Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » інші документи

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством довкілля, сільськогосподарських та морських справ Іспанії та Національним агентством екологічних інвестицій України щодо видів діяльності, передбачених статтями 6 та 17 Кіотського протоколу 15.01.2009

Дата підписання:                    11.12.2008 р.

Дата набрання чинності для України: 11.12.2008 р.

 

     Міністерство довкілля,   сільськогосподарських   та  морських справ Іспанії  та  Національне  агентство  екологічних  інвестицій України, надалі - "Сторони",      Усвідомлюючи необхідність збереження та покращення оточуючого природного середовища для сьогоднішніх  та  майбутніх  поколінь  і важливість сталого розвитку,

     Беручи до  уваги,  що Україна та Іспанія є Сторонами Рамковоїконвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ) (РКЗК ООН) і СторонамиКіотського протоколу до цієї Конвенції ( 995_801 ),     Визнаючи, що  Стаття  6  Кіотського  протоколу ( 995_801 ) тарішення, прийняті Конференцією Сторін і Зустрічами Сторін (КС/ЗС),що   стосуються   принципів   використання  Кіотського  протоколу,стверджують,  що,  з метою  виконання  зобов'язань  відповідно  достатті 3 Протоколу, Сторона, молочена в Додаток I, може передаватибудь-якій  іншій  такій  Стороні,  або  купувати  у  неї   Одиниціскорочення викидів (ОСВ),  які отримані від проектів,  спрямованихна скорочення антропогенних викидів джерелами,  або  на  посиленняантропогенного  усунення поглиначами парникових газів в будь-якомусекторі економіки,     Визнаючи Статтю 17 Кіотського протоколу ( 995_801  ),  згідноякої Сторони,  включені в Додаток B Протоколу, можуть брати участьу торгівлі викидами  (ТВ)  з  метою  виконання  своїх  зобов'язаньвідповідно до Статті 3 Кіотського протоколу,     Беручи до уваги, що Наглядовий комітет спільного впровадження(JISC),  заснований рішенням 10/CMP.1 на Конференції сторін 11  таКС/ЗС 1,  і рішення,  правила,  модулі,  і процедури,  затвердженіКомітетом JISC є обов'язковими, якщо інше не визначене Комітетом,     Визнаючи рішення  9/CMP.1,  яким  створюються  принципи   длявтілення Статті 6 Кіотського протоколу ( 995_801 )     Визнаючи важливість   внутрішньої  політики  та  заходів  длявиконання зобов'язань  Кіотського  протоколу  (  995_801  )   щодоскорочення  і  обмеження викидів країнами Додатку I,  та додатковусутність кредитів від діяльності СВ та емісійної торгівлі,     Визнаючи, що участь в діяльності проектів СВ є добровільною іпередбачає взаємне співробітництво на основі рівності,     Враховуючи Директиву  2003/87/ЕС  Європейського Парламенту таРади від 13 жовтня 2003 року,  яка створює схему торгівлі  квотамина  викиди  парникових  газів,  і  вносить зміни до Директиви Ради96/61/ЕС ( 994_497 );  та Директиву 2004/101/ЕС від 27 жовтня,  щовносить  зміни  до Директиви 2003/87/ЕС по відношенню до проектнихмеханізмів Кіотського протоколу ( 995_801 ),     Враховуючи Закон Іспанії 1/2005 від  9  березня,  що  регулюєторгівлю  квотами  на  викид парникових газів та Королівський Указ1031/2007, який розробляє структуру участі в проектних механізмах,     Вітаючи інвестиції іспанських компаній в Україну, пов'язані здіяльністю, що  регулюється  Кіотським  протоколом ( 995_801 ),  врамках політики, спрямованої на зменшення викидів парникових газівта сприяння сталого розвитку,                       ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:     1. Гарантувати,    що   Сторони   виконують   їх   відповіднізобов'язання в рамках Конвенції про зміну  клімату  (  995_044  ),Кіотського  протоколу  (  995_801  )  та  інших зазначених рішень,модулів,  правил і процедур,  від передачі до  купівлі  погодженихОдиниць   скорочення   викидів   (ОСВ)  або  Одиниць  встановленоїкількості (ОВК).     2. Формалізувати співробітництво між Міністерством  довкілля,сільськогосподарських  та  морських  справ Іспанії та Національнимагентством  екологічних  інвестицій   України   або   призначенимиорганами у справі проектів СВ. Сторони та призначені органи Сторінздійснюватимуть діяльність, щоб підтримати та сприяти інвестиціям,і визнають спільну діяльність для скорочення та поглинання викидівпарникових газів в Україні,  і передачу Іспанії Одиниць скороченнявикидів (ОСВ),  які є результатом зазначеної проектної діяльності,а саме:     a) Сприяти   визначенню   та   обізнаності   про   можливостіздійснення  проектів  СВ громадським та приватним секторами в обохдержавах.     b) Обмінюватися   інформацією   щодо   критеріїв,    процедурсхвалення та правил для проектів СВ, встановлених державами Сторінабо їх компетентними органами.     c) Заохочувати передачу технологій,  передових та нешкідливихдля  навколишнього  середовища технологій,  для скорочення викидівпарникових газів та покращення повного усунення газів,  включаючи,окрім іншого, відновлювані види енергії, технології низького рівняспоживання енергії,  скорочення викидів від  міських  відходів  талісові поглиначі.     d) Допомагати компаніям,  що залучені до розробки та втіленняпроектів.     Призначені органи з обох Сторін схвалюють  проекти  спільноговпровадження у  відповідності  до  Статті  6  Кіотського протоколу( 995_801 ) та  видають  листи  схвалення  на  основі  незалежногоаналізу та визначення проекту.     Сторони сприятимуть  діяльності щодо формулювання,  оцінки тасхвалення поданих проектів СВ,  згідно з відповідними  процедурамипризначеного координатора.     3. Формалізувати  співробітництво між Міністерством довкілля,сільськогосподарських та морських справ  Іспанії  та  Національнимагентством  екологічних  інвестицій  України  у  сфері Міжнародноїемісійної торгівлі відповідно до статті  17  Кіотського  протоколу( 995_801 ).     Сторони та     призначені     органи     Сторін    здійснюютьспівробітництво в сфері  сприяння  передачі  ОВК  в  рамках  Схемиміжнародної  емісійної торгівлі,  та інвестує прибуток,  отриманийвідповідно до статті 17 Кіотського протоколу ( 995_801 ),  у  видидіяльності за Схемою зелених інвестицій (СЗІ).     Передача ОВК до іспанської Сторони завершується відповідно доположень статті 17 Кіотського  протоколу  (  995_801  )  та  іншихподальших  регулювань,  створених відносно цієї статті.  Прибуток,отриманий в результаті завершення цих передач,  буде  використанийУкраїнською  Стороною  для здійснення проектів в рамках діяльностіза СЗІ.     Сторони та  призначені  органи   спільно   визначають   рамкидіяльності   за   СЗІ,   включаючи   визначення  конкретних  видівдіяльності  та  забезпечення  моніторингу.  Ці  види   діяльності,здійсненні  за  СЗІ,  будуть  мати  загальний  позитивний вплив нанавколишнє природне середовище,  та зроблять внесок до  сталого  ісоціального  розвитку в Україні.  Сфера СЗІ,  доки немає обмежень,включатиме наступні види діяльності як пріоритетні:     a) Сприяння джерелам відновлюваної енергії;     b) Сприяння ефективному використанню енергії;     c) Проекти,  що  ведуть   до   уникнення   або   інтенсивногоуловлювання викидів ПГ на сміттєвих полігонах;     d) Проекти,  що  ведуть  до  скорочення  кінцевого споживанняенергії в приміщеннях громадського та приватного секторів;     e) Будь-які інші види  діяльності,  визначені  Сторонами,  щовідповідають  політиці  в  сфері  сталого розвитку та змін кліматуУкраїни.     СЗІ сприятиме передачі технологій,  передових та  нешкідливихдля  навколишнього  середовища технологій,  для скорочення викидівпарникових газів та покращення повного усунення газів.     Українська Сторона   віддає   перевагу   участі    іспанськихкомпанії, коли можливо, у розвитку видів діяльності за СЗІ.     4. Сторони   та   призначені   органи   Сторін  визнаватимутьвласність ОСВ або ОВК,  як погоджено у підписаних контрактах,  і увідповідності національного законодавства їх держав.     Цей Меморандум  стосується  загальних засад співпраці Сторін.Умови   та   процедури   реалізації   кожних   окремих    проектіввизначатимуться  в  угодах щодо їх реалізації та узгоджуватимутьсяСторонами   відповідно   до   положень   цього   Меморандуму    танаціонального законодавства держав сторін.     5. Орган,  призначений  Українською  Стороною,  забезпечує  івиконує  видачу  і  передачу  до  реєстру  Іспанії  ОСК  або  ОВК,заявлених відповідно до угод, схвалених Сторонами Меморандуму.     Сторони та   призначені   органи   Сторін   відповідальні  зареєстрування верифікованих ОСВ, отриманих в результаті проекту СВ,або переданих ОВК до їх відповідних національних реєстрів.     6. Коли  діяльність,  здійснена  в  рамках цього Меморандуму,потребує доступу до,  або розподілу,  або передачі технології,  щопідлягає  патентам  або  іншім  правам  інтелектуальної власності,Сторони і призначені органи Сторін завчасно погоджують  адекватнийта ефективний захист таких прав,  у відповідності до національногозаконодавства їх держав.     7. Сторони та призначені органи Сторін консультуються одна  зодною   щодо   прогресу  в  реалізації  проектів  та  інших  видівдіяльності,   здійснених   в   рамках   цього   Меморандуму    провзаєморозуміння,   і   інформуватимуть   інші  відповідні  урядовіміністерства належним чином.     8. Українська    сторона,    базуючись    на    національномузаконодавстві   своєї   держави,   обрала   Національне  агентствоекологічних  інвестицій  України,  діяти  як  призначений   орган.Іспанська сторона,  базуючись на національному законодавстві своєїдержави,  обрала Міністерство довкілля,  сільськогосподарських  таморських справ Іспанії діяти як призначений орган     9. Сторони  та призначені органи Сторін домовляються провестиофіційну зустріч не пізніше,  ніж через 2 місяці з дати підписанняцього Меморандуму, щоб оцінити ситуацію в обох державах щодо СВ таСЗІ.  Сторони та призначені органи Сторін пропонують і обговорюютьспеціальний   проект  угоди  щодо  СЗІ  відповідно  до  статті  17Кіотського протоколу ( 995_801 ).     Сторони зобов'язуються підписати угоду по СЗІ не пізніше  ніжчерез 5 місяців з дати підписання цього Меморандуму, яка визначитьфінансові ресурси, що будуть в неї спрямовані, види діяльності, щобудуть профінансовані, та умови і часові рамки передачі вуглецевиходиниць і узгоджених  фінансових  ресурсів.  Витрати  Міністерствадовкілля,   сільськогосподарських   та   морських  справ  Іспанії,пов'язані з  виконанням  цього  Меморандуму  про  взаєморозуміння,здійснюються з його власного бюджету.     Сторони мають  об'єднати свої зусилля для впровадження першихвидів діяльності,  здійснених  за  СЗІ,  не  пізніше,  ніж   через12 місяців після підписання цього Меморандуму.     10. До   цього  Меморандуму  можуть  бути  внесені  зміни  завзаємною письмовою згодою обох Сторін.     Вчинено в місті Познань, 11 грудня 2008 року     в трьох  екземплярах,  кожний  українською,   іспанською   таанглійською  мовами,  при цьому всі тексти є автентичними.  У разівиникнення розбіжностей щодо тлумачення та  застосування  положеньцього Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою. 

Тереза Рібера Родрігез,                                      Ігор ЛупальцовДержавний секретар із змін                         Голова Національного

клімату Міністерство довкілля                                        агентства екологічних

сільськогосподарських та                               інвестицій України

морських справ Іспанії

 

 

версія для друку