Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Чинні нормативно-правові акти

Положення про діяльність Держекоінвестагентства

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 455/2011

Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України

1. Затвердити Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України (додається).

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

13 квітня 2011 року

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 квітня 2011 року

№ 455/2011

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Державне агентство екологічних інвестицій України

 

1. Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі – Міністр), та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та  Кіотського протоколу до неї.

2. Держекоінвестагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями Держекоінвестагентства України є:

1) реалізація державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, а також внесення пропозицій щодо її формування;

2) виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

3) створення та забезпечення функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

4) провадження міжнародної діяльності за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

 

4. Держекоінвестагентство України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розглядає та приймає рішення про схвалення і затвердження або про відмову у схваленні і затвердженні проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів та здійснює моніторинг реалізації таких проектів;

 

2) організовує підготовку та подання за погодженням з Міністром національного повідомлення  про зміну клімату згідно із зобов’язаннями за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

 

3) проводить інвентаризацію антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів на національному рівні з метою підготовки національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів відповідно до зобов’язань за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

 

4) готує та вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо вимог до підготовки проектів спільного впровадження;

 

5) виконує в межах компетенції вимоги Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї та вносить Міністрові пропозиції щодо забезпечення їх виконання;

 

6) створює та забезпечує функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

 

7) готує національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та подає його до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату за погодженням з Міністром;

 

8) готує, затверджує і подає до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату інформацію на виконання Рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу;

 

9) формує, веде та забезпечує функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

 

10) організовує розгляд та приймає у встановленому порядку рішення про схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову у схваленні, реалізації і фінансуванні  проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

 

11) здійснює акредитацію незалежних органів – резидентів України, що мають право здійснювати детермінацію та верифікацію проектів, що реалізуються за механізмом спільного впровадження;

 

12) укладає у межах своїх повноважень міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції;

 

13) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь у Рамковій конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, у роботі Конференцій Сторін Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Конференцій Сторін, що діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу, а також їх органів і робочих сесій;

 

14) укладає угоди з продажу частин установленої кількості викидів парникових газів на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

 

15) виконує у межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

 

16) узагальнює практику застосування законодавства з питань регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

 

17) створює та веде базу даних новітніх технологій у сфері скорочення викидів парникових газів;

 

18) організовує роботу щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

 

19) здійснює сплату внесків до бюджету Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, а також до Міжнародного журналу трансакцій;

 

20) готує та подає на розгляд Міністрові пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх реалізацію;

 

21) організовує прийом громадян, забезпечує розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

 

22) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики у відповідній сфері;

 

23) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

 

24) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

 

25) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у відповідній сфері;

 

26) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

 

5. Держекоінвестагентство України з метою організації своєї діяльності:

 

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням вДержекоінвестагентстві України та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

 

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в Держекоінвестагентство України та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує в установленому порядку кадровий резерв Держекоінвестагентства України, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Держекоінвестагентства України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

 

3) організовує планово-фінансову роботу в Держекоінвестагентстві України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

 

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Держекоінвестагентстві України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

 

5) організовує в Держекоінвестагентстві України роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

6. Держекоінвестагентство України для виконання покладених на нього завдань  має право в установленому порядку:

 

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

 

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

 

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

 

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) виступати замовником товарів, робіт і послуг, науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції, а також робіт та послуг, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, спрямованих на реалізацію таких проектів, і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

 

6) брати  участь в організації і проведенні міжнародних і національних виставок, конференцій, семінарів, тренінгів тощо.

 

7. Держекоінвестагентство України здійснює свої повноваження безпосередньо.

 

8. Держекоінвестагентство України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

 

9. Держекоінвестагентство України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства екології та природних ресурсів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Держекоінвестагентства України, організовує та контролює їх виконання.

 

10. Держекоінвестагентство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

 

Голова Держекоінвестагентства України:

1) очолює Держекоінвестагентство України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держекоінвестагентство України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання  Держекоінвестагентством України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України;

3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблені Держекоінвестагентством України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України;

4) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держекоінвестагентства України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держекоінвестагентства України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держекоінвестагентства України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

7) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

8) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату Держекоінвестагентства України;

9) забезпечує виконання доручень Міністра;

10) забезпечує взаємодію Держекоінвестагентства України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства екології та природних ресурсів України;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією  між Міністерством екології та природних ресурсів України та Держекоінвестагентством України та вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держекоінвестагентства України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держекоінвестагентства України;

13) затверджує положення про структурні підрозділи Держекоінвестагентства України;

14) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Держекоінвестагентства України доручення;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

 

11. Голова Держекоінвестагентства України може мати не більше двох заступників, у тому числі одного першого.

Заступники Голови Держекоінвестагентства України призначаються на посади за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держекоінвестагентства України, погоджених із Міністром, та звільняються з посад Президентом України.

 

12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держекоінвестагентства України в Держекоінвестагентстві України утворюється колегія у складі Голови Держекоінвестагентства України  (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держекоінвестагентства України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства екології та природних ресурсів України. У разі потреби до складу колегії Держекоінвестагентства України можуть входити керівники структурних підрозділів Держекоінвестагентства України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держекоінвестагентства України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держекоінвестагентстві України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держекоінвестагентства України.

 

13. Положення про Держекоінвестагентство України затверджує Президент України.

 

Граничну чисельність державних службовців та працівників Держекоінвестагентства України затверджує Кабінет Міністрів України.

 

Структуру апарату Держекоінвестагентства України затверджує Голова за погодженням із Міністром.

 

Штатний розпис, кошторис Держекоінвестагентства України затверджує Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

 

14. Держекоінвестагентство України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

 

 

Глава Адміністрації Президента України                                     С.ЛЬОВОЧКІН

версія для друку