Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2010 р. N 807 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221" 17.09.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2010 р. N 807

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221 "Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 695, N 53, ст. 1774) зміни, що додаються.

2. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2010 р. N 807 


ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221

1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";

"1. Затвердити Порядок розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що додається.".

2. Порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 221
редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2010 р. N 807) 


ПОРЯДОК
розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (далі - проекти) та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - заходи), як комплексу дій, спрямованих на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Кіотський протокол) та виконання укладених договорів про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів.

2. Проекти та пропозиції щодо здійснення заходів (далі - пропозиції), що розроблені відповідно до визначених законодавством напрямів використання коштів державного бюджету, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу, подаються Нацекоінвестагентству органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які заінтересовані у реалізації проектів та здійсненні заходів із залученням коштів державного бюджету в порядку та на умовах, визначених законодавством (далі - заявники).

3. Заявник подає Нацекоінвестагентству:

заяву про розгляд проекту (пропозиції) за формою згідно з додатком;

кошторис витрат на здійснення заходів у разі, коли не передбачаються капітальні вкладення.

Якщо для реалізації проекту (здійснення заходу) передбачаються капітальні вкладення, разом із заявою подаються:

у разі будівництва, реконструкції, реставрації будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств - проектно-кошторисна документація та позитивний висновок комплексної державної експертизи, виданий відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106);

у разі проведення капітального та поточного ремонту будинків, споруд та інших об'єктів - кошторисний розрахунок витрат та позитивний висновок державної експертизи кошторисного розрахунку;

розрахунок планових скорочень викидів або збільшення обсягів поглинання парникових газів, проведений відповідно до вимог, установлених Нацекоінвестагентством.

Якщо реалізація проекту здійснюється на об'єктах підприємств, установ (крім бюджетних) та організацій додатково подаються:

довідка з установ банків про наявність коштів, у тому числі запозичених на рахунках;

копії установчих документів, засвідчені керівником та скріплені печаткою підприємства (установи, організації);

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) та перед Пенсійним фондом України;

довідка про відсутність рішення про порушення щодо суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом;

копії фінансової звітності за останній звітний період (баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою.

4. Проекти, що подаються Нацекоінвестагентству, повинні відповідати загальним і додатковим критеріям.

Загальними критеріями є:

відсутність факту застосування до проекту механізмів, передбачених Кіотським протоколом;

відповідність проекту цілям та принципам Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу;

відповідність проекту пріоритетам розвитку національної економіки, зокрема з питань ресурсо- та енергозбереження, енергоефективності, відновлення лісових насаджень і водних ресурсів;

наявність соціальних переваг під час реалізації проекту (створення нових робочих місць, забезпечення безпечних умов праці тощо);

наявність рішення органу місцевого самоврядування про надання згоди на реалізацію проекту на відповідній території.

Додатковими критеріями є:

рівень використання передових екологічно безпечних технологій, насамперед вітчизняних;

реалістичність і прозорість технологічних рішень та фінансових показників проекту;

відповідність механізму реалізації проекту законодавству України;

результати проведення попередньої оцінки рівня скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів та скорочення викидів і скидів забруднюючих речовин (за відповідної спрямованості проекту);

наявність відповідних дозволів та/або ліцензій;

строк реалізації проекту (перевага надається проектам із строком реалізації до кінця 2012 року. При цьому життєвий цикл таких проектів може перевищувати зазначений строк);

окупність проекту (перевага надається проектам з найкоротшим строком окупності);

можливість широкого застосування проекту.

5. Нацекоінвестагентство проводить попередній відбір проектів та пропозицій. У разі коли проекти не відповідають загальним критеріям та/або документи подано не в повному обсязі, вони повертаються заявнику протягом 10 робочих днів від дати їх подання.

6. Нацекоінвестагентство подає попередньо відібрані проекти та пропозиції на розгляд утвореної ним постійно діючої міжвідомчої робочої групи.

Положення про міжвідомчу робочу групу та її персональний склад затверджує Нацекоінвестагентство.

Міжвідомча робоча група розглядає подані заявником документи, проводить аналіз і оцінку поданого проекту (пропозиції), визначає його переваги над іншими проектами (пропозиціями) відповідного спрямування на підставі результатів оцінки кількісних та якісних показників та подає Нацекоінвестагентству рекомендації щодо схвалення або відмови у схваленні проекту (пропозиції).

На підставі рекомендацій міжвідомчої робочої групи Нацекоінвестагентство приймає рішення про схвалення проекту (пропозиції).

7. Схвалені Нацекоінвестагентством проекти (пропозиції) погоджуються із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів.

Нацекоінвестагентство затверджує план заходів щодо реалізації проектів та здійснення заходів (далі - план заходів) за погодженням з Мінфіном та подає його на погодження Прем'єр-міністру України.

8. Нацекоінвестагентство не пізніше ніж у тижневий строк з дня погодження Прем'єр-міністром України плану заходів повідомляє заявника про результати відбору проекту (пропозиції).

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

10. Заявники подають Нацекоінвестагентству щокварталу та після закінчення реалізації проекту (здійснення заходу) відповідний звіт за формою, затвердженою Агентством за погодженням з Мінфіном.

11. Заявник зобов'язаний протягом життєвого циклу проекту подати на вимогу Нацекоінвестагентства необхідну інформацію та документи щодо реалізації проекту і забезпечити допуск представників Агентства на територію підприємства (установи, організації), на об'єктах якого реалізується проект.

12. Нацекоінвестагентство проводить протягом 60 календарних днів після закінчення відповідного календарного року фінансовий та технічний аудит проекту або заходу згідно з вимогами договорів про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів.

Замовником послуг з проведення фінансового та технічного аудиту є Нацекоінвестагентство.".

 

Додаток
до Порядку 


ЗАЯВА
про розгляд проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією такого проекту і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

______________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування проекту (заходу) 

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                              (найменування юридичної особи, її адреса, телефон, телефакс
______________________________________________________________________________________
                                                  відповідальна особа (керівник або заступник керівника), її посада)
______________________________________________________________________________________
                                                (найменування, підприємства (установи, організації), на об'єктах якого
______________________________________________________________________________________
                                        реалізується проект або здійснюється захід, адреса, телефон, телефакс)
______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування об'єкта, на якому реалізується проект або
______________________________________________________________________________________
                                                                                        здійснюється захід, адреса) 

Спрямованість проекту _________________________________________________________________

Мета проекту _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Опис технічних та екологічних аспектів проекту (скорочення споживання енергоресурсу, використання відновлюваних енергетичних ресурсів тощо) ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів, тонн на рік, CO2-екв.
______________________________________________________________________________________

Відомості про проектну документацію _____________________________________________________
                                                                                                                       (найменування розробника,
______________________________________________________________________________________
                                                                                    ким і коли затверджено

Загальна вартість проекту (заходу), тис. гривень ____________________________________________

Стан реалізації проекту на момент подання запиту, відсотків __________________________________

Частка фінансування з державного бюджету, тис. гривень ____________________________________

Частка фінансування за рахунок власних коштів, тис. гривень _________________________________

Інші джерела фінансування, тис. гривень __________________________________________________

Економічна ефективність, тис. гривень на рік _______________________________________________

Строк окупності проекту ________________________________________________________________

Строк реалізації проекту (етапність, строк реалізації за кожним етапом), місяців
_____________________________________________________________________________________ 

Заявник 

___________________________
(найменування посади)  

____________
(підпис)  

__________________________
(ініціали та прізвище

М. П. 

 

версія для друку