Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. № 672 01.08.2012

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 16 липня 2012 р. № 672 
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 липня 2012 р. № 672

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін
 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів

1. Цей Порядок встановлює процедуру підготовки та проведення конкурсного відбору учасників для закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) акцепт пропозиції конкурсного відбору - прийняття замовником пропозиції конкурсного відбору, яку визнано найбільш вигідною за результатами оцінки та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату об’єкта конкурсного відбору;

2) договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником конкурсного відбору та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;

3) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю шляхом укладення договору про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю з переможцем на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості договору;

4) забезпечення конкурсної пропозиції - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсного відбору шляхом укладення договору про забезпечення конкурсної пропозиції на суму, що не перевищує 10 відсотків ціни пропозиції конкурсного відбору;

5) закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з цим Порядком;

6) замовник - Держекоінвестагентство, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів;

7) конкурсна документація - документи, які розробляються та затверджуються комісією з конкурсного відбору, оприлюднюються для вільного доступу та безоплатно надаються замовником під час проведення конкурсу фізичним/юридичним особам;

8) конкурсний відбір (конкурс) - проведення конкурентного відбору учасників конкурсного відбору з метою визначення переможця;

9) комісія з конкурсного відбору - службові (посадові) особи замовника, визначені відповідальними за організацію та проведення конкурсного відбору;

10) найбільш вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, встановленим у конкурсній документації, і визначена найкращою за результатами розгляду пропозиції конкурсного відбору;

11) переможець конкурсного відбору - учасник конкурсного відбору, пропозицію якого визнано найбільш вигідною та акцептовано;

12) послуги - будь-який об’єкт закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, технічну експертизу та аудит, лізинг, наймання (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;

13) об’єкт закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником і на які учасникам конкурсного відбору дозволяється подавати пропозиції конкурсного відбору;

14) пропозиція конкурсного відбору - пропозиція щодо об’єкта закупівлі, яку учасник конкурсного відбору подає замовникові відповідно до вимог конкурсної документації;

15) роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та послуги, пов’язані з виконанням таких робіт, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

16) строк дії пропозиції конкурсного відбору - встановлений замовником у конкурсній документації строк, протягом якого учасник конкурсного відбору не має права змінювати свою пропозицію конкурсного відбору;

17) товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устатковання, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;

18) учасник конкурсного відбору (далі - учасник) - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), які подали пропозицію конкурсного відбору.

3. Об’єкт конкурсного відбору визначається замовником.

4. Дія цього Порядку поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, за умови, що вартість таких товарів, робіт і послуг дорівнює або перевищує 300 тис. гривень.

5. Комісія з конкурсного відбору утворюється замовником для організації та здійснення закупівель. Склад та положення про комісію з конкурсного відбору затверджується рішенням замовника, який призначає голову, його заступника та секретаря.

Для здійснення своїх повноважень комісія з конкурсного відбору має право залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою з правом дорадчого голосу.

До складу комісії з конкурсного відбору входить не менш як п’ять осіб.

Керівництво та організацію роботи комісії з конкурсного відбору здійснює його голова.

6. Комісія з конкурсного відбору:

складає та затверджує конкурсну документацію;

здійснює закупівлі;

забезпечує створення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель, визначених цим Порядком;

надає роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у закупівлі, щодо змісту конкурсної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

розглядає пропозиції конкурсного відбору учасників;

приймає рішення щодо визначення переможця конкурсу;

розглядає скарги щодо закупівлі;

виконує інші завдання, передбачені цим Порядком.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу комісії. Рішення комісії з конкурсного відбору приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії з конкурсного відбору.

У разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації про конкурсні пропозиції відповідного учасника конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях його пояснення.

7. Рішення комісії з конкурсного відбору оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на засіданні комісії з конкурсного відбору. У разі відмови члена комісії з конкурсного відбору підписати протокол відповідний запис вноситься до протоколу із зазначенням причин відмови.

8. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-порталі замовника не раніше ніж за 10 календарних днів до кінцевої дати подання учасниками своїх пропозицій та повинно містити таку інформацію:

1) найменування замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) найменування об’єкта конкурсного відбору;

3) місце отримання конкурсної документації;

4) адреса, за якою подаються документи, та строк, протягом якого приймаються документи для участі в конкурсі;

5) місце, дата та час початку проведення засідання комісії з конкурсного відбору щодо розкриття пропозицій конкурсного відбору;

6) номер телефону для довідок та прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи замовника з питань проведення конкурсного відбору.

9. Для участі в конкурсі учасник подає пропозицію конкурсного відбору, яка, зокрема, містить:

1) копії установчих документів, а також фінансової звітності за попередній рік (баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою (для юридичних осіб);

2) копію довідки про взяття на облік платника податків;

3) довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (документальне підтвердження наявності обладнання);

4) довідку про виконання аналогічних договорів (копії договорів);

5) довідки банків, у яких відкрито рахунки учасника, про відсутність заборгованості за кредитами;

6) проект договору про закупівлю, який повинен містити істотні умови;

7) договір про забезпечення конкурсної пропозиції.

Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу кожен учасник має право безоплатно отримати конкурсну документацію, яка повинна, зокрема, містити інформацію про умови надання, розмір та вид забезпечення конкурсної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю.

10. Пропозиція конкурсного відбору подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

11. Пропозиція конкурсного відбору подається у запечатаному конверті.

12. Пропозиції конкурсного відбору, які надійшли до замовника після закінчення строку їх подання, не розглядаються та повертаються учаснику.

13. Пропозиції конкурсного відбору залишаються дійсними протягом зазначеного у документації конкурсного відбору строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсного відбору.

14. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі учасник має право не пізніше ніж за три календарні дні до дати розкриття пропозицій конкурсного відбору звернутися до замовника, який зобов’язаний подати їх протягом трьох календарних днів у письмовій формі.

15. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсного відбору доводиться до відома всіх учасників не менш як за п’ять календарних днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-порталі замовника. У такому разі замовник зобов’язаний продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсного відбору не менш як на п’ять календарних днів.

16. Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у пропозиції конкурсного відбору, зокрема в документах, визначених у пункті 9 цього Порядку, покладається на учасника.

17. Порядок, строк подання і правила оформлення пропозицій конкурсного відбору визначаються конкурсною документацією. Розкриття пропозицій конкурсного відбору здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу.

18. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсного відбору не є підставою для відмови в розкритті, розгляді або відхиленні його пропозиції конкурсного відбору.

19. Під час розкриття пропозицій конкурсного відбору перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору.

20. Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору складається комісією з конкурсного відбору у день розкриття пропозицій конкурсного відбору та повинен містити відомості про найменування учасника, його місцезнаходження, ціну пропозиції конкурсного відбору, об’єкт закупівлі, інформацію про наявність необхідних документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, та конкурсну документацію.

Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору підписується членами комісії з конкурсного відбору та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсного відбору.

Завірена підписом голови комісії з конкурсного відбору та скріплена печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсного відбору надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі замовника.

21. Комісія з конкурсного відбору визначає переможця конкурсу з числа учасників, пропозиції конкурсного відбору яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у конкурсній документації.

До таких критеріїв оцінки належать:

ціна пропозиції;

строк виконання;

умови розрахунку;

якість виконання робіт, надання послуг.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця конкурсу не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсного відбору.

22. Рішення про результати конкурсу приймається комісією з конкурсного відбору. Комісія з конкурсного відбору відхиляє пропозицію конкурсного відбору учасника у разі невідповідності її умовам конкурсної документації.

23. Замовник відміняє конкурс у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі;

відхилення всіх пропозицій конкурсного відбору.

24. За результатами проведення конкурсу комісія з конкурсного відбору складає протокол з визначенням переможця, в якому міститься інформація про:

дату, час та місце проведення засідання комісії з конкурсного відбору;

прізвища, імена та по батькові членів комісії з конкурсного відбору, які присутні на засіданні;

назву об’єкта конкурсу;

найменування учасників та оцінку їх пропозицій конкурсного відбору.

25. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсного відбору, що визнана найбільш вигідною за результатами оцінки.

26. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повинен надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати конкурсу та опублікувати повідомлення про акцепт пропозиції конкурсного відбору, оголошення про результати конкурсу на веб-порталі.

27. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положеньЦивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

28. З переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю з урахуванням вимог конкурсної документації та умов акцептованої пропозиції конкурсного відбору не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсного відбору. Одночасно з договором про закупівлю замовник укладає з переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, договір про забезпечення виконання зобов’язань за договором про закупівлю.

29. Замовник протягом трьох робочих днів з дня підписання договору оприлюднює на веб-порталі оголошення про результати проведення конкурсного відбору, яке повинно містити інформацію про найменування замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування об’єкта конкурсного відбору, найменування переможця конкурсу, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, дату укладення договору, суму, визначену в договорі.

30. До здійснення оплати за договорами про закупівлю замовник подає Казначейству копію протоколу засідання комісії з конкурсного відбору з визначенням переможця конкурсних торгів.

31. Учасником за результатами конкурсу може бути подана скарга протягом п’яти календарних днів з дати опублікування акцепту пропозиції конкурсного відбору. Комісія з конкурсного відбору протягом 30 днів з дня надходження скарги розглядає її та надає обґрунтовану відповідь. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника.

32. Інформація, що міститься в документах, поданих для участі у конкурсі, повинна бути достовірною за станом на момент подання документів для участі в конкурсі.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 липня 2012 р. № 672

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 9 Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 695; 2010 р., № 68, ст. 2447; 2011 р., № 51, ст. 2025), слово “законом” замінити словом “законодавством”.

2. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1056, № 45, ст. 1836, № 101, ст. 3720; 2012 р., № 38, ст. 1424), слово “законом” замінити словом “законодавством”.

 

версія для друку