викидів або поглинання, що знаходяться або будуть знаходитись під контролем власника проекту та є пов’язаними з проектною діяльністю;

міжнародна процедура – сукупність вимог та правил здійснення проектної діяльності відповідно до рішення першої сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату - наради Сторін Кіотського протоколу (далі - перша сесія Сторін) та рішень Наглядового комітету спільного впровадження (далі - Наглядовий комітет);

міжнародний верифікатор - незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, або який тимчасово діє в якості незалежного органу, акредитованого Наглядовим комітетом, що має право здійснювати верифікацію за міжнародною та національною процедурою;

міжнародний детермінатор - незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, або який тимчасово діє в якості незалежного органу, акредитованого Наглядовим комітетом, що має право здійснювати детермінацію за міжнародною та національною процедурою;

національний верифікатор - незалежний орган, резидент України, акредитований Держекоінвестагентством, що має право здійснювати верифікацію за національною процедурою;

національний детермінатор - незалежний орган, резидент України, акредитований Держекоінвестагентством, що має право здійснювати детермінацію за національною процедурою;

національна процедура – процедура реалізації проектної діяльності, затверджена Мінприроди, відповідно до цього Порядку;

одиниця поглинання – вуглецева одиниця, введена в обіг в результаті діяльності у секторі лісовідновлення, лісорозведення та лісового господарства, відповідно до частин 3 та 4 статті 3 Кіотського протоколу, яка дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

одиниця скорочення викидів – вуглецева одиниця, введена в обіг в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, відповідно до статті 6 Кіотського протоколу, яка утворена із одиниці (частини) установленої кількості або одиниці поглинання шляхом додавання до останньої ідентифікаційного (реєстраційного) номеру проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів та дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

одиниця (частина) установленої кількості – вуглецева одиниця, введена в обіг на виконання відповідних положень діючих умов обліку установлених кількостей з урахуванням кількісних обмежень викидів парникових газів, розрахованих згідно з рішенням першої сесії Сторін, яка дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження - незмінне об’єднання дрібномасштабних проектів спільного впровадження, що мають однаковий період кредитування та сформовані в один пакет з метою зменшення загальних витрат на підготовку, управління та реалізацію, проектна діяльність за яким здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

програма діяльності спільного впровадження - програма впровадження проектів, спрямованих на досягнення скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, для кожного з яких або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВтгод в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тонн еквіваленту двоокису вуглецю, або річне поглинання парникових газів в результаті діяльності з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством не перевищує 8 тис. тонн двоокису вуглецю, можуть бути повторені за бажанням координатора програми діяльності спільного впровадження на інших установках та/або джерелах поглинання та чисельність яких в рамках програми діяльності спільного впровадження може змінюватись протягом строку її реалізації;

проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів – проект спільного впровадження, або дрібномасштабний проект спільного впровадження, або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або програма діяльності спільного впровадження;

проект спільного впровадження – проект, який спрямований на досягнення скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання і виконується оператором установки або оператором джерела поглинання;

проектна діяльність – діяльність власника проекту по підготовці та реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

проектний рахунок - рахунок, відкритий для проекту в Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Національний реєстр) для зарахування одиниць скорочення викидів, отриманих в результаті здійснення проектної діяльності;

скорочення викидів - зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів та/або зменшення питомих антропогенних викидів парникових газів на території України внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту;

установка – цех, агрегат чи будь-який інший об’єкт, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів або введення в експлуатацію якого безпосередньо чи опосередковано призводить до скорочень викидів у відповідному секторі, зазначеному у додатку А Кіотського протоколу.

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених у Рамковій Конвенції ООН про зміну клімату, Кіотському протоколі, Рішеннях Конференції Сторін, що діє в якості Наради країн-сторін Кіотського протоколу, Лісовому кодексі.

3. Власник проекту має право здійснювати проектну діяльність за національною або міжнародною процедурою.

Проектна діяльність може бути реалізована у вигляді:

-             проекту спільного впровадження;

-             дрібномасштабного проекту спільного впровадження;

-             пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

-             програми діяльності спільного впровадження.

 

Проектна діяльність за проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки або джерела поглинання. Оператором установки/джерела поглинання може бути фізична або юридична особа, резидент України, у власності або законному користуванні якої на території України перебуває установка/джерело поглинання, та яка отримала згоду власника установки/джерела поглинання на здійснення проектної діяльності і є власником одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання, досягнутих внаслідок самостійного здійснення проектної діяльності. У разі якщо оператор установки/джерела є його власником, згода на здійснення проектної діяльності не вимагається.

 

Проектна діяльність за дрібномасштабним проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки.

Проектна діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження. Координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження може бути фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, що здійснює проектну діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження та є власником одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання, досягнутих внаслідок здійснення такої діяльності на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки, що входить до пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження.

Проектна діяльність за програмою діяльності спільного впровадження здійснюється координатором програми діяльності спільного впровадження. Координатором програми діяльності спільного впровадження може бути фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, резидент України, яка здійснює проектну діяльність за програмою діяльності спільного впровадження на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки або джерела поглинання, та є власником одиниць скорочення викидів або одиниць поглинання, досягнутих внаслідок здійснення такої проектної діяльності.

4. Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

-             розроблення проектної пропозиції та її подання до Держекоінвестагентства;

-             отримання листа-підтримки;

-             розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

-             отримання детермінаційного звіту;

-             подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Держекоінвестагентства;;

-             отримання листа-схвалення;

-             підписання контракту (попереднього контракту) з покупцем;

-             отримання листа-погодження іноземної держави (документ, що видається уповноваженим органом іноземної держави, яким погоджується участь покупця у реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів);

-             подання проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, до Держекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

-             реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

-             підготовка звіту про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності та подання цього документу на верифікацію;

-             отримання верифікаційного звіту;

-             подання звіту про моніторинг та верифікаційного звіту до Держекоінвестагентства;

-             подання до Держекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю підтверджених одиниць скорочення викидів.

 

Покупцем може бути фізична або юридична особа іноземної держави – Сторона Додатка В до Кіотського протоколу, яка отримала лист-погодження іноземної держави, уклала контракт з власником проекту та відкрила рахунок в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави для зарахування одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання.

 

 У ході здійснення проектної діяльності власник проекту зобов’язаний укласти договір на проведення детермінації та верифікації з міжнародним або національним детермінатором та верифікатором.

Власник проекту також зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ національного або міжнародного верифікатора та уповноважених представників Держекоінвестагентства до установки або джерела поглинання та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, на підставі яких проводяться моніторинг та верифікація.

Моніторингом проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, є діяльність власника проекту із збору та архівування усіх необхідних даних для оцінки та/або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або поглинання парникових газів у межах проекту.

Держекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю на установках/джерелах поглинання, якщо така діяльність дублює вже схвалену Держекоінвестагентством діяльність на тих же установках/джерелах поглинання.

 

5. У разі здійснення проектної діяльності за національною процедурою, детермінація проектно-технічної документації проводиться національним або міжнародним детермінатором. Проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, затверджується Держекоінвестагентством, а досягнуті скорочення викидів або збільшення поглинання підтверджуються національним або міжнародним верифікатором.

Для отримання листа-підтримки власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектної пропозиції щодо обґрунтування скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів та супровідних документів.

Проектна пропозиція складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Порядок видачі листа-підтримки, зразок заяви, форму проектної пропозиції, перелік супровідних документів та вимоги до їх змісту і оформлення затверджує Мінприроди.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап’ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-підтримку. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

На підставі листа-підтримки власник проекту розробляє проектно-технічну документацію та подає її на детермінацію.

Проектно-технічна документація повинна містити:

-             межі проекту;

-             базовий сценарій;

-             підтвердження відповідності проектної діяльності вимогам статті 6 Кіотського протоколу;

-             розрахунок скорочень антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

-             план моніторингу (документ, що регламентує проведення моніторингу);

-             оцінку впливу на довкілля наслідків проектної діяльності.

Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.

Проектно-технічна документація та детермінаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються у письмовій формі та на електронних носіях. Якщо детермінацію здійснював міжнародний детермінатор, детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Держекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у сорокап’ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

Держекоінвестагентство затверджує проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за національною процедурою, на підставі заяви власника проекту, листа-погодження іноземної держави і зареєстрованого Держекоінвестагентством контракту (попереднього контракту) з покупцем та депонує одиниці (частини) установленої кількості у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшення поглинання парникових газів.

На підставі листа – схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.

Звіт про моніторинг та верифікаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються до Держекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Якщо верифікацію здійснював міжнародний верифікатор, верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Держекоінвестагентство у сорокап’ятиденний строк розглядає звіт про моніторинг та верифікаційний звіт і в разі прийняття позитивного рішення – здійснює їх реєстрацію. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту власникові проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

6. У разі здійснення проектної діяльності за міжнародною процедурою детермінація проектно-технічної документації проводиться міжнародним детермінатором. Проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, затверджується Наглядовим комітетом, а досягнуті скорочення викидів або збільшення поглинання підтверджуються міжнародним верифікатором. Власник проекту, який реалізує проект за міжнародною процедурою, отримує лист – підтримку у порядку, передбаченому абзацами 2 – 4 пункту 5 цього Порядку.

Для отримання листа-схвалення власник проекту подає Держекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.

 

Проектно-технічна документація складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Державне агентство екологічних інвестицій розглядає зазначений пакет документів у сорокап’ятиденний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів та в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі прийняття рішення про відмову у видачі такого листа власник проекту повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням підстави відмови.

Держекоінвестагентство на підставі відомостей про затвердження Наглядовим комітетом проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, реєструє контракт (попередній контракт).

На підставі листа – схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.

Звіт про моніторинг складається українською та англійською мовами і подається до Держекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Держекоінвестагентство на підставі відомостей про затвердження результатів верифікації Наглядовим комітетом реєструє у десятиденний строк надані власником проекту звіт про моніторинг та верифікаційний звіт.

До моменту публікації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту на сайті Наглядового комітету, власник проекту зобов’язаний надати до Держекоінвестагентства версії цих документів українською мовою.

7. Порядок видачі листа-схвалення, зразок заяви, форму проектно-технічної документації, перелік супровідних документів, вимоги до їх змісту і оформлення, а також форму проектно-технічної документації за проектами, які реалізуються за національною процедурою, затверджує Мінприроди.

8. Незалежно від процедури реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, Держекоінвестагентство на підставі зареєстрованого верифікаційного звіту в десятиденний строк здійснює перетворення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання в одиниці скорочення викидів та їх зарахування на проектний рахунок.

У разі здійснення проектної діяльності за міжнародною процедурою, перетворення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання в одиниці скорочення викидів, на підставі верифікаційного звіту, підготовленого міжнародним верифікатором, який тимчасово діє в якості незалежного органу, акредитованого Наглядовим комітетом, здійснюється Держекоінвестагентством після акредитації Наглядовим комітетом такого міжнародного верифікатора.

9. За клопотанням власника проекту Держекоінвестагентство здійснює в п’ятиденний строк електронний переказ одиниць скорочення викидів з Національного реєстру на рахунок покупця. Термін переказу може бути більшим, якщо затримка переказу зумовлена технічною неможливістю Міжнародного журналу трансакцій, інших перевіряючих журналів, реєстру країни рахунку покупця.

 10. Скорочення антропогенних викидів, досягнуті власником проекту протягом періоду з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2007 року та підтверджені міжнародним або національним верифікатором, передаються іноземній державі або уповноваженою нею покупцю в разі, якщо проект спільного впровадження або дрібномасштабний проект спільного впровадження або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження затверджено Держекоінвестагентством або Наглядовим комітетом.

Держекоінвестагентство за клопотанням власника проекта та на підставі зареєстрованого контракту і верифікаційного звіту протягом звітного року формує кількість скорочень антропогенних викидів, досягнутих власниками проектів протягом періоду з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2007 року та підтверджених міжнародним або національним верифікатором, та щоквартально за погодженням з Мінприроди подає Кабінету Міністрів України на затвердження відповідну кількість одиниць (частин) установленої кількості як скорочень викидів, досягнутих власниками проектів протягом зазначеного періоду для оформлення їх передачі на рахунок іноземних держав або покупців. При погодженні проекту рішення Кабінету Міністрів України Держекоінвестагентство має надавати до заінтересованих органів копії витягів відповідних верифікаційних звітів.

Зазначені скорочення викидів передаються іноземній державі або покупцю шляхом здійснення Держекоінвестагентством електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості з рахунка України в Національному реєстрі на рахунок іноземної держави або покупця.

Електронний переказ одиниць (частин) установленої кількості здійснюється Держекоінвестагентством у п’ятиденний строк після офіційного опублікування відповідного рішення Кабінету Міністрів України або більший термін, якщо затримка переказу зумовлена технічною неможливістю Міжнародного журналу трансакцій, інших перевіряючих журналів, реєстру країни рахунку покупця.

11. Держекоінвестагентство відмовляє у здійсненні електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів у разі:

- невідповідності переказу положенням зареєстрованого контракту;

-             неможливості здійснення переказу через Міжнародний журнал трансакцій або відсутності згоди оператора (адміністратора) реєстру вуглецевих одиниць іноземної держави.

 

12. У випадку зміни базового сценарію та/або меж проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, який затверджений за національною або міжнародною процедурою, власник проекту зобов’язаний внести відповідні зміни до проектно-технічної документації, забезпечити її додаткову детермінацію та надати Держекоінвестагентству пакет документів для схвалення та затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

 

У випадку зміни плану моніторингу власник проекту зобов’язаний підготувати нову редакцію плану моніторингу та забезпечити його детермінацію.

 

У разі перевищення скорочень викидів або збільшень поглинання, досягнутих в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, у порівнянні із запланованими в проектно-технічній документації, у верифікаційному звіті мають бути надані детальні пояснення щодо причин такого перевищення та наведені відповідні розрахунки.

13. У випадку запровадження проектної діяльності, яка ще не здійснювалась та/або необхідності перевірки відомостей документації, Держекоінвестагентство має право отримувати від власника проекту додаткові матеріали (офіційні статистичні відомості, довідки, обґрунтування тощо) та направляти проектно-технічну документацію, детермінаційний звіт, звіт про моніторинг та верифікаційний звіт за проектною діяльністю, що здійснюється за національною процедурою, на експертизу щодо оцінки екологічної відповідності проекту вимогам Кіотського протоколу до профільних установ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для отримання відповідної інформації.

14. Держекоінвестагентство може припинити реалізацію затвердженого за національною процедурою проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, у разі:

-             письмової заяви власника проекту або його правонаступника про припинення проектної діяльності;

-             припинення діяльності власника проекту;

-             припинення функціонування установки або джерела поглинання;

-             виявлення Держекоінвестагентством недостовірних відомостей у документах, наданих для схвалення або затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, та у поданих на реєстрацію звіті про моніторинг та верифікаційному звіті.

15. У разі зміни власника проекту, новий власник проекту подає до Держекоінвестагентства заяву про перереєстрацію проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, на його ім’я.

Для здійснення перереєстрації проекту спільного впровадження або дрібномасштабного проекту спільного впровадження на нового власника проекту, новий оператор установки або джерела поглинання подає Держекоінвестагентству копії документів, що підтверджують перехід права власності або права користування установкою або джерелом поглинання, засвідчених в установленому порядку.

Для здійснення перереєстрації програми діяльності спільного впровадження або пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження на нового власника проекту, новий координатор програми діяльності спільного впровадження або пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження подає Держекоінвестагентству копії документів, що підтверджують право на здійснення проектної діяльності таким координатором, засвідчених в установленому порядку.

Перереєстрація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, на нового власника проекту здійснюється на підставі наказу Держекоінвестагентства.

16. Відомості про надані листи-підтримки, листи-схвалення, детермінацію, затвердження та верифікацію оприлюднюються на веб-сторінках Держекоінвестагентства та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

17. Держекоінвестагентство та організації, які проводять детермінацію і верифікацію, несуть відповідальність за нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації власника проекту. Інформація про відповідність проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, встановленим вимогам та про оцінку його впливу на довкілля не може вважатися конфіденційною і підлягає оприлюдненню в установленому порядку.”.

версія для друку